Blir det jordskjelv?

Dagsavisen Fremtiden - - Verden - TONE MAGNI FINSTAD VESTHEIM tmfv@dags­avi­sen.no

FRANK­RI­KE: Vil Macron stå lø­pet ut i å snu opp ned på fransk arbeidsliv? 68 pro­sent fryk­ter at sje­fe­ne vil bru­ke re­for­men til å svek­ke ret­tig­he­ter.

■ Den om­ta­les bare som en «over­ras­kel­ses­pak­ke» i frans­ke medi­er: I dag leg­ges Em­ma­nu­el Macrons re­form av fransk arbeidsliv fram.

Det er knyt­tet mye spen­ning og ner­vø­si­tet til inn­hol­det i re­for­men, som re­gje­rin­gen har lyk­kes i å hol­de hem­me­lig til nå. Spørs­må­let er: Vil Macron set­te hardt mot hardt? Pre­si­den­ten fal­ler nå ras­ke­re på må­lin­ge­ne enn noen an­nen pre­si­dent. «Frank­ri­ke er ikke et re­for­mer­bart land. Man­ge har for­søkt og har ikke lyk­kes ford fransk­menn ha­ter re­for­mer», ut­tal­te han i for­ri­ge uke. Selv me­ner Macron at en opp­myk­ning av re­gu­le­rin­ger vil gjø­re det let­te­re både å an­set­te og å gi folk spar­ken. Men ikke alle ser ut til å tro ham på det. I en må­ling sier 68 pro­sent at de fryk­ter at sje­fen de­res vil ut­nyt­te re­for­men til å svek­ke ret­tig­he­te­ne de­res, iføl­ge Opi­nion­way.

Fag­for­enin­ge­ne har kla­get over at de ikke har fått inn­syn i lov­end­rin­ge­ne. De har kun fått lese et tredve­talls av de 150– 200 si­de­ne av re­for­men. Ar­beids­gi­ver­for­enin­gen Medef, det frans­ke NHO, ad­va­rer der­imot re­gje­rin­gen til stats­mi­nis­ter Édouard Philip­pe og ber dem om å «ikke gi opp».

Det­te er de mest be­ten­te te­ma­ene:

• Hvor­for er re­for­men vik­tig?

Macron me­ner re­for­men av ar­beids­li­vet er nøk­ke­len til øko­no­misk vekst og å få fart på jobb­mar­ke­det. Frank­ri­ke sli­ter med et bud­sjett­un­der­skudd på over tre pro­sent, og har lo­vet Tysk­lands riks­kans­ler Ange­la Mer­kel at det skal un­der tre pro­sent. Frank­ri­ke øns­ker å kon­kur­re­re med Stor­bri­tan­nia om fjerde­plas­sen som ver­dens fjer­de størs­te øko­no­mi etter brexit. Frank­ri­kes ar­beids­le­dig­het, som lig­ger over gjen­nom­snit­tet i EU, er re­kord­høy for unge; over 20 pro­sent står uten jobb. Men ikke alle er eni­ge i at re­for­men vil løse pro­ble­me­ne, og kri­ti­se­rer Macron for hans øko­no­misk li­be­ra­lis­tis­ke lin­je.

Re­for­men blir sett på som den førs­te tes­ten på Macrons evne til å gjen­nom­føre re­form­pak­ke­ne han har lo­vet Frank­ri­ke. Mis­lyk­kes han med ar­beids­livs­re­for­men, kan det lo­ve dår­lig for kom­men­de re­for­mer av blant an­net ar­beids­le­dig­hets­trygd og pen­sjon. Fransk­menns opp­fat­ning av pre­si­den­ten set­ter seg etter den førs­te som­mer­en.

• Hva står på spill?

Det­te er noen av de be­ten­te te­ma­ene: Når skal be­drif­te­ne få lov til å for­hand­le uten fag­for­enin­ger? Skal det åp­nes for at be­drif­ter med faer­re enn 50 an­sat­te kan det? Et slikt lov­for­slag kan gå gjen­nom, iføl­ge Jour­nal du di­man­che. Frans­ke ar­beids­gi­ve­re vil der­imot heve tal­let til 300 an­sat­te. Et an­net spørs­mål er om de som job­ber i en fransk av­de­ling av en in­ter­na­sjo­nal be­drift kan få fy­ken selv om be­drif­ten in­ter­na­sjo­nalt går med over­skudd. Det er for­budt i da­gens Frank­ri­ke, og er en «rød lin­je» for fag­for­enin­gen CGT. Re­gje­rin­gen skal også øns­ke å gjø­re det let­te­re for be­drif­ter at an­sat­te job­ber etter kl. 21, og re­for­me­ne er for­ven­tet å gi be­drif­ter mer makt til å for­hand­le ar­beids­for­hold, bo­nu­ser og fe­rie­da­ger in­di­vi­du­elt enn tid­li­ge­re, selv om 35-ti­mers uka lig­ger fast.

• Hva me­ner fransk­menn?

Fransk­menn er delt i sy­net på re­for­men. To mo­bi­li­se­rin­ger er ven­tet i ga­te­ne: 12. sep­tem­ber, i regi av fag­for­enin­gen CGT, på ytre venstre­fløy, som er nest størst i Frank­ri­ke. De tar til orde for streik. Op­po­si­sjons­po­li­ti­ker Jean-luc Mé­len­chon ad­va­rer mot «et so­si­alt kupp». 23. sep­tem­ber tyr hans par­ti La Fran­ce Insou­mi­se til ga­te­ne. Par­ti­et er den le­den­de op­po­si­sjo­nen mot Macrons La Ré­pub­li­que En Mar­che-par­ti i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen.

• Hva sier par­te­ne?

CFDT, som er Frank­ri­kes størs­te fag­for­ening, og or­ga­ni­se­rer flest i privat sek­tor, har vist tål­mo­dig­het med Macron. CGT på ytre venstre­fløy er langt mer skep­tisk. Det er der­med split­tel­se mel­lom de to størs­te fag­for­enin­ge­ne.

– Jeg tror ikke fransk­menn har gitt ham blanko­full­makt til å de­re­gu­le­re ar­beids­livs­reg­ler, sier en Cgt-le­der, iføl­ge Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Fag­for­enin­ge­ne rea­ge­rer på at lov­end­rin­ge­ne har blitt lagt fram gjen­nom høyt­les­ning, og at de ikke har fått lese do­ku­men­te­ne, for­di re­gje­rin­gen har fryk­tet lek­ka­sjer, skri­ver Jour­nal du di­man­che. Ar­beids­gi­ver­for­enin­gen Medef ad­va­rer Macron om ikke å skuf­fe ved ikke å gå langt nok, slik de me­ner pre­si­dent Hol­lan­de ikke gjor­de un­der for­ri­ge re­form­for­søk.

• Hvor­dan har det gått med Macron til nå?

Ar­beids­le­dig­he­ten har sun­ket svakt, iføl­ge juli-tal­le­ne. Den øko­no­mis­ke veks­ten øker noe, og frans­ke be­drifts­le­de­re mel­der om en sjel­den op­ti­mis­me. Men frans­ke vel­ge­re har gitt Macron hard med­fart på må­lin­ge­ne.

FOTO: PHILIPPE LOPEZ/NTB SCANPIX

SLIK GIKK DET SIST: Fransk­menn tok til ga­te­ne i Pa­ris i juni 2016 mot da­va­eren­de pre­si­dent François Hol­lan­de sin re­form av fransk arbeidsliv. Macron var fi­nans­mi­nis­ter i Hol­lan­des re­gje­ring. I dag leg­ger re­gje­rin­gen hans fram et nytt for­søk på å ska­ke...

FOTO: NTB SCANPIX

FRANKRIKES PRE­SI­DENT: Macron. Em­ma­nu­el

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.