Ak­sep­te­rer ikke feil­sk­ja­er

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

Tysk­land har nes­ten sik­ret Vm-bil­let­ten, men lands­lags­sjef Joakim Löw nek­ter å ta fo­ten vekk fra gass­pe­da­len foran mø­te­ne med Tsjek­kia og Nor­ge. De re­gje­ren­de ver­dens­mes­ter­ne mø­ter Tsjek­kia på borte­bane fre­dag, før Nor­ge er mot­stan­der hjem­me tre da­ger sei­ne­re. – Vi øns­ker å kva­li­fi­se­re oss for VM som gruppe­vin­ne­re så raskt som over­ho­det mu­lig. Der­for er vårt kla­re mål å vin­ne beg­ge kam­pe­ne, sier Löw. Tysk­land er sam­men med Sveits ale­ne om å ikke ha av­gitt po­eng så langt i den euro­pe­is­ke Vm-kva­li­fi­se­rin­gen. – Så langt har vi et feil­fri kva­li­fi­se­ring. Vi har vun­net hver enes­te kamp. Nå har vi mu­lig­he­ten til å sik­re plas­sen i slutt­spil­let tid­lig, fast­slår Löw. Det må rik­tig­nok et lite mi­ra­kel til der­som Tysk­land skal bli Vm-kla­re al­le­re­de fre­dag. Det for­ut­set­ter at Löws mann slår Tsjek­kia, sam­ti­dig som gruppe­toer Nord-ir­land hav­ner i trøb­bel mot mini­put­ten San Ma­ri­no. Mer rea­lis­tisk er det at Russ­land-bil­let­te­ne kan be­stil­les etter kam­pen mot Nor­ge i Stutt­gart. Da mø­ter nor­di­re­ne Tsjek­kia. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.