På kino

Dagsavisen Fremtiden - - Kulturscene -

6

«Dun­kirk»

En av de mest in­ten­se, med­ri­ven­de og nåde­løst spen­nen­de film­opp­le­vel­se­ne vi har hatt fått sjan­sen til å ta del i på lang tid.

5

«Ame­ri­can Ma­de» Vel­opp­lagt Tom Crui­se som fly­gen­de narko­smug­ler i en slags «Top Gun» på ko­kain.

«Lo­gan Lucky» Kupp­ko­me­di­en «Lo­gan Lucky», Ste­ven So­der­berghs førs­te kino­film på fi­re år, er på man­ge må­ter den ra­ke mot­set­nin­gen til hans «Oceans Ele­ven/ Twel­ve/thirte­en»-se­rie.

«Den and­re si­den av hå­pet»

En dypt hu­man film som er la­get med flykt­ning­kri­sen som bak­tep­pe, pep­ret med svart, sto­isk finsk hu­mor og dit­to blues­mu­sikk som ly­ser opp hans farge­rike por­trett av den fins­ke ho­ved­sta­dens un­der­liv.

«Baby Dri­ver»

En av årets mest un­der­hol­den­de fil­mer; et over­skudds­pro­sjekt som er la­get med smit­ten­de en­tu­si­as­me, et im­po­ne­ren­de energi­nivå, uover­truf­fen kom­pe­tan­se og et ba­ga­sje­rom fullt av sjarm.

«Atomic Blon­de» Char­lize The­ron slåss med over­be­vis­ning i stil­sik­ker og ac­tion­fylt spion­film.

«War for the Pla­net of the Apes»

En mo­der­ne snø-western, en me­lan­kolsk hevn­thril­ler, en «fluk­ten fra feng­se­let»-thril­ler og et per­son­lig dra­ma som nøk­ker i hjerte­stren­ge­ne. Det­te er en av årets beste fil­mer.

«Spi­der-man: Home­coming»

Mar­vel har tatt kon­trol­len over Spi­der-man og le­ve­rer en hu­mo­ris­tisk, sym­pa­tisk og un­der­hol­den­de film om nett­spin­ne­ren.

«It Co­mes at Night» Den mest an­spen­te, in­ten­se fil­men jeg kan hus­ke å ha sett det sis­te året: og en av de von­des­te.

«Won­der Wo­man» Fun­ge­rer over all for­vent­ning; både som et my­tisk helte­sagn, en anti­krigs­film, ac­tion­ko­me­die, ma­ti­né-even­tyr, su­per­helt-opp­rin­nel­ses­his­to­rie og som et ro­man­tisk dra­ma.

«Guar­di­ans of the Galaxy Vol. 2»

Til tross for en­kel­te inn­si­gel­ser er det­te fort­satt en av de mest un­der­hol­den­de fil­me­ne jeg har sett det sis­te året.

4

«Ri­va­le­ne»

Dansk kunst­sa­ti­re. Den ego­sen­tris­ke kunst­ne­ren Si­mon Brahe (Sø­ren Mal­ling) får sitt selv­kon­stru­er­te ego­pa­ra­dis rys­tet av søn­nen Cas­per (Ja­kob Ofte­bro), som også er en ver­dens­kjent kunst­ner.

«24 uker»

Sterkt abort-dra­ma som vil utfordre skrå­sik­re stand­punkt.

«Kvin­nen fra Brest – kam­pen mot lege­mid­del­in­du­stri­en»

Et medi­sinsk dra­ma ba­sert på den san­ne his­to­ri­en om fløyte­blå­se­ren Ire­ne Fra­chon (Sid­se Ba­bett Knud­sen), som star­tet et kors­tog mot det frans­ke lege­mid­del­fir­ma­et Labo­ra­t­oires Ser­vier da hun opp­da­get at de­res dia­be­tes­me­di­sin var livs­far­lig.

«Jakt­se­song»

Den pols­ke re­gis­sø­ren Ag­nie­sz­ka Hol­land og dat­te­ren Ka­sia Ada­mik har la­get en ek­sen­trisk krim­ko­me­die som vel­ter fle­re av hjem­lan­dets hel­li­ge kuer.

«An­na­bel­le 2»

Ma­nu­set er uten sub­stans, men Da­vid F. Sand­berg gjør mak­si­malt ut av det – med en kon­stant strøm av vel­or­kest­rert uhyg­ge som tar i bruk alle de klas­sis­ke virke­mid­le­ne: lys som blaf­rer, dø­rer som åp­ner av seg selv, knir­ke­ly­der og for­vrid­de skik­kel­ser som plut­se­lig spret­ter frem fra mør­ket.

«The Trip to Spain» Ste­ve Coo­gan og Rob Bry­don er til­ba­ke for nok en be­da­ge­lig kjøre­tur i pit­to­res­ke om­gi­vel­ser, mens de gaf­ler i seg gour­met-mat, bor på eks­klu­si­ve ho­tel­ler, slen­ger pas­siv-ag­gres­si­ve vit­tig­he­ter til hver­and­re og kjeg­ler om hvem som gjør den beste Ro­ger Moore-imi­ta­sjo­nen.

«Va­le­ri­an and the City of a

Thou­sand Pla­nets»

En vi­su­elt over­vel­den­de hei­sa­tur ut i ver­dens­rom­met – som er så stapp­full av psy­ke­de­lis­ke sanse­inn­trykk, skrul­le­te de­tal­jer og ek­sen­tris­ke rom­ve­se­ner at det er vans­ke­lig å ab­sor­be­re alt.

«Ke­di»

Fe­el good-do­ku­men­tar som skild­rer det sym­bio­tis­ke for­hol­det mel­lom men­nes­ker og kat­ter i Istan­bul.

«Bal­le­ri­na»

Som vok­sen skul­le man øns­ke at ma­nu­set had­de mer dyb­de og bed­re mu­sikk, men fil­men har sjarm nok til å over­be­vi­se mål­grup­pen – og er iscene­satt med til­strek­ke­lig tek­nisk eks­per­ti­se til å heve seg noen hakk over gjen­nom­snit­tet.

«Gru­som­me meg 3» Som med de tid­li­ge­re fil­me­ne i se­ri­en er fil­men fest­ligst i de små, ab­sur­de de­tal­je­ne, og ska­per­ne fik­ser dess­uten det­te med slap­stick­hu­mor og barn­lig ba­ja­se­ri bed­re enn noen and­re i bran­sjen.

3

«Pre­bz og Den­nis: The Mo­vie» Sym­pa­tisk, god­hjer­tet og barne­venn­lig, men det er ab­so­lutt in­gen­ting her som ikke vil­le ha fun­gert bed­re på You­tube.

«Big­foot Junior»

Nok en spare­bluss-barne­film fra bel­gis­ke Ben Stas­sen, som stre­ver med å for­tel­le his­to­ri­er som en­ga­sje­rer for­eld­re i like stor grad som små­rol­lin­ge­ne.

«Trans­for­mers: The Last Knight»

En ut­mat­ten­de ka­ko­fo­ni av di­gi­ta­le spe­sial­ef­fek­ter, kon­stan­te eks­plo­sjo­ner, samt en for­akt­full man­gel på hu­mo­ris­tisk ret­nings­sans, in­tel­li­gens og re­spekt for tra­di­sjo­nell his­to­rie­for­tel­ling.

2

«The Dark Tow­er»

Fan­tasi­løs, en­fol­dig og kje­de­lig. Step­hen King-film­a­ti­se­rin­gen av «The Dark Tow­er» er et skrekk­ek­sem­pel på hva feil­vur­de­rin­ger kan føre til.

«Hjem­me i Hamp­ste­ad» Selv ikke se­ver­di­ge Bren­dan Glee­son kla­rer å red­de det­te ge­ria­tris­ke suk­ker­spin­net.

«Ulv i fåre­k­la­er»

Et pre­gløst rett-på-dvd­pro­dukt pre­get av døde øyne, usjar­me­ren­de fi­gur­de­sign og mye slapp slap­stick­hu­mor.

«Dun­kirk». FOTO: SF STUDIOS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.