Da Hol­ly­wood tok over gata

Top­pen­haug i pre­mie­re­kla­re «Snø­man­nen»

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ■ ELI­SA­BETH HELGELAND WOLD eli­sa­beth.helgeland.wold@dags­avi­sen.no

Les hvor­dan Michael Fass­ben­der som Har­ry Hole, et 150 mann sterkt fil­m­c­rew og en enorm måne­lam­pe over inn­taks­dam­men sat­te et bo­lig­strøk i Dram­men på ho­det en ja­nuar­helg i fjor.

FILM: I ja­nu­ar 2016 ryk­ket et fil­m­c­rew på 150 inn i et ro­lig nabo­lag i Dram­men. I dag har «Snø­man­nen» ver­dens­pre­miere.

– Etter at vi had­de fått nabo­var­sel om at det kom til å bli spilt inn stor­film i nabo­la­get, in­vi­ter­te vi no­en ven­ner hjem til oss på «Hol­ly­wood-helg». Vi had­de pa­no­rama­ut­sikt til opp­ta­ke­ne, og bod­de nes­ten i vin­dus­kar­men hele hel­gen, for­tel­ler nabo Pål Wi­de­røe. Gjes­te­ne ble rik­tig­nok syke, men fa­mi­li­en Wi­de­røe og man­ge fle­re na­bo­er fikk li­ke­vel opp­le­ve «Hol­ly­wood-helg» i tre da­ger i ja­nu­ar 2016.

– Mannen min var nes­ten helt dår­lig, han fikk hode­pine for­di han gle­det seg og var så spent, for­tel­ler en an­nen av de be­geist­re­de na­bo­ene til Dags­avi­sen Frem­ti­den.

– Han had­de hjemme­kon­tor for å få med seg alt, fort­set­ter hun. Selv had­de hun va­ert bort­reist no­en da­ger og kom hjem da hele nabo­la­get sto på ho­det.

– Jeg skul­le gå tur med bik­kja og det var helt kaos ute med steng­te vei­er, folk med walkie­tal­kie over­alt, og jeg hus­ker jeg tenk­te; hva er det som skjer her?! Hun ler og min­nes tre da­ger som var alt an­net enn en nor­mal ja­nu­ar-helg.

– Fil­m­c­rewet inn­tok ha­gen vår, med vår selv­føl­ge­li­ge til­la­tel­se, de skul­le egent­lig va­ere i ha­gen foran, men det øde­la sikt­lin­jen til ka­me­ra­ene. Vi åp­net også opp hu­set vårt, så fikk de var­met seg. Alle var så høf­li­ge og hyg­ge­li­ge, det var vir­ke­lig gøy å opp­le­ve, og så ble vi jo litt kjent med fol­ke­ne, opp­sum­me­rer na­bo­en en­tu­si­as­tisk. Hun for­tel­ler vi­de­re om at det ble satt opp skilt uten­for inn­gangs­dø­ren, med hen­vis­ning til å kas­te even­tu­el­le si­ga­rett­snei­per.

– Alt var vel­dig pro­fe­sjo­nelt og or­dent­lig, på­pe­ker na­bo­en og for­tel­ler at det var snakk om at ho­ved­rolle­inne­ha­ver Michael Fass­ben­der og re­gis­sø­ren skul­le få bru­ke stu­ene de­res til hvi­le og av­slap­ning mel­lom opp­tak, men det ble ikke noe av. Spe­si­elt mannen i hu­set ble vel­dig skuf­fet da – han med hode­pine.

– Det var nes­ten litt trist når det var over, det var så gøy når det sto på, for­tel­ler nabo­da­men.

Pål Wi­de­røe for­tel­ler at et av høyde­punk­te­ne un­der inn­spil­lin­gen var å føl­ge Michael Fass­ben­der, «Fazzy» blant na­bo­er, i kik­ker­ten. Der gikk han, ut og inn av hu­set nedi gata.

– En av inn­spil­lings­da­ge­ne lek­te døt­re­ne våre ute, og da ble vi opp­ringt med spørs­mål om de kun­ne dem­pe seg, brå­ket fra dem for­styr­ret opp­ta­ke­ne, det var jo litt gøy, sy­nes Wi­de­røe som også for­tel­ler om en enorm lam­pe ved Inn­taks­dam­men, som ble brukt for å lage måne­skinn.

– Den kas­tet lys over hele Bra­gernes­åsen, det var helt rått, med en sva­er semi­trai­ler som holdt lam­pa i gang.

«Snø­man­nen» har ikke vagt så stor be­geist­ring blant kri­ti­ke­re, men pub­li­kum fin­ner nok li­ke­vel vei­en til kino­sa­le­ne, også beg­ge na­bo­ene Dags­avi­sen Frem­ti­den har snak­ket med.

– Jeg er egent­lig liv­redd, grøss og gru, men jeg må jo se, sier nabo­da­men.

Pål Wi­de­røe er også klar for pre­miere.

– Jeg er spe­si­elt spent på sce­ne­ne her­fra, hva vi kjen­ner igjen og hvor­dan det ble.

Det var nes­ten litt trist når det var over. Nabo

KUNSTIG MÅNE­SKINN: En enorm lys­kas­ter sør­get for måne­skinn til no­en av sce­ne­ne i «Snø­man­nen», som ble­spilt inn i ja­nu­ar 2016, og hele Dram­men kun­ne se den opp­lys­te Bor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.