Økt moms på alt som er gøy

• Den­ne fa­mi­li­en får litt over tu­sen kro­ner i skatte­let­te – Men dy­re­re barne­hage­plass

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - So­fie.preste­gard@dags­avi­sen.no

FA­MI­LIE: Skatte­kutt er det sis­te de ten­ker på i fa­mi­li­en Stock­in­ger. De er mer opp­tatt av bedre barne­hage og SFO, enn no­en tu­sen­lap­per eks­tra i året.

■ SO­FIE PRESTEGÅRD ■ SIRI ØVERLAND ERIK­SEN (FOTO)

HASLUM (Dags­avi­sen): Det er full ga­lopp gjen­nom gan­gen og ut på kjøk­ke­net når mor og barn i fa­mi­li­en Stock­in­ger skal mek­ke en re­al Toro-la­sag­ne for fire sult­ne etter en lang dag på jobb, i barne­hage og på sko­le.

Med Au­gust (4) i barnehagen og Ada (6) i Skole­fri­tids­ord­ning, har det blitt no­en eks­tra kost­na­der for mam­ma og pap­pa de sis­te åre­ne.

– Ak­ku­rat nå er barne­hage og SFO en gans­ke stor post, uten at jeg sy­nes det er en for stor post, sier Linn Wil­helm­sen Stock­in­ger.

Barne­hage­plas­sen i Bae­rum kom­mu­ne kos­ter dem 2.730 kro­ner i må­ne­den, også SFO kos­ter i un­der­kant av 3.000 kro­ner hver må­ned.

Skal an­set­te fle­re

Og nå blir barne­hage­plas­sen fort enda litt dy­re­re. Re­gje­rin­gen vil nem­lig øke maks­pri­sen for en barne­hage­plass til 2.910 kro­ner i må­ne­den. Det betyr en re­ell øk­ning på 110 kro­ner per må­ned. Pris­end­rin­gen skal gjel­de fra 1. ja­nu­ar nes­te år. Sam­ti­dig vi­dere­fø­res det na­sjo­na­le kra­vet til re­du­sert for­eldre­be­ta­ling og ord­nin­gen med gra­tis kjerne­tid for tre-, fire- og fem­årin­ger i fa­mi­li­er med lav inn­tekt.

Kunn­skaps­mi­nis­ter Hen­rik As­heim (H) for­kla­rer bak­grun­nen for øk­nin­gen slik:

– Når vi øker maks­pri­sen med 110 kro­ner, skal vi bru­ke de pen­ge­ne til å an­set­te fle­re barne­hage­pe­da­go­ger og øke kva­li­te­ten i barne­ha­ge­ne. Så har vi en skjerm­ing som in­ne­ba­erer at in­gen skal be­ta­le mer en 6 pro­sent av inn­tek­ten sin til barne­hage­ut­gif­ter. Det betyr at de med sva­kest øko­no­mi ikke får økte barne­hage­pri­ser, sier As­heim til Dags­avi­sen.

Linn Wil­helm­sen Stock­in­ger be­ta­ler gle­de­lig mer for å øke kva­li­te­ten i barnehagen.

– Dis­se sum­me­ne ut­gjør så­pass lite i det sto­re bil­det, at det be­ta­ler jeg med gle­de så len­ge til­bu­det er godt. Det er mind­re gle­de­lig å be­ta­le like mye for SFO, som jeg opp­fat­ter som et mye dår­li­ge­re til­bud sam­men­lig­net med barnehagen, sier Wil­helm­sen Stock­in­ger.

Skatte­let­te er ikke vik­tig for vår pri­vat­øko­no­mi.

Lars Stock­in­ger, pap­pa til to

Kva­li­tet foran skatte­kutt

Et øns­ke fra to­barns­mo­ren foran stats­bud­sjett var nett­opp et eks­tra­or­di­na­ert løft for kva­li­te­ten i barnehagen, SFO og and­re fri­tids­ak­ti­vi­te­ter for barn.

– For meg er det vik­ti­ge­re å spyt­te inn pen­ger i bar­nas til­bud for at de skal bli bedre, enn at for­eld­re som meg skal få la­ve­re ut­gif­ter.

– Jeg me­ner ikke sta­ten skal be­ta­le for at bar­na mine skal kun­ne gå på fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, men hel­ler at barn skal gis like mu­lig­he­ter til å gå på fri­tids­ak­ti­vi­te­ter, leg­ger hun til.

I den­ne fa­mi­li­en på fire er både mor og far i 100 pro­sent jobb. Etter å ha gått over til privat na­e­rings­liv fra Aka­de­mia, har også mor fått et kraf­tig lønns­hopp, som in­ne­ba­erer at hus­hold­nin­gens sam­le­de års­inn­tekt er på om lag 1,5 mil­lio­ner kro­ner i året.

Iføl­ge re­gje­rin­gens mo­dell for skatte­let­te-for­de­ling får den­ne fa­mi­li­en 1.200 kro­ner i skatte­let­te i året.

– Det er ikke merk­bart for oss. Da måt­te man opp mot 15.000 kro­ner, om vi skul­le mer­ket det­te. Så jeg jus­te­rer ver­ken spa­ring el­ler øker fe­rie­bud­sjet­tet med ut­gangs­punkt i det­te.

Hel­ler ikke pap­pa­en i fa­mi­li­en er opp­tatt av re­gje­rin­gens skatte­let­ter.

– Skatte­let­te er ikke vik­tig for vår pri­vat­øko­no­mi. Det er hel­ler ikke noe vi går rundt og ten­ker på, «nå had­de det va­ert dei­lig med litt skatte­let­te», lik­som, sier Lars Stock­in­ger, som er mest opp­tatt av at det be­vil­ges nok til barn og un­ges opp­vekst­vil­kår, syk­kel­vei­er og kol­lek­tiv­til­bud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.