Kom­for­ta­bel forbi­kjø­ring av av­gif­ter

Med 530e iper­for­mance har BMWS nye 5-se­rie en ver­sjon som kan bli sva­ert po­pu­la­er i Nor­ge. Men det er ikke en bil nors­ke kun­der nor­malt vil­le vel­ge.

Dagsavisen Fremtiden - - Tema - MORTEN ABRA­HAM­SEN

■ BMW har hatt en litt mer­ke­lig tak­tikk de se­ne­re åre­ne. I 2011 etab­ler­te de i-av­de­lin­gen, som skul­le pro­du­se­re bi­ler med al­ter­na­tiv driv­lin­je, både el og hy­brid. De var gans­ke raskt på ba­nen med i3 og i8, så har det egent­lig ikke skjedd noe mer fra den fron­ten. I ste­det har en rek­ke av de «van­li­ge» BMW­mo­del­le­ne blitt del­vis elek­tri­fi­sert.

Med en ny 5-se­rie er også ti­den in­ne for en slik bil ut­styrt med led­ning.

Egent­lig feil ver­sjon

530e iper­for­mance sklir der­med per­fekt inn i det nors­ke mar­ke­det som av­gifts­mes­sig er guns­tig til­rette­lagt for bi­ler med driv­lin­jer av den­ne ty­pen. Ut­gangs­punk­tet er en fire­sy­lind­ret ben­sin­tur­bo-mo­tor på to li­ter som yter 185 heste­kref­ter, så å si den sam­me man fin­ner i 520i, som blir sup­plert av en el­mo­tor på 9,2 kwh. El­mo­to­ren har en ef­fekt på 95 heste­kref­ter, og maks sys­tem­ef­fekt er 252 heste­kref­ter. Nøy­ak­tig det sam­me som BMW 530i. For­skjel­len er at ben­sin­ver­sjo­nen har en start­pris som er 90.000 høy­ere, men den har sam­ti­dig noe hy­brid­bi­len ikke har: fire­hjuls­trekk, og dess­uten en sta­sjons­vogn­ver­sjon. Det be­tyr at 530e er en bil som in­gen nors­ke kun­der egent­lig vil­le valgt. Vil man va­ere av­gifts­vin­ner, må man nøye seg med en se­dan som har bak­hjuls­trekk.

Tam­me­re

Den nye 5-se­ri­en har be­ve­get seg i ret­ning av den stør­re 7-se­ri­en når det gjel­der kom­fort og luk­sus. I den lad­ba­re hy­bri­den blir kjøre­opp­le­vel­sen også mer som i en stor luk­sus­bil enn i en sports­se­dan.

Driv­ver­ket har ikke den sam­me pøn­sjen som en til­sva­ren­de sterk ben­sin­mo­tor. Det mer­kes at det er en ikke alt­for kraf­tig ben­sin­mo­tor som er grunn­la­get for hele kjøre­opp­le­vel­sen. På lande­vei­en fyl­ler el­mo­to­ren inn når det trengs, men på en mer var­som måte enn en tur­bo. Og den har et lyd­bil­de som spei­ler det­te. Den hen­ter ald­ri fram noen dyp bass­røst, det blir bare en litt tynn so­pran når man tråk­ker til. Bi­len er også satt opp slik at den ald­ri blir for stiv, selv i de mest sports­li­ge mo­di­ene.

På en leng­re tur gjen­nom dal­strø­ke­ne inna­for var det bi­lens kom­fort­nivå som fikk so­la til å skin­ne. Lyd­ni­vå­et i ku­pe­en er stort sett som i de størs­te luk­sus­se­da­ne­ne, sitte­kom­for­ten li­ke­så. Selve in­te­ri­ø­ret er fint, og BMW er gode på å lage smar­te og enk­le løs­nin­ger på in­for­ma­sjons­si­den. Skjer­men er stor og bru­ker­venn­lig med sitt na­vi­ga­sjons­hjul.

El­mo­to­ren har en opp­gitt rekke­vid­de fem mil, noe som er en smu­le op­ti­mis­tisk, det vir­ker ■ Mas­siv kom­fort

■ Ri­me­lig sam­men­lig­net med and­re BMW 5-se­rie

som cir­ka tre mil er mer rea­lis­tisk. På lang­tur er el­mo­to­ren med and­re ord ikke noe man har sa­er­lig be­fat­ning med. Der vil den va­ere med å sup­ple­re når man tre­ner litt eks­tra musk­ler, og den kob­ler inn i ny og ne om man fly­ter med tra­fik­ken i jevn has­tig­het.

Søm­løst

BMWS in­ge­ni­ø­rer har va­ert flin­ke til å få de to mo­to­re­ne til å sam­ar­bei­de søm­løst. Uan­sett hvil­ket kjøre­pro­gram man vel­ger, vil de fin­ne sine ar­beids­opp­ga­ver uten at det hak­ker og skur­rer. Gir­kas­sen med åtte trinn hen­ger også godt med. Test­bi­len var ikke ut­styrt med ■ Tam­me­re enn opp­git­te ytel­ser an­ty­der ■ Vri­ent å na­er­me seg opp­gitt for­bruk hend­ler på rat­tet, så vi lot den stort sett få gjø­re som den selv vil­le.

Un­der­veis kan man få la­det opp bat­te­ri­et mens man kjø­rer, det drar litt eks­tra driv­stoff, men da kan man svit­sje over til elek­trisk drift når man kom­mer til byen. Driv­stoffor­bru­ket var om­trent som for­ven­tet, det vil si rundt tre gan­ger så høyt som det står i bro­sjy­ren. Noe som er van­lig for de lad­ba­re hy­bri­de­ne. Det vil si at det er greit, men ikke mer. Selv­sagt vil det­te bli langt bed­re om man la­der bi­len hver natt og kun bru­ker den til kor­te tu­rer, men hvem kjø­per en BMW 5-se­rie til slikt?

(NTB Tema)

FOTO: MORTEN ABRA­HAM­SEN/NTB TEMA

TURBIL: BMW 530e iper­for­mance er en be­ha­ge­lig lang­tur­bil, men ikke for­vent det lave ben­sin­for­bru­ket som står i bro­sjy­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.