Jør­gen Nord­eng

TUNGTVANN-HELTEN

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - GEIR RAKVAAG

I den nye Tv-se­ri­en «Ta­kin Ova» får Jør­gen «Jodd­ski» Nord­eng og Tungtvann meste­par­ten av aeren for å ha gjort det nors­ke språ­ket gang­bart i hip hop. Jeg sy­nes «Ubud­ne gjes­ta» had­de va­ert en like god tit­tel på se­ri­en. Men hva vet vel jeg? Se­ri­en er en på­min­nel­se om at hip hop har va­ert en sub­kul­tur med stren­ge gren­ser for hva som søm­mer seg. Selv om sjan­ge­ren len­ge også har va­ert en do­mi­ne­ren­de ret­ning i pop­mu­sik­ken. Det­te er et av ho­ved­po­en­ge­ne i boka til Nord­eng – at ikke alt har va­ert som vi and­re trod­de.

«Full sir­kel» har un­der­tit­te­len «Fra get­to­en til byg­da – og tilbake». Den for­tel­ler om hvor­dan hip hop opp­sto i svar­te by­de­ler i USA, men gjor­de inn­trykk helt til Ør­nes i Nord­land. Der Noreng fant sin mi­sjon i li­vet, se­ne­re reis­te til USA og opp­søk­te kil­de­ne, og hjem igjen for å skri­ve bok. «Full sir­kel» hand­ler i mind­re grad om hans egen kar­rie­re, men desto mer om hans mu­sikk­syn. For­klart gjen­nom mø­ter med 21 av de ame­ri­kans­ke hip hop-hel­te­ne som har be­tydd mest for ham. Dis­se 21 hel­te­ne er ikke de som har fått størst opp­merk­som­het el­lers, ver­ken da el­ler se­ne­re. Det­te kun­ne fort gjort den lan­ge gjen­nom­gan­gen til en his­to­rie for de spe­si­elt in­ter­es­ser­te. Det­te kom­pen­se­res med Norengs ustop­pe­li­ge en­tu­si­as­me og kja­er­lig­het til ma­te­ria­let. For­tel­lin­ge­ne gir til sam­men et godt over­blikk over hip ho­pens ut­vik­ling, fram til 1996, si­den den stop­per da mu­sik­ken fikk sitt kom­mer­si­el­le gjen­nom­brudd i Nor­ge. En rek­ke si­der med «bo­nus beats»-si­der fan­ger opp noe av alt de som fal­ler uten­for de 21 ut­valg­te – også de­ler av ho­ved­strøm­men i sjan­ge­ren.

Ikke alle for­bil­de­ne var like sam­ar­beids­vil­li­ge. Vi får va­ere med på et an­strengt møte med kom­pro­miss­løse Jeru The Da­maja, men også hyg­ge­li­ge

mø­ter med Rap­pin’ 4-Tay, en re­pre­sen­tant for hal­lik­fi­gu­re­ne i mil­jø­et (uten å egent­lig va­ere det, leg­ger vi til). Som Nord­eng kom­mer på god fot med, selv om han ikke til­hø­rer de mest stue­re­ne ele­men­te­ne (ame­ri­ka­ne­ren alt­så). Nord­eng skri­ver også at det er vans­ke­lig å set­te seg inn i hva ei grup­pe som South Cen­tral Car­tel har va­ert med på, «for en bygde­gutt fra rett ved Nord­po­len», men får god kon­takt med dis­se også.

«Min fi­lo­so­fi er å ald­ri døm­me no­en jeg ikke har for­ut­set­nin­ger for å set­te meg inn i bak­grun­nen til. Dess­uten er skil­let mel­lom kunst­ner og kunst en dis­ku­sjon jeg ikke er vil­lig til å ta» skri­ver Nord­eng.

Boka er et ut­mer­ket inn­blikk i hip hop som en egen sub­kul­tur. Som uten­for­stå­en­de iføl­ge for­fat­te­ren ofte har mis­for­stått. Alle som tror at «Rap­per’s De­light» var den førs­te rap­hi­ten får vite at Su­gar­hill Gang ikke var or­dent­li­ge rap­pe­re. Det­te er vel en hip hop-pa­ral­lell til at Bill Ha­ley & The Co­mets ikke var or­dent­li­ge rocke­re, med dem som stakk av med mest opp­merk­som­het til å be­gyn­ne med. Alle stil­ar­ter har sitt.

Også vi som syn­tes vi fulg­te godt med den gan­gen på 80-tal­let, vi skrev om Grand­mas­ter Flash, Run DMC, De La Soul og Pub­lic Ene­my, men skjøn­te ikke helt hva det­te hand­let om. Men det var vi som Nord­eng kal­ler «den eld­re rocke­ma­fia­en» som styr­te presse­om­ta­len i Nor­ge.

På sam­me måte som «Ta­kin Ova» på TV gjen­nom­sy­res boka av un­der­strek­nin­ger av hva som var ekte. En­ge­re kret­ser skal få lov til å mar­ke­re sitt eget re­vir. Jeg hus­ker selv hvor rart det var å opp­da­ge at Ar­rested Devel­ope­ments «Zin­ga­la­mad­uni», et fan­tas­tisk al­bum vur­dert etter gam­le soul/funk tra­di­sjo­ner, falt uten­for det gode, ind­re sel­ska­pet. «Det var da de som vir­ke­lig var in­ne i rap be­gyn­te å se ned på alt som var «al­ter­na­tivt» og «ori­gi­nalt» og om­fav­net gang­sta-rap­pen», skri­ver Jodd­ski. Gangs­ta­rap­pen kun­ne va­ere en prø­vel­se for man­ge and­re, både ideo­lo­gisk og es­te­tisk. Men rap tren­ger ikke å ha no­en an­nen funk­sjon enn «det å va­ere blod­feit jaev­la rap», skri­ver Jør­gen Nord­eng. Det kom­mer ikke som no­en over­ras­kel­se at han både språ­ket og over­ta­lel­ses­ev­ne­ne in­takt. «Full sir­kel» er der­for spen­nen­de nok, både for in­si­de­re, og nys­gjer­ri­ge som fort­satt står trygt plas­sert uten­for.

Jør­gen Nord­eng sam­men med South Cen­tral Car­tel, som han møt­te un­der ar­bei­det med bo­ken «Full sir­kel».

BOK Jør­gen Nord­eng «Full Sir­kel» Cap­pe­len Damm

FOTO: MICHAEL TOLEDO/CAP­PE­LEN DAMM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.