Så mye tje­ner topp­sje­fe­ne

• ... men fle­re stats­sel­skaps­le­de­re får mind­re i godt­gjø­rel­se

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - DA­VID STE­NE­RUD da­vid.ste­ne­rud@dags­avi­sen.no

STATSBUDSJETTET DÅR­LIG EK­SEM­PEL: Stat­kraft­di­rek­tø­ren har nes­ten fem mil­lio­ner i fast års­lønn og tjen­te 677.875 i bo­nus. – Den type ek­semp­ler vil jeg helst ikke se, sier Na­e­rings­ko­mi­te­ens Geir Polle­stad (Sp).

■ Dags­avi­sen har sett på inn­tek­te­ne til de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­re­ne i de sto­re nors­ke hel­eide stats­sel­ska­pe­ne un­der Na­e­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet, og sam­men­lig­net med fore­gå­en­de år. (Se full over­sikt un­der).

I fjor vis­te tal­le­ne Dags­avi­sen had­de hen­tet ut at topp­le­der­løn­nin­ge­ne i de stat­li­ge sel­ska­pe­ne jevnt over had­de gått kraf­tig opp. Stats­le­der­løn­nin­ge­ne er ute av kon­troll, men­te leder av na­e­rings­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, Geir Polle­stad (Sp) den gang.

Mind­re godt­gjø­rel­ser

I år er ikke ut­vik­lin­gen like en­ty­dig. Fle­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tø­rer går ned i lønn, og faer­re går opp. Lønns­vekst­vin­ne­ren er Re­na­te Lar­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­ges sjø­ma­tråd AS, som had­de en års­lønn 570.000 høy­ere enn sin for­gjen­ger, etter at hun tok over i fjor. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Ar­gen­tum Fondsin­ves­te­ring AS mot­tok 1,5 mil­lio­ner mind­re i lønn i fjor, noe som skyl­des ned­gang i «va­ria­bel lønn», men har med sin års­inn­tekt på over 5 mil­lio­ner kro­ner li­ke­vel til salt i grø­ten. Ole Øi­seth i Kings Bay AS og Bjørn­ø­en AS fort­sat­te sin mo­de­ra­sjons­lin­je i fjor, og går svakt ned i lønn for and­re år på rad. Øi­seth tje­ner rett over én mil­lion kro­ner i året.

Fle­re di­rek­tø­rer har fått mind­re i godt­gjø­rel­ser uten­om fast­løn­nen.

– Det er po­si­tivt om det nå er tegn til mo­de­ra­sjon i de stat­li­ge topp­le­der­løn­nin­ge­ne, men vi kan ikke slip­pe opp. Om vi skal få den øns­ke­de sig­nal­ef­fek­ten og re­el­le ef­fek­ten må en slik ut­vik­lin­gen ved­vare over tid, sier Geir Polle­stad (Sp) til Dags­avi­sen i dag.

Vil ha bo­nus-slutt

Polle­stad er inn­til det kon­sti­tu­e­res en ny le­del­se i Na­e­rings­ko­mi­te­en se­ne­re den­ne må­ne­den, me­nig med­lem av ko­mi­te­en, men det er for­ven­tet at han vil bli kon­sti­tu­ert som ko­mité­le­der for nok en pe­rio­de.

Spe­si­elt er Sen­ter­par­ti­et-po­li­ti­ke­ren opp­tatt av bo­nus­ord- nin­ger, som fle­re stats­sel­skaps­le­de­re har.

– Jeg me­ner at sta­ten ikke skal be­nyt­te seg av bo­nus­lønn. Det er høyst usik­kert om bo­nu­ser bi­drar til at en leder gjør en bedre jobb. Dess­uten er det det prin­si­pi­el­le i det. Når en di­rek­tør har så god lønn, så må det for­ven­tes at han el­ler hun gjør en god jobb. En topp­le­der skal ikke ha eks­tra be­talt for det.

Na­tur­kraft-bo­nus

For kon­sern­sjef Chris­ti­an Ryn­ning-tøn­ne­sen i Stat­kraft ble det i 2015 inn­ført en bo­nus­ord­ning be­gren­set opp­ad til 25 pro­sent av fast­løn­nen. Ryn­ning-tøn­ne­sens fas­te års­lønn er 4.978.414 kro­ner. I fjor var den opp­tjen­te bo­nu­sen hans 677.875 kro­ner.

– Det er den type ek­semp­ler jeg helst ikke vil se, sier Polle­stad.

Eks­tra me­nings­løst me­ner han det vir­ker med bo­nu­ser i sel­ska­per om Stat­kraft.

– Vi vet jo at over­skudd fra det­te sel­ska­pet gjer­ne har bakgrunn i for­hold som lig­ger langt uten­for ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tørs på­virk­ning, sier Geir Polle­stad.

Dags­avi­sen lyk­tes i går ikke å få en kom­men­tar fra Stat­kraft.

En godt be­talt topp­le­der skal ikke ha eks­tra be­talt for å gjø­re en god jobb. Geir Polle­stad (Sp), leder av na­e­rings­ko­mi­te­en in spe

GOD RÅD: Kon­sern­sjef Chris­ti­an Ryn­ning-tøn­ne­sen i Stat­kraft fikk i 2015 en sva­ert gyl­len bo­nus­av­ta­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.