Mis­vi­sen­de fra Kol­berg

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - OLAF GJEDREM Fung. le­der i Nei til EU

Mar­tin Kol­berg ar­gu­men­te­rer i Dags­avi­sen Frem­ti­den som om EU ennå ikke har fer­dig­be­hand­let Jern­bane­pak­ke IV.

Det­te er mis­vi­sen­de. Det er også feil å snak­ke om ett jern­bane­di­rek­tiv, slik Kol­berg gjør. Jern­bane­pak­ke IV be­står av til sam­men seks di­rek­ti­ver og for­ord­nin­ger. Alle dis­se er ved­tatt i EU, fi­re av dem har al­le­re­de trådt i kraft. Det gjel­der også for­ord­nin­gen som – hvis den blir ved­tatt i EØS og Nor­ge – in­ne­ba­erer myn­dig­hets­over­fø­ring til EUS jern­bane­byrå ERA. De to sis­te trer i kraft i år og nes­te år.

Alle dis­se retts­ak­te­ne hen­ger sam­men og vil in­ne­ba­ere su­ve­re­ni­tets­av­stå­el­se og om­skriv­ning av norsk lov­verk der­som Stor­tin­get ikke set­ter fo­ten ned.

Det er in­gen som helst grunn til å av­ven­te den ir­re­ver­sib­le opp­split­tin­ga og kon­kur­ranse­ut­set­tin­ga av jern­ba­nen som EU nå inn­fø­rer. Inn­hol­det er kjent. Nors­ke po­li­ti­ke­re må nå til­kjenne­gi om de er be­redt til å bru­ke hand­lings­rom­met i Eøs-av­ta­len: Det be­tyr å be­nyt­te re­ser­va­sjons­ret­ten mot EUS fjer­de jern­bane­pak­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.