Av­vi­ser fle­re kvote­flykt­nin­ger

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

FLYKTNINGKRISEN: In­te­gre­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) av­vi­ser å ta imot fle­re kvote­flykt­nin­ger for å hind­re ned­byg­ging av mot­taks­ka­pa­si­te­ten i nors­ke kom­mu­ner. Le­der Gunn Ma­rit Hel­ge­sen, le­der i kom­mu­ne­nes or­ga­ni­sa­sjon KS, sier til NRK at nors­ke kom­mu­ner nå har mer enn god ka­pa­si­tet til å ta imot fle­re flykt­nin­ger. – Re­gje­rin­gen bør vur­de­re å ta imot fle­re kvote­flykt­nin­ger slik at man har en jevn­lig strøm av flykt­nin­ger som skal bo­set­tes. Vi har bygd opp kom­pe­tan­se og kva­li­tet, og det vil­le va­ere trist om det­te skal byg­ges ned, sier hun. KS mø­ter imid­ler­tid en kald skul­der hos Syl­vi List­haug. – Si­den 2012 har det kom­met nes­ten 80.000 flykt­nin­ger. Det be­tyr fort­satt sto­re ut­ford­rin­ger for kom­mu­ne­ne. Kom­mu­ne­ne har vel­dig mye å gri­pe fatt i for å hjel­pe de som al­le­re­de er kom­met, sier hun. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.