DRAM­MENS PENNER

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Da de­res mor Sop­hie døde i 1831 gikk Mar­cus og hans eld­re bror, Da­vid, med fri­plass på Bor­ger­sko­len og Kate­dral­sko­len i Chris­tia­nia. Brød­re­ne fikk spi­se mid­dag på om­gang hos en rek­ke vel­stå­en­de fa­mi­li­er. Det ble også sam­let inn pen­ger til ut­dan­nel­sen de­res. Mar­cus var en be­ga­vet gutt, men ikke sa­er­lig ut­hol­den­de. Han slut­tet gym­na­set i 1836 uten å ta ar­ti­um, men for­sør­get seg som han­dels­be­tjent og kon­to­rist. I 1838 la han ut på uten­lands­rei­se og liv­na­er­te seg som gate­mu­si­kant da pen­ge­ne tok slutt.etter hjem­koms­ten tok han ar­ti­um i 1840. Han be­gyn­te på teo­lo­gi, men måt­te gi opp på grunn av øko­no­mi­en. I 1841 star­tet han en pri­vat­sko­le på Lil­le­ham­mer sam­men med Josep­hi­ne Buch, som han had­de gif­tet seg med. De lev­de greit av inn­tek­te­ne, had­de ra­di­ka­le syns­punk­ter som han ga ut­trykk for både munt­lig og skrift­lig. Hans ra­di­ka­le inn­legg i «Lil­le­ham­mer til­skuer»

Ar­beids­stok­ken der var på den ti­den 700 mann, en be­ty­de­lig be­drift etter nors­ke for­hold, men øko­no­misk kri­se i Euro­pa ram­met drif­ten. Det må ha gjort dypt inn­trykk på Mar­cus da han så hvil­ken nød det ble blant ar­bei­der­ne. Han selv og fa­mi­li­en som nå tel­te fem måt­te ha til li­vets opp­hold, og flyt­tet til Drammen, der Mar­cus ble ansatt som re­dak­tør i Dram­mens Adres­se. Og det var her, i vår by, at snø­bal­len vir­ke­lig tok til å rul­le og bli stor. Mar­cus Th­ra­ne 200 år

Fe­bruar­re­vo­lu­sjo­nen brøt ut i Pa­ris 22. fe­bru­ar 1848, og snø­bal­len var med ett del av et stort snø­skred. Drammen Ar­bei­der­for­ening ble stif­tet av Mar­cus Th­ra­ne 27. de­sem­ber 1848, som den førs­te ar­bei­der­for­ening i Nor­ge. Hans star­tet Ar­bei­der­for­enin­ger­nes Blad som kom med første­ut­ga­ve i Drammen 5. mai 1849. Apel­len lød: «Ar­bei­de­re! GUD va­ere med Eder! GUD va­ere med oss alle; en kamp vil be­gyn­ne; en kamp må be­gyn­ne».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.