Hå­per Stor­tin­get skro­ter dag­penge­kutt

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

LO: Opp­gan­gen i norsk øko­no­mi er sva­ert skjør, og det er alt­for tid­lig å kut­te i ord­nin­ger som ram­mer ar­beids­løse, me­ner Lole­der Hans-chris­ti­an Gab­ri­el­sen. – Sys­sel­set­tings­an­de­len er jo nå re­kord­lav og den sto­re be­kym­rin­gen. Da blir det feil å gjø­re det vans­ke­li­ge­re å kva­li­fi­se­re til dag­pen­ger, sier Gab­ri­el­sen. I går stil­te han på det tra­di­sjo­nel­le mø­tet i det så­kal­te kon­takt­ut­val­get mel­lom re­gje­rin­gen og par­te­ne i ar­beids­li­vet. I stats­bud­sjet­tet fore­slår re­gje­rin­gen å stram­me inn reg­le­ne for dag­pen­ger, ved at det he­ret­ter ikke skal va­ere mu­lig å sam­le opp inn­tje­ning over tre år for å kom­me over inn­tekts­gren­sen som kva­li­fi­se­rer til dag­pen­ger. Gab­ri­el­sen me­ner det­te ram­mer de sva­kes­te, og for­ven­ter at Stor­tin­get end­rer på for­sla­get. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.