Seks på­stan­der om MDG

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - NILS NORDENSTRØM Le­der MDG Dram­men

Våre kri­ti­ke­re for­sø­ker å ska­pe et bil­de av oss som «eks­tre­me», «bil­ha­te­re», «fly­ha­te­re», at vi vil ha fri hasj, at vi skal stop­pe olje­virk­som­he­ten i mor­gen, og at vi ikke har rea­lis­tis­ke for­slag til å er­stat­te olje med nye na­e­rin­ger. Men hva er sann­he­ten?

Vi er ikke eks­tre­me! Ci­ce­ro Sen­ter for Klima­forsk­ning har be­reg­net hvor sto­re re­duk­sjo­ner av CO2-E som de for­skjel­li­ge par­ti­enes stats­bud­sjett med­fø­rer. For å opp­nå FNS klima­mål på 2 gra­der må vi re­du­se­re våre ut­slipp med 800.000 tonn CO2-E per år. Co2-ekvi­va­len­ter er et mål på for­urens­ning hvor and­re gas­ser som metan om­reg­nes til CO2. Ci­ce­ros ana­ly­se vis­te at MDGS bud­sjett vil­le med­føre en re­duk­sjon på 680.000 tonn CO2-E, alt­så nes­ten nok til å opp­fyl­le FNS mål. Det­te kan nep­pe kal­les eks­tremt. Men re­gje­rin­gens 123.000 tonn el­ler Sen­ter­par­ti­ets 78.000 tonn er så opp­sikts­vek­ken­de lavt at det for­tje­ner be­teg­nel­sen eks­tremt. Sp er Nor­ges minst miljø­venn­li­ge par­ti.

Vi er ikke bil­ha­te­re! Bi­len er nød­ven­dig i vårt sam­funn, spe­si­elt uten­for de størs­te by­ene, men vi vil ikke ha for man­ge av dem. Det dre­pes ca. 1.600 men­nes­ker per år av dår­lig luft i de stør­re by­ene, og et mye stør­re an­tall får sto­re pla­ger. Bi­le­ne er de størs­te syn­der­ne. De slip­per ut CO2, både i pro­duk­sjon og drift, die­sel­mo­to­re­ne slip­per ut små par­tik­ler (PM2,5), som går helt ned i de mins­te kro­ke­ne i våre lun­ger, og gjør oss syke, de la­ger vei­støv (PM10) som er ska­de­lig for luft­vei­ene, dekk­sli­ta­sjen la­ger ca. 2 kg mikro­plast når vi sli­ter ned ett bil­dekk, (8 kg for fi­re dekk!) og de slip­per ut ska­de­li­ge Ni­tro­gen­ok­si­der (NOX). Der­for må vi re­du­se­re bil­bru­ken, spe­si­elt i de størs­te by­ene. Der bi­drar el­bi­le­ne til å re­du­se­re de ska­de­li­ge ut­slip­pe­ne. Og «bil­fritt» be­tyr selv­sagt ikke at am­bu­lan­ser, han­di­kap­pe­de el­ler beste­mor ikke skal kom­me fram.

Vi er ikke fly­ha­te­re! For­urens­nin­gen fra fly øker sterkt, og er spe­si­elt ska­de­lig for at den slip­pes ut i høy­den. Der­for må vi re­du­se­re an­tal­let og leng­den på fly­rei­se­ne. I Nor­ge er det inn­ført en av­gift på 80 kr per rei­se, 88 kr med moms. Det på­stås at Ryanair for­lot Ryg­ge på grunn av den­ne av­gif­ten. Da er det vans­ke­lig å for­kla­re at Ryanair har økt sin virk­som­het i både Tysk­land og Eng­land, der av­gif­te­ne er mye høy­ere, og bru­ker Gar­der­moen i beste vel­gå­en­de. I Tysk­land inn­før­te de av­gif­te­ne i 2011. Der kos­ter det ca. 70 NOK, in­nen­lands, ca. 220 NOK, for mid­dels lan­ge rei­ser og ca. 400 NOK for leng­re rei­ser. I Eng­land er av­gif­ten ca. 140 NOK for kor­te rei­ser, ca. 800 NOK for mid­dels lan­ge rei­ser og helt opp til 1 750 kr for de lengs­te rei­se­ne. I Sve­ri­ge ar­bei­der man med å inn­føre 80 SEK for kor­te rei­ser, 280 SEK for mid­dels lan­ge rei­ser og 430 SEK for leng­re rei­ser. Sam­men­lig­net med det­te er den nors­ke av­gif­ten lav, og vi bur­de øke av­gif­ten for leng­re rei­ser. Det be­tyr ikke at vi ha­ter fly. Det er et nød­ven­dig trans­port­mid­del, men vi skal ikke ha for mye av det.

Vi vil ikke ha fri hasj! Men vi vil «Ut­re­de om uli­ke mo­del­ler for strengt re­gu­lert om­set­ning av let­te­re rus­mid­ler som i dag er il­le­ga­le, kan bi­dra til re­du­sert rus­bruk, av­hen­gig­het, kri­mi­na­li­tet og and­re skade­virk­nin­ger.»

Vi skal ikke stop­pe olje­virk­som­he­ten i mor­gen! Hvis ver­den skal nå FNS 2-gra­ders­mål må en stor del av den olje som al­le­re­de er fun­net bli lig­gen­de un­der bak­ken og un­der hav­bun­nen. Da er det ikke så lurt å bore etter olje som om in­gen­ting har skjedd. Spe­si­elt uklokt er det å bore i sår­ba­re om­rå­der som ved Lo­fo­ten og i Ba­rents­ha­vet. Nor­ge må stop­pe le­tin­gen etter nye felt. Men de fel­ter som er i pro­duk­sjon skal fort­satt tje­ne pen­ger til oss i man­ge år.

Vi har me­get gode ide­er til nye na­e­rin­ger som skal er­stat­te ol­jen! EU har al­le­re­de iden­ti­fi­sert seks base­tek­no­lo­gi­er for frem­ti­dig in­no­va­sjon, Key Enab­ling Tech­no­lo­gies (KETS). Den gode ny­he­ten er at det er nett­opp på dis­se om­rå­de­ne Nor­ge har de beste for­ut­set­nin­ger for å øke in­no­va­sjons­ev­nen, bl.a.

■ Mikro og nano­elek­tro­nikk, samt nan­o­tek­no­lo­gi

■ In­du­stri­ell bio­tek­no­lo­gi

■ Avan­ser­te ma­te­ria­ler

■ Fo­to­nikk er forsk­ning og an­ven­del­se av lys dets man­ge for­mer og bru­kes i alt fra strek­kode­skan­ne­re og Dvd-le­se­re til la­se­re for syns­kor­rek­sjon.

■ Avan­ser­te pro­duk­sjon/fab­rikk-tek­no­lo­gi­er.

In­no­va­sjon Nor­ge har iden­ti­fi­sert seks mu­lig­hets­om­rå­der der norsk kom­pe­tan­se kan bi­dra i mø­tet med glo­bal etter­spør­sel. Det­te er om­rå­der der ut­vik­ling av KETS står helt sen­tralt:

■ Bio­øko­no­mi,

■ Ren ener­gi,

■ Krea­tiv na­e­ring og reise­liv,

■ Helse og vel­ferd,

■ Hav­rom­met og

■ Smar­te sam­funn

(Ref. Ani­ta Krohn Tr­aaseth, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­no­va­sjon Nor­ge og Sil­vi­ja Se­res, pre­si­dent i Poly­tek­nisk Fore­ning)

Vi kom­mer å kla­re oss me­get godt uten ol­jen, hvis vi sat­ser på in­no­va­sjon og ut­vik­ling på om­rå­der hvor vi har kom­pe­tan­se. I Sve­ri­ge le­ver man me­get godt uten olje. Kjøpe­kraf­ten er bare litt la­ve­re enn i Nor­ge. Når man bo­rer etter olje i Nor­ge får man sub­si­di­er på 78 pro­sent (!), ca. 20 mil­li­ar­der kro­ner per år.

Tenk så mye in­no­va­sjon og ut­vik­ling man vil­le få for dis­se pen­ge­ne!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.