Kaf­fe, sigg og kunst

Et must for alle blod­fans av Da­vid Lynch, men nep­pe like es­sen­si­ell do­ku­men­tar for dem ikke er på sam­me bølge­leng­de som ham.

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

DO­KU­MEN­TAR

Regi: Jon Nguy­en, Rick Bar­nes & Oli­via Ner­gaard-holm

USA, Dan­mark, 2017

«The Art Li­fe» kun­ne knapt ha kom­met på et bed­re tids­punkt: mens Lynch er i inn­spur­ten av det mest am­bi­siø­se pro­sjek­tet i hele sin re­gi­kar­rie­re. HBO­fort­set­tel­sen av «Twin Pe­aks», en kom­pro­miss­løs, krea­tiv tri­umf fun­ge­rer som en slags rund­rei­se i hele hans kar­rie­re. «The Art Li­fe» un­der­stre­ker at film og TV bare er del av det krea­ti­ve ut­bu­det til Lynch, som el­lers vier mye av ti­den til å lage mu­sikk, møb­ler og bilde­kunst. Kan­skje ikke så rart at det pas­ser­te el­le­ve år mel­lom hans hit­til sis­te film «In­land Em­pi­re» og «Twin Pe­aks». Skal vi tro den­ne do­ku­men­ta­ren for­trek­ker han al­li­ke­vel å pus­le ale­ne i kun­sta­te­lie­ret ved vil­la­en i Hol­ly­wood Hills. «The Art Li­fe» star­ter med et si­tat som er nøk­ke­len til hele fil­men: der Lynch inn­røm­mer at ide­ene han har som kunst­ner kan va­ere ma­net frem fra for­ti­den, og er far­get av egne opp­le­vel­ser.

Som tit­te­len un­der­stre­ker snev­rer «Da­vid Lynch: The Art Li­fe» inn fo­ku­set til kunst­ner­li­vet hans, noe som kan­skje vil skuf­fe dem som for­ven­ter et mer kon­ven­sjo­nelt over­blikk på hele film­kar­rie­ren. Det­te te­ma­et er al­le­re­de er dek­ket i blant an­net do­ku­men­ta­ren «Pret­ty as a Pic­tu­re: The Art of Da­vid Lynch» (1997), men «The Art Li­fe» har en mer per­son­lig vink­ling. Her er det er bare oss og Da­vid Lynch: som kjede­røy­ker, drik­ker enor­me meng­der kaf­fe og la­ger kunst. Uro­vek­ken­de ma­le­ri­er som ofte ser ut til å ha en na­er til­knyt­ning til hans egen for­tid.

Lynch for­tel­ler oss anek­do­ter fra opp­veks­ten, han vi­ser oss su­per8-opp­tak fra barn­dom­men, som kart­leg­ger en idyl­lisk opp­vekst i ru­ra­le om­gi­vel­ser. «A su­per-happy house­hold», med mye fri­het og kja­er­lig­het. Han gjen­tar blant an­net his­to­ri­en om hvor­dan han som barn plut­se­lig så en na­ken dame med blo­dig munn gå gjen­nom det tryg­ge nabo­la­get hans, en trau­ma­ti­se­ren­de opp­le­vel­se som se­ne­re dan­net grunn­la­get til «Blue Vel­vet». Han for­tel­ler om sin mi­se­rab­le tid som ung far i Phi­ladel­phia, i et na­er­mest posta­po­ka­lyp­tisk in­du­s­tri­om­rå­de som se­ne­re in­spi­rer­te hans de­but­film «Era­ser­head». Men først og fremst hol­des fo­ku­set på kuns­ten.

De av oss som har va­ert hel­di­ge nok til å slå av en prat med Da­vid Lynch vet at han er en imøte­kom­men­de, venn­lig fyr – som slett ikke har noen in­ten­sjo­ner om å sva­re på noe kon­kret om ar­bei­det sitt. «The Art Li­fe» gir oss et sjel­dent, in­timt inn­blikk i den krea­ti­ve pro­ses­sen, selv om Lynch er alt for be­visst sin of­fent­li­ge fa­sa­de til å av­slø­re noe sa­er­lig mer enn han er kom­for­ta­bel med. Vi kom­mer al­li­ke­vel tett på en mann som fore­trek­ker å hol­de sin av­stand, og han gir oss noen flyk­ti­ge glimt av ting han tid­li­ge­re har holdt for seg selv. Lynch for­tel­ler om den førs­te gan­gen han røy­ket mari­jua­na, gjør noen va­ge re­fe­ran­ser til et ung­doms­opp­rør med «dår­li­ge ven­ner», og en men­tal kol­laps da han star­tet på uni­ver­si­te­tet i Bos­ton. Rett som det er får vi se ras­ke glimt av kunst­verk som kor­re­spon­de­rer med anek­do­te­ne Lynch for­tel­ler, og i en al­der av over syt­ti be­ar­bei­der han fort­satt min­ner fra sine yng­re år. Et be­søk på et lik­hus som kunst­stu­dent ser ut til å ha satt dype spor, det sam­me har angs­ten over å leve et nor­malt ni-til-fi­re-liv.

Et sjel­dent, in­timt inn­blikk i den krea­ti­ve pro­ses­sen.

Det er av­slø­ren­de at Lynch vi­ser null fø­lel­ser da han snak­ker om sin førs­te kone Peg­gy og de­res dat­ter Jen­ni­fer Lynch (se­ne­re selv en film­re­gis­sør), men blir rørt til tå­rer da han ten­ker til­ba­ke på den krea­ti­ve fri­he­ten un­der ar­bei­det med «Era­ser­head» etter at ek­te­ska­pet var over. «The Art Li­fe» run­der av før opp­ta­ke­ne av «Era­ser­head» er full­ført, og per­son­lig hå­per jeg at det­te bare er førs­te del i en hel se­rie Da­vid Lyn­ch­do­ku­men­ta­rer i sam­me stil, som fo­ku­se­rer på hver sin del av det krea­ti­ve ar­bei­det hans.

■ ESPEN SVENN­INGS­EN RAMBØL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.