– Får støt­te fra Eu-land

• Hev­der li­bysk mi­lits sam­ar­bei­der med Ita­lia

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

MIGRASJON: Mi­lits­grup­per som tid­li­ge­re smug­let mi­gran­ter til Euro­pa, får nå støt­te fra Ita­lia og and­re Eu-land for å stan­se dem med vå­pen­makt, iføl­ge ny­hets­by­rå­et AP.

An­tal­let flykt­nin­ger og mi­gran­ter som tar seg sjø­vei­en fra Li­bya til Euro­pa, har de sis­te må­ne­de­ne falt kraf­tig. Hoved­år­sa­ken er at va­ep­ne­de li­bys­ke mi­lits­med­lem­mer nå pa­trul­je­rer stren­de­ne og stan­ser man­ge av dem som for­sø­ker å leg­ge utpå.

Mi­lits­sol­da­te­ne til­hø­rer grup­per som Bri­ga­de 48 og alam­mu, som beg­ge har base i byen Sa­bratha og som også dri­ver in­ter­ne­rings­lei­rer der de plas­se­rer dem som stan­ses.

Mi­lits- og re­gje­rings­kil­der i Li­bya be­kref­ter at det er stats­mi­nis­ter Fay­ez Ser­rajs FN­støt­te­de re­gje­ring som be­ta­ler mi­lits­grup­pe­ne for å stan­se mi­gran­ter, og sier det skjer med støt­te fra Ita­lia. Det be­nek­ter imid­ler­tid Ita­lia.

– Den ita­li­ens­ke re­gje­ring for­hand­ler ikke med men­neske­smug­le­re, he­ter det i en kunn­gjø­ring fra Ro­ma.

Ser­rajs re­gje­ring har fått sto­re be­løp fra EU for å styr­ke Li­byas kyst­vakt og grense­kon­trol­len mot nabo­land. Noen av mid­le­ne er øre­mer­ket bed­ring av for­hol­de­ne i in­ter­ne­rings­lei­rer, som iføl­ge en fersk Fn-rap­port er for­fer­de­li­ge.

Noen av mid­le­ne er også øre­mer­ket jobb­ska­ping for tid­li­ge­re mi­lits­sol­da­ter, men me­nin­gen var nep­pe at dis­se pen­ge­ne skul­le gå til lønn og vå­pen til de sam­me mi­lits­sol­da­te­ne mot at de jak­ter på flykt­nin­ger og mi­gran­ter.

Far­lig styr­king

Kri­tis­ke røs­ter, blant an­net i sik­ker­hets­styr­ken Ser­rajs re­gje­ring for­sø­ker å stab­le på bei­na, me­ner det er gal­skap å støt­te mi­lits­grup­pe­ne, som der­med kan rus­te opp i et land som fra før er pre­get av kaos og anar­ki.

Ser­rajs re­gje­ring har i dag knapt nok makt i ho­ved­sta­den Tri­po­li, og in­gen vet om, el­ler når, mi­lits­grup­pe­ne gjør hel­om­ven­ding og gjen­opp­tar tra­fik­ken over Mid­del­ha­vet.

Bri­ga­de 48 og al-am­mu le­des av to brød­re fra den mek­ti­ge alDa­bashi-fa­mi­li­en i Sa­bratha, som iføl­ge sik­ker­hets­kil­der len­ge har va­ert tungt in­volvert i smug­ling av flykt­nin­ger og mi­gran­ter til Euro­pa.

FN har også pekt på al-am­mu som et av de mest ak­ti­ve smug­ler­nett­ver­ke­ne, men en tals­mann for mi­lit­sen he­ver at det nå er nye ti­der. Iføl­ge tals­man­nen Bashir Ibra­him inn­gikk mi­lit­sen for en må­ned si­den en av­ta­le med den ita­li­ens­ke re­gje­rin­gen og Ser­rajs re­gje­ring om å inn­stil­le virk­som­he­ten og stan­se dem som for­sø­ker å ta seg sjø­vei­en til Euro­pa.

Vok­ter olje­an­legg

Al-am­mu, som be­står av 400– 500 med­lem­mer, sam­ar­bei­der nå tett med Ser­rajs for­svars­de­par­te­ment, mens Bri­ga­de 48 sam­ar­bei­der med in­nen­riks­de­par­te­men­tet i Tri­po­li.

Al-am­mu-mi­lit­sen har len­ge sam­ar­bei­det med ita­lie­ner­ne og har si­den hatt en av­ta­le om å vok­te olje­an­leg­get Mel­litah vest for Sa­bratha, der det ita­li­ens­ke olje­sel­ska­pet Eni er tungt in­ne.

Mi­lit­sen skry­ter også av å ha sam­ar­bei­det med den ita­li­ens­ke am­bas­sa­den i Tri­po­li om le­ve­ran­ser av tre skips­las­ter med lege­mid­ler og medi­sinsk ut­styr til syke­hu­set i Sa­bratha.

Ita­li­ens­ke ut­sen­din­ger had­de tid­li­ge­re i år mø­ter med al-am­mu-le­del­sen i Sa­bratha, for­tel­ler Ab­del-sa­lam Hel­al Mo­ham­med i det li­bys­ke in­nen­riks­de­par­te­men­tet.

Sik­ker­hets­kil­der for­tel­ler om mø­ter mel­lom ita­li­ensk etter­ret­ning og mi­lit­sens le­de­re, uten at re­pre­sen­tan­ter fra Ser­rajs re­gje­ring var til ste­de.

– Når hvete­brøds­da­ge­ne mel­lom mi­lit­sen og Ita­lia er over, vil vi stå over­for en enda far­li­ge­re si­tua­sjo­nen, ad­va­rer en kil­de. (NTB)

FOTO: DARKO BANDIC/NTB SCANPIX

FAER­RE: I det sis­te har det kom­met langt faer­re mi­gran­ter til Ita­lia fra Li­bya. Hoved­år­sa­ken er at va­ep­ne­de li­bys­ke mi­lits­med­lem­mer stan­ser man­ge av dem som for­sø­ker å leg­ge utpå. Dis­se mi­gran­te­ne ble imid­ler­tid red­det og sendt til Euro­pa.

FOTO: NTB SCANPIX

FÅR PENGEHJELP: Stats­mi­nis­ter Fay­ez Ser­rajs re­gje­ring har fått sto­re be­løp fra EU for å styr­ke Li­byas kyst­vakt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.