Høy­re og Frp

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - LI­SE CHRISTOFFERSEN MA­SUD GHARA­HK­HA­NI Stor­tings­kan­di­da­ter, Ar­bei­der­par­ti­et

VALG: Men­nes­ker i alle livs­fa­ser må vike når pen­ger

Høy­res Kris­tin Ør­men John­sen og Frps Jon Helg­heim an­gri­per Ar­bei­der­par­ti­et, for­di vi på­pe­ker de­res uso­sia­le og urett­fer­di­ge po­li­tikk. Det­te er par­ti­er som svik­tet dram­mens­re­gio­nen to­talt, da det gjaldt som mest.

SAMLOK i Dram­men, Nor­ges frems­te ek­sem­pel på hvor­dan vi skal dri­ve be­red­skap, med alle nød­eta­ter i fel­les ope­ra­sjons­sen­tral, skal leg­ges ned og flyt­tes til Tøns­berg. Dram­mens­re­gio­nen pre­ges av kø, kaos og dår­lig by­luft, og det ska­pes ikke pri­va­te ar­beids­plas­ser. Hva er H/frps bi­drag til å løse sam­ferd­sels­ut­ford­rin­ge­ne? Inn­byg­ger­ne må be­ta­le for ny Hol­men­bru! Når det kom­mer til Ma­ri­en­lyst, er vel det­te et kron­ek­sem­pel på Høy­res og Frps ar­ro­gan­se, der inn­byg­ger­nes me­ning er uve­sent­lig. Pen­ger er vik­ti­ge­re enn men­nes­ke­ne. Salg av fel­les­ska­pets res­sur­ser er vik­ti­ge­re enn men­nes­ke­ne. Skatte­kutt til de al­ler ri­kes­te og fle­re null­skatt­yte­re er vik­ti­ge­re enn men­nes­ke­ne.

Våre pen­sjo­nis­ter er de som har bygd det­te fan­tas­tis­ke lan­det som vi alle er så stol­te av. Un­der da­gens H/frpre­gje­ring har de mis­tet kjøpe­kraft. Sam­ti­dig har de fått dy­re­re driv­stoff, mer bom­pen­ger. Ar­bei­der­par­ti­et vil ret­te opp i den urett­fer­di­ge pen­sjo­nen, for­di våre eld­re for­tje­ner det. De skal ikke gå i mi­nus, når and­re går i pluss!

I Dram­men og man­ge and­re kom­mu­ner er det be­hov for opp­trap­ping og mo­der­ni­se­ring av eldre­om­sor­gen. Med H/frp vil man bare i Dram­men mis­te støt­te til 477 om­sorgs­bo­li­ger og syke­hjems­plas­ser, et tap på rundt 800 mil­lio­ner til mo­der­ni­se­ring av gam­mel byg­nings­mas­se. Det hand­ler om ar­beids­plas­sen til våre an­sat­te, det hand­ler om hjem­met til man­ge av våre eld­re. H/frp

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.