Hai på deg

Mel­ker klaus­tro­fo­bisk spen­ning ut av et syl­tynt kon­sept.

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

DRA­MA

«47 Me­ters Down» Regi: Jo­han­n­es Ro­berts Eng./usa/dom.rep 2017

Den­ne bri­tis­ke lav­bud­sjett­pro­duk­sjo­nen føl­ger i fot­spo­re­ne til mi­ni­ma­lis­tis­ke haig­røs­se­re som fjor­årets ef­fek­ti­ve Blake Live­ly­thril­ler «The Shal­lows», men «47 Me­ters Down» er langt fra like vel­kon­stru­ert. Ut­gangs­punk­tet bur­de va­ere vel­kjent for alle som har tes­tet ut «Shark En­coun­ter» med et Play­sta­tion Vr-hode­sett. En ef­fek­tiv vir­tu­ell vir­ke­lig­het-opp­le­vel­se der man blir sen­ket ned i et dyk­ker­bur og an­gre­pet av hvit­hai. Men «47 Me­ters Down» må bry­te noen na­tur­lo­ver får å hale ut spen­nin­gen i halv­an­nen time. Li­sa (Man­dy Moore) har dratt på jente­fe­rie til Mex­i­co med lille­søs­te­ren Ka­te (Clai­re Holt). Etter en fuk­tig par­ty­natt lar jen­te­ne seg over­tale til å dra ut på et lite even­tyr med kap­tein Taylor (Matt­hew Mo­di­ne), som frak­ter dem langt ut på ha­vet for å svøm­me med hai­er.

Li­sa svel­ger fryk­ten for­di hun så gjer­ne vil be­vi­se for eks­k­ja­eres­ten at hun er skik­ke­lig vill, ga­eren og even­tyr­lys­ten. De blir ut­styrt med scu­ba­ut­styr og ok­sy­gen­tan­ker, og plas­sert i et rus­tent me­tall­bur fem me­ter un­der vann, om­rin­get av enor­me hvit­hai­er. Men vi ser det in­gen and­re gjør: at vaieren som er fes­tet til bu­ret er i ferd med å ryke. Snart dei­ser me­tall­bu­ret 47 me­ter ned til hav­bun­nen, der jen­te­ne våk­ner i et låst bur, på hav­bun­nen, med ok­sy­gen­tan­ker som vil gå tom­me etter en halv­time. Den nes­te ti­men av fil­men ut­spil­ler seg un­der vann, mens pa­nik­ken tar over­hånd og odd­se­ne for å over­le­ve blir sta­dig la­ve­re. Iføl­ge kyn­di­ge fag­folk vil­le dis­se da­me­ne gått tom for puste­gass på noen mi­nut­ter, men kla­rer man å over­se sån­ne inn­si­gel­ser byr «47 Me­ter Down» på noen opp­rik­tig spen­nen­de øye­blikk, so­lid film­foto og helt bruk­ba­re hai-spe­sial­ef­fek­ter. Man­dy Moore sel­ger pa­nikk­angs­ten over­be­vi­sen­de, men det skjer al­li­ke­vel ikke nok her til å fyl­le en hel film.

■ ESPEN SVENN­INGS­EN RAMBØL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.