Mer av «Bo­nus­fa­mi­li­en»

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

Den and­re se­son­gen er ikke sendt, men al­le­re­de nå er det klart at den svens­ke Tv-se­ri­en «Bo­nus­fa­mi­li­en» får en tred­je se­song som duk­ker opp i Tv-ru­ten vår­en 2019, skri­ver SVT i en presse­mel­ding. Førs­te se­song av Fe­lix og Cla­ra Hern­grens se­rie om for­vik­lin­ger og ut­ford­rin­ger i mo­der­ne fa­mi­lie­liv kom på luf­ta i vår, og se­song to skal va­ere klar for sen­ding i ja­nu­ar. Fra før er det klart at Tv-ka­na­len NBC plan­leg­ger en ame­ri­kansk ver­sjon av se­ri­en. Her hjem­me har vi kun­net føl­ge se­ri­en på NRK. I rol­le­ne mø­ter vi Vera Vi­ta­li, Pe­tra Me­de, Erik Jo­hans­son og Fred­rik Hall­gren. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.