Arne­hage­barn

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

visst!), men gir ham en sis­te sjan­se til å vin­ne før kar­rie­ren er over for godt. Ly­nets nye tre­ner Cruz Ra­mi­rez in­sis­te­rer på å be­hand­le den mid­del­ald­ren­de mes­te­ren som en ge­ria­trisk «Trim for eld­re»-pa­si­ent, mens hun ba­erer på hem­me­li­ge drøm­mer om å bli en ra­cer­bil selv. Tar ikke lang tid før Mc­que­en opp­da­ger at han fore­trek­ker å trene som sin av­døde men­tor Doc la­er­te ham, og at lyk­ken ikke nød­ven­dig­vis er å vin­ne – men å hjel­pe and­re. Så ja, det­te er en klas­sisk mid­livs­his­to­rie, ret­tet mot barne­hage­barn.

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet mye om mine teori­er at hele «Bi­ler»-uni­ver­set egent­lig er et posta­po­ka­lyp­tisk ma­re­ritt der ma­ski­ne­ne har ut­ryd­det men­nes­ke, og nå prø­ver å fin­ne sine sje­ler ved å imi­te­re of­re­ne som en­gang styr­te dem. Men la oss for all del ikke gå ned i det ka­nin­hul­let igjen. Der ven­ter bare uhyg­ge, frust­ra­sjo­ner og dund­ren­de hode­pine. Små­barn som ikke vet bed­re vil sik­kert set­te stor pris på «Bi­ler 3» uan­sett – og til tross for alle inn­si­gel­ser er det­te fort­satt et klippe­stø­dig, tek­nisk hånd­verk av høy Pixar­klas­se. Det­te er førs­te film i se­ri­en ikke re­gis­sert av John Lassi­ter, som har over­latt job­ben til de­bu­tan­ten Bri­an Fee. Han prø­ver å pis­ke opp den sam­me nos­tal­gis­ke sen­ti­men­ta­lis­men for det ame­ri­kans­ke «hjerte­lan­det» som den førs­te «Bi­ler»-fil­men, men kla­rer ikke å vek­ke så man­ge and­re fø­lel­ser enn like­gyl­dig­het. Den ame­ri­kans­ke ori­gi­na­len inne­hol­der imid­ler­tid fle­re ve­mo­di­ge stemme­gjeste­spill fra sa­li­ge Paul New­man, tatt fra kas­ser­te opp­tak han gjor­de til den førs­te fil­men. De nors­ke stemme­leg­ger­ne in­klu­de­rer Espen Sand­vig, Jen­ny Skav­lan, Pet­ter Skjer­ven og El­dar Vå­gan. Fil­men set­tes opp på kino her hjem­me med både norsk og ori­gi­nal ta­le, samt i 3D og flatt for­mat. Så valg­mu­lig­he­te­ne er de­fi­ni­tivt til ste­de. For­eld­re kan even­tu­elt også vel­ge å iste­den se en av de bra Pixar-fil­me­ne, og spa­re seg selv for mye mas om le­ke­tøy. Et lite lys­punkt er at «Bi­ler 3» lig­ger godt an til å bli den minst lønn­som­me fil­men i Pixars his­to­rie, og le­ke­tøys­sal­get ba­sert på se­ri­en har sun­ket dra­ma­tisk. Noe som for­hå­pent­lig­vis be­tyr at Pixar­team­et kan vie mer tid og kref­ter til å ska­pe nye ting, frem­for å bare mel­ke ky­nis­ke kro­ner av det sam­me gam­le.

■ ESPEN SVENN­INGS­EN RAMBØL

FOTO: THE WALT DIS­NEY COMPANY NOR­DIC

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.