Men mil­li­ar­der mer til bil

• Men nok en gang rom for nye «bil­li­ar­der»

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - TOR SANDBERG tor.sandberg@dags­avi­sen.no

■ – Jeg kan ikke skjøn­ne at Ven­st­re og KRF kan god­ta det­te, sier Hol­ger Schlau­pitz, fag­sjef i Na­tur­vern­for­bun­det.

Også ge­ne­ral­sek­reta­er Mor­gan An­ders­son i Syk­lis­te­nes Lands­for­ening, er skuf­fet.

– Det­te står ikke i stil med de høye må­le­ne som er satt for å få fle­re til å bru­ke syk­ke­len som trans­port­mid­del.

An­ders­son hen­vi­ser til årets stor­tings­ved­tak om 8 pro­sent sykke­lan­del na­sjo­nalt, og 20 pro­sent i de sto­re by­ene.

– Re­gje­rin­gen ser ikke ut til å mene al­vor med må­le­ne som er satt, sier An­ders­son.

7,7 pro­sent øk­ning

I 2018 øns­ker re­gje­rin­gen å bru­ke 35,9 mil­li­ar­der kro­ner til vei­for­mål. Det in­ne­ba­erer en øk­ning på 7,7 pro­sent sam­men­lig­net med sal­dert bud­sjett for in­ne­va­eren­de år. Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sens (Frp) hjerte­barn, Nye Vei­er AS, er en prio­ri­tert del av den­ne opp­trap­pin­gen og får 2,2 mil­li­ar­der mer enn i år.

Det­te står i skarp kon­trast til hva det mest mil­jø- og klima­venn­li­ge trans­port­mid­de­let blir til­gode­sett med.

■ Bare 76,4 mil­lio­ner kro­ner er satt av til pos­ten «til­skudd til gang- og syk­kel­vei­er», mot 122,5 mil­lio­ner i år.

■ 226,2 mil­lio­ner kro­ner er satt av til pos­ten «til­tak for gå­en­de og syk­len­de», mot 490,9 mil­lio­ner i år.

■ Re­gje­rin­gen fore­slår dess­uten 300 mil­lio­ner som kan kom­me syk­len­de og gå­en­de i stor­by­om­rå­de­ne til gode, men dis­se pen­ge­ne kan også bli brukt til kol­lek­tiv­til­tak.

Hel­ler ikke fi­nans­po­li­tisk tal­s­per­son i SV, Ka­ri Eli­sa­beth Ka­ski, er nå­dig i sin vur­de­ring av bud­sjet­tet.

– Med det­te bud­sjet­tet vi­ser re­gje­rin­gen med all ty­de­lig­het at den ikke har tenkt å nå Stor­tin­gets klima­mål for 2020. Re­gje­rin­gen hal­ve­rer sat­sin­gen på gan­ge og sykkel, mens sto­re, for­uren­sen­de, nye bi­ler ikke blir dy­re­re, kon­sta­te­rer hun.

– Over­ser sek­to­ren

– Det kan også nev­nes at sta­tens be­vilg­nin­ger til kol­lek­tiv­trans­port i fyl­ke­ne kut­tes, sier Thor Due, sen­tral­styre­med­lem i Na­tur og Ung­dom.

– Sam­men med kut­te­ne i gang- og syk­kel­vei­er, samt nok en øk­ning i bud­sjet­tet for vei­pro­sjek­ter, vir­ker det som om re­gje­rin­gen to­talt over­ser at trans­port­sek­to­ren er Nor­ges nest størs­te ut­slipps­sek­tor, fort­set­ter Due.

SAM­FERD­SEL: Sam­ti­dig som re­gje­rin­gen gir enda mer til vei, hal­ve­res pot­ten til gå­en­de og syk­len­de.

MDGS Une Ai­na Bast­holm me­ner «det mest al­vor­li­ge» er at re­gje­rin­gen øker mom­sen på kol­lek­tiv­trans­port.

– Det gjør det dy­re­re å rei­se med buss, tog og t-bane.

I Sve­ri­ge ten­ker re­gje­rin­gen til­syne­la­ten­de an­ner­le­des om sykkel og miljø­venn­lig trans­port. Som Dags­avi­sen skrev 26. sep­tem­ber, set­tes det nå av 1 mil­li­ard kro­ner der til en støtte­ord­ning for elsyk­kel­kjøp.

– Jeg trod­de at også vår re­gje­ring had­de for­stått at elsyk­kel er et al­ter­na­tiv på litt leng­re rei­ser. Men vi kan ikke reg­ne med at man­ge vil bru­ke elsyk­kel i blan­det tra­fikk med tun­ge trai­le­re. De tren­ger egne gan­gog syk­kel­vei­er, sier Schlau­pitz.

FOTO: HÅKON MOSVOLD LAR­SEN/ NTB SCANPIX

VEI­ER TYNGST: Sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen (Frp) de­mon­stre­rer nok en gang i et stats­bud­sjett at det er nye vei­er som vei­er tyngst for re­gje­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.