– Skul­le va­ert mer ram­pe­te

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - PERNILLE VESTENGEN pernille.vestengen@dags­avi­sen.no

Re­gje­rin­gen vil be­vil­ge 425 mil­lio­ner til nytt syke­hus i 2018, men kri­ti­ker­ne pe­ker på uav­klar­te grunn­for­hold (Lund­tei­gen), mang­len­de ve­gløs­ning (Kol­berg) – og for lite mid­ler til syke­hus­drif­ten (Ghara­hk­ha­ni). Er det noe i det de sier?

– Det­te vil jeg nes­ten kal­le sut­ring. Fak­tum er at på fire år har vi fått på plass både tomt og fi­nan­sie­ring – og det klar­te ikke de rødgrøn­ne på åtte år. Det er fak­tisk his­to­risk. Det ble tatt bore­prø­ver, og grunn­for­hol­de­ne er av­klart, så det er rett og slett feil. Drifts­bud­sjet­te­ne til syke­hu­se­ne har fått økte ram­mer – og når det gjel­der ve­gløs­nin­ger, så skjøn­ner jeg også at noe må gjø­res. Noe av po­en­get ved å leg­ge syke­hu­set på Brakerøya er jo at det er en tog­sta­sjon der. Det går bus­ser – og i fram­ti­den får vi kan­skje el-fer­jer og fø­rer­løse bus­ser i til­legg. Vi må ikke len­ger ha som ut­gangs­punkt at alle kom­mer kjø­ren­de til syke­hu­set i egen bil. Her må vi ten­ke nytt, grønt og mo­der­ne.

I en kro­nikk i Dag­bla­det skrev du ny­lig om in­te­gre­ring og uten­for­skap. Sam­ti­dig leg­ger bud­sjet­tet opp til mot­tak av ba­re 1.120 kvote­flykt­nin­ger i 2018, og List­haug snak­ker om at vi først må sør­ge for god in­te­gre­ring av flykt­nin­ge­ne som al­le­re­de er her. En kom­men­tar?

– Det er vans­ke­lig å få fram alle as­pek­ter av en så kom­pleks sak, og det bi­drar nok til at List­haug kan vir­ke hard inn­imel­lom. Kan­skje er det også noe med dia­lek­ten? Det hen­der i hvert fall at jeg også rea­ge­rer på re­to­rik­ken hen­nes, men det kan va­ere gjort med hen­sikt. For Frp er jo det­te et kjerne­om­rå­de. Uan­sett har Nor­ge tatt imot sin Eu-kvo­te, og det uten å va­ere med­lem. Det har ver­ken Po­len, Un­garn el­ler Øs­ter­rike gjort. Nå er det – i hvert fall mid­ler­ti­dig – faer­re som leg­ger ut på den livs­far­li­ge fer­den over Mid­del­ha­vet. Noe av det­te hand­ler om stren­ge­re grense­kon­troll – men også at Euro­pa ikke mak­tet mer. I fle­re land har til­strøm­min­gen skapt sto­re for­skjel­ler og uten­for­skap. Vi ser det for ek­sem­pel i Frank­ri­ke og Tysk­land – og til dels i Sve­ri­ge. Nå som det kom­mer faer­re kan vi bru­ke det­te rom­met til å bed­re in­te­gre­rin­gen. Blant an­net bør vi se na­er­me­re på kva­li­te­ten på in­tro­duk­sjons­pro­gram­me­ne. Fort­satt er det alt­for få som kom­mer seg ut i jobb etter to­årig in­tro­kurs.

Hvem var din barn­doms­helt? – Ro­bin Hood.

Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– Jeg er ikke flink nok til å gjø­re ting jeg ikke li­ker, som å lese kje­de­li­ge do­ku­men­ter, og stå opp tid­li­ge­re om mor­ge­nen.

Hva gjør du når du skei­er ut?

– Tar meg et stort bløt­kake­styk­ke – men shop­ping i Lon­don er hel­ler ikke å for­ak­te.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Det må i hvert fall hand­le om men­nes­ker. En 8. mars gikk jeg for ek­sem­pel for inn­vand­rer­kvin­ners ret­tig­he­ter.

Er det noe du ang­rer på?

– Jeg skul­le va­ert mer ram­pe­te som ung – og reist ut i ver­den.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Det kun­ne va­ert spen­nen­de å fin­ne ut hva There­sa May egent­lig ten­ker om Brexit. Even­tu­elt kun­ne jeg stått fast med Ge­or­ge Cloo­ney. Vi vil­le kan­skje ikke hatt like mye å snak­ke om, men det tren­ger man kan­skje ikke – det er jo Ge­or­ge Cloo­ney.

Kris­tin Ør­men John­sen (64) Lar in­gen­ting øde­leg­ge gle­den over at nytt syke­hus i Drammen fak­tisk snart ser ut til å bli en rea­li­tet.

FOTO: KATRINE STRØM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.