10 ting jeg vil gjø­re på Tin­get

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - JON HELG­HEIM Stor­tings­kan­di­dat Bus­ke­rud Frp

Po­li­tikk hand­ler om å gjø­re end­rin­ger og for­bed­rin­ger. Po­li­ti­ke­re bør ikke dri­ve med po­li­tikk på grunn av am­bi­sjo­ner på egne veg­ne, vi bør ha am­bi­sjo­ner om å fak­tisk gjø­re noe. Etter mitt syn er handle­kraft man­gel­vare på Stor­tin­get, men Frp har va­ert et he­der­lig unn­tak. Jeg øns­ker å bli en del av det­te team­et, nett­opp for å få noe gjort. Der­for har jeg la­get en lis­te med 10 små og sto­re sa­ker, som jeg me­ner jeg har mu­lig­het til å gjø­re noe med. Det fin­nes fle­re vik­ti­ge sa­ker, men dis­se vil jeg star­te med der­som vel­ger­ne stem­mer meg inn på Stor­tin­get:

1. Inn­føre stren­ge språk­krav for å bli an­satt i of­fent­lig sek­tor, spe­si­elt in­nen­for barne­hage, sko­le og helse.

2. Sør­ge for at det med faer­rest mu­lig unn­tak er norsk språk som skal va­ere gjel­den­de i all of­fent­lig kom­mu­ni­ka­sjon og in­for­ma­sjon. 3. Inn­føre økt bruk av ak­ti­vi­tets­plikt for å til­gang til of­fent­li­ge ytel­ser og støtte­ord­nin­ger.

4. Stil­le krav til at det må kun­ne vi­ses til en viss pub­li­kums-stør­rel­se for å få of­fent­lig støt­te til kunst og kul­tur­ut­øvel­se. Det­te for å unn­gå at skatte­pen­ger går til mar­gi­nalt fjas som in­gen vil ha.

5. Inn­føre tigge­for­bud over hele lan­det.

6. Si nei til bruk av hi­jab i grunn­sko­len.

7. Stil­le krav til kom­mu­ne­ne om å inn­føre ak­ti­vi­tets­pla­ner og livs­glede­til­tak ved alle syke­hjem.

8. Inn­føre mye mer prak­tisk la­e­ring og mind­re teori i yr­kes­fag på vi­dere­gå­en­de.

9. Få «Lier­dia­go­na­len/lang Han­sen» vi­de­re plan­lagt.

10. Stop­pe alle pla­ner om å inn­snev­re Ro­sen­krantz’ gate før det fin­nes et full­ver­dig al­ter­na­tiv. Hel­ler job­be for 4-felts E134.

FOTO: MIMSY MØLLER

VIL INN: Frps gruppe­le­der i Drammen Jon Helg­heim går blant an­net til valg på å få tigge­for­bud over he­le lan­det og si nei til hi­jab i sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.