Svik­ter

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt -

bru­kes til skatte­kutt.

me­ner åpen­bart at våre an­sat­te og de eld­re ikke for­tje­ner det.

Ar­bei­der­par­ti­et vil sør­ge for at kom­mu­nen får øko­no­mis­ke musk­ler til å opp­gra­de­re og byg­ge nye syke­hjems­plas­ser. Vi skal også gi 3.000 mil­lio­ner mer til kom­mu­ne­ne for å an­set­te fle­re som sårt trengs. Med H/frp går kom­mu­ne­nes inn­tek­ter be­ty­de­lig ned, og det vil gå uto­ver eldre­om­sor­gen.

I hele dram­mens­re­gio­nen ser vi et be­hov for fle­re la­ere­re i sko­le­ne og fle­re voks­ne i barne­ha­ge­ne. Bar­na våre er vår frem­tid. Lyk­kes bar­na, lyk­kes Nor­ge. I H/frp­styr­te Dram­men lig­ger vi på bunn i lan­det når det kom­mer til vok­sen­tett­het i barne­ha­ge­ne. Sam­me ut­ford­ring har vi med la­erer­tett­het i sko­le­ne. Ar­bei­der­par­ti­et skal sik­re at barne­ha­ge­ne får et kvalitetsløft med fle­re an­sat­te og minst 50 pro­sent barne­hage­la­ere­re. Det­te er H/ Frp imot. De me­ner også at la­erer­ne ikke er gode nok.

Ar­bei­der­par­ti­et vil sat­se på la­erer­ne med etter- og vi­dere­ut­dan­ning, sam­ti­dig som vi sør­ger for 3.000 fle­re la­ere­re på de førs­te trin­ne­ne i sko­len, for­di bar­na våre for­tje­ner det. Da får vi en­de­lig gjen­nom­ført tid­lig inn­sats. Det­te er også H/frp imot.

I H/frp­styr­te Dram­men lig­ger vi på bunn i lan­det når det kom­mer til vok­sen­tett­het i barne­ha­ge­ne. Sam­me ut­ford­ring har vi med la­erer­tett­het i sko­le­ne.

Vi tren­ger en ny re­gje­ring le­det av Ar­bei­der­par­ti­et som prio­ri­te­rer helse­til­bud til alle, uav­hen­gig av lomme­boka, ikke en re­gje­ring med H/ FRP, der for­skjel­le­ne i Nor­ge øker i re­kord­fart.

Vi tren­ger en ny re­gje­ring som bi­drar til å ska­pe ar­beids­plas­ser, når re­kord­man­ge fal­ler uten­for ar­beids­li­vet. Stem Ar­bei­der­par­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.