14-åring om­kom un­der syk­kel­tur med klas­sen

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

PÅ­KJØRT: En 14 år gam­mel gutt fra Lier på syk­kel­tur med klas­sen døde i går etter å ha blitt på­kjørt av en laste­bil ved Hol­men­brua i Drammen. Med­ele­ve­ne og la­ere­ren var øyen­vit­ner til ulyk­ken. 14-årin­gen gikk på ni­en­de trinn ved Hø­vik sko­le. Ulyk­ken skjed­de da klas­sen syk­let over Hol­men­brua i Drammen fre­dag mor­gen.17 med­ele­ver og la­ere­re var øyen­vit­ner til hen- del­sen og er sterkt pre­get, skri­ver Dram­mens Ti­den­de.

Både på­rø­ren­de og vit­ne­ne ble i går iva­re­tatt av krise­team.

– Alle er vel­dig pre­get av den tra­gis­ke ulyk­ken. For oss er det vik­tig at vi leg­ger en plan vi­de­re for hvor­dan vi skal bi­stå ut­over da­gen og i da­ge­ne som kom­mer, sier kom­mu­nal­sjef Syn­nø­ve Tovs­rud til avi­sa.

– Først og fremst er det­te en dypt tra­gisk hen­del­se. Min med­fø­lel­se går til alle på­rø­ren­de og in­volver­te, sier ord­fø­rer i Lier kom­mu­ne, Gunn Ceci­lie Ring­dal, til NTB. Kom­mu­nen kon­sen­tre­rer seg nå om å iva­re­ta de in­volver­te og sør­ge for opp­føl­ging.

– Psyko­so­si­alt krise­team er på sko­len for å iva­re­ta de na­er­mes­te be­rør­te. Sko­len vil va­ere åpen til klok­ken 20 fre­dag kveld, samt lør­dag og søn­dag fra 12 til 16 for dem som vil snak­ke med krise­team­et, opp­lys­te ord­fø­re­ren i går etter­mid­dag. Se­ne­re vil det bli holdt en minne­stund, i sam­ar­beid med de på­rø­ren­de.

Po­li­ti­et be­kref­ter at ele­ven ble på­kjørt av en laste­bil. Sjå­fø­ren er ru­tine­mes­sig tatt med til lege­vak­ten for en ut­vi­det blod­prø­ve. Iføl­ge po­liti­sta­sjons­sjef Øy­vind Aas, blir laste­bil­sjå­fø­ren tatt vare på av ar­beids­gi­ve­ren sin. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.