Til­ba­ke i Nor­ge etter pis­king

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

ASYL: Tvangs­ut­send­te Lei­la Bayat (38) er til­ba­ke i Nor­ge etter å ha blitt pis­ket i Iran. Hun opp­ly­ser til NRK at hun er let­tet.

Tirs­dag den­ne uken kom en rapport fra den nors­ke am­bas­sa­den i Te­he­ran som slår fast at de irans­ke myn­dig­he­ter pis­ket Lei­la Bayat (38) med 80 piske­slag etter at hun ble tvangs­re­tur­nert til lan­det fra Nor­ge 8. mars i år. I går var Bayat igjen til­ba­ke i Nor­ge etter inn­sats fra hen­nes ad­vo­kat og den nors­ke am­bas­sa­den.

– Jeg er glad for å va­ere til­ba­ke i Nor­ge. Jeg kjen­ner meg trygg her, sier Bayat til NRK.

Hun for­tel­ler at hun er sli­ten og sterkt pre­get av det som har skjedd.

– Jeg var sik­ker på at jeg kom til å bli pis­ket da jeg ble re­tur­nert til Iran. Jeg kjen­te meg dår­lig, men det var in­gen­ting mer jeg kun­ne gjø­re. Det er vans­ke­lig å glem­me smer­ten, og det er vans­ke­lig psy­kisk, sier hun til ka­na­len.

Knu­sen­de rapport

Bayat søk­te asyl i Nor­ge i 2009 på bak­grunn av å va­ere retts­for­fulgt i Iran. Am­bas­sa­den fast­slår i rap­por­ten at dom­men Bayat la ved i asyl­søk­na­den sin i 2009, var ekte. I til­legg kon­klu­de­rer am­bas­sa­den med at alle do­ku­men­ter Bayat har lagt fram som be­vis for at hun ble tor­tu­rert med 80 piske­slag etter re­tu­ren, er ekte.

Straf­fen ble ut­ført 19. sep­tem­ber, og fem dager se­ne­re, etter at TV 2 had­de vist vi­deo og bil­der av ska­de­ne, ble hun in­vi­tert til mø­tet i am­bas­sa­den. Etter am­bas­sa­dens rapport har hen­nes ad­vo­kat job­bet med Uten­riks­de­par­te­men­tet, am­bas­sa­den i Te­he­ran og Ut­len­dings­nemn­da (UNE) for få Lei­la ut av Iran og til­ba­ke til Nor­ge for­test mu­lig. År­sa­ken var at man fryk­tet at irans­ke myn­dig­he­ter vil­le hind­re hen­ne i å rei­se ut. Fle­re men­neske­ret­tig­hets­eks­per­ter men­te også at hun sto i fare for å bli yt­ter­li­ge­re straf­fet av myn­dig­he­te­ne si­den hun sto fram og vis­te bil­de­ne.

Be­hand­les på nytt

Bayats ad­vo­kat, Pre­ben Kløv­fjell, har sendt en om­gjø­rings­an­mod­ning på av­sla­get på Bayats asyl­søk­nad. UNE opp­ly­ser til TV 2 at de vil se på sa­ken på nytt.

– Vi øns­ker å ha hen­ne til­gjen­ge­lig slik at vi kun­ne få in­for­ma­sjon fra hen­ne. Det som er helt rik­tig er at vi har fått en rapport om dom­men fra 2007, som er an­ner­le­des enn rap­por­ten vi fikk i 2010. Det lig­ger i det nye at dom­men kan va­ere ekte, sier kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør Bjørn Lys­ter i UNE til ka­na­len.

Dom­men med piske­sla­ge­ne ble Bayat idømt i 2009 for­di hun had­de druk­ket al­ko­hol.

SV kre­ver opp­vask

SVS Ka­rin An­der­sen er opp­rørt over det som har kom­met fram i sa­ken om Bayat. Hun kre­ver en full gjen­nom­gang av prak­sis i asyl­sa­ker der men­nes­ker kan bli re­tur­nert til tor­tur.

– Den­ne sa­ken og and­re som er av­dek­ket, må føre til at en går gjen­nom prak­sis. Det må bli slutt på den blin­de tro­en på at ut­len­dings­myn­dig­he­te­ne ald­ri gjør feil, og re­gje­rin­gen og fler­tal­let må inn­se at det trengs end­ring for å ikke sen­de folk til tor­tur og kan­skje død, sier An­der­sen.

(NTB)

FOTO: NTB SCAN­PIX

OPP­RØRT: Ka­rin An­der­sen (SV) kre­ver en full gjen­nom­gang av prak­sis i asyl­sa­ker der men­nes­ker kan bli re­tur­nert til tor­tur.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.