Et bur­ger­sted å va­ere

Er vi ikke snart met­tet på ham­bur­ge­re nå?

Dagsavisen Fremtiden - - Helg -

– Mmm … Det­te ser da unek­te­lig rik­tig lek­kert ut.

En for­nøyd by­løve lar blik­ket fal­le over fem små ham­bur­ge­re som står foran oss på bor­det, fulgt av en kurv søt­po­tet­fries top­pet med par­me­san.

Den vik­tigs­te for­skjel­len på ham­bur­ger­ne som står foran oss på bor­det fra ham­bur­ge­re vi får ser­vert de fles­te ste­der i Oslo, er stør­rel­sen. Det­te er så­kal­te sli­de­re, el­ler små ham­bur­ge­re om du vil.

Bur­ger­ba­ren Ett Sted har etab­lert seg i lo­ka­ler ut mot St­or­gata i Oslo, og strek­ker seg inn i Strø­g­et, pas­sa­sjen som bin­der sam­men St­or­gata og Torg­gata. Pas­sa­sjen har de sis­te åre­ne blitt et yn­det sted for øl­tørs­te Oslo-folk, og bur­de der­for va­ere et yp­per­lig sted for ser­ve­ring av ham­bur­ge­re.

By­lø­ve­ne er dess­uten eni­ge om at det­te i seg selv er et rik­tig hyg­ge­lig sted å bli sit­ten­de, ikke ba­re for ma­tens skyld.

Me­ny­en på Ett Sted be­står av seks for­skjel­li­ge sli­ders, i til­legg til et knip­pe ham­bur­ge­re av mer klas­sisk stør­rel­se. På top­pen kom­mer side­ret­ter, som søt­po­tet­fries, trøf­fel­fries, vann­me­lon­ski­ver og en sa­lat.

By­lø­ve­ne be­stem­mer seg for å tes­te sli­der­ne. En venn­lig ser­vi­tør for­kla­rer at vi da tren­ger en­ten tre små ham­bur­ge­re hver, el­ler to, der­som vi i til­legg går for side­ret­ter.

– La oss tes­te så man­ge som mu­lig. – Ja, hvor­for ikke gå for he­le rek­ka, seks små ham­bur­ge­re.

Slik blir det ba­re nes­ten. En av dem er ikke til­gjen­ge­lig, så da blir det fem bur­ge­re, søt­po­tet­fries og en sa­lat.

En av for­de­le­ne med ham­bur­ge­re er at det er gans­ke en­kel mat. Det tar ikke vel­dig lang tid å lage, og i et mind­re enn St­or­gata 13

Tlf.: 988 68 686 halv­fullt lo­ka­le bur­de sa­ken va­ere grei.

Så en­kelt er det ikke på Ett Sted. Det tar rett og slett litt lang tid, men hel­dig­vis er det­te et rik­tig hyg­ge­lig sted, det skil­ler seg fra man­ge and­re bur­ger­ste­der med en hyg­ge­li­ge­re kafé­stem­ning. By­lø­ve­ne be­stil­ler der­for en ny øl, og ven­ter tål­mo­dig på ma­ten.

Når ma­ten en­de­lig kom­mer ser det alt­så inn­by­den­de ut. By­lø­ve­ne går først til an­grep på søt­po­tet­frie­sen og kan kon­sta­te­re at det­te kan de. Det er sprøtt og godt, og løf­tes av en god chi­pot­le by­lø­ve­ne har be­stilt som frie­sens føl­ge­svenn. Sala­ten er en an­nen his­to­rie.

– Den­ne had­de vi ikke trengt, den er rett og slett kje­de­lig.

Så er det fes­tens ho­ved­per­son: Ham­bur­ger­ne. De ser alt­så lek­re ut, og ide­ene med små ham­bur­ge­re er god, men det vik­tigs­te er som kjent sma­ken.

Det førs­te vi går til an­grep på er en Yel­low Man, med man­go­salsa, aio­li og ched­dar. Kom­bi­na­sjo­nen er fin, sød­men fra man­go­en er dei­lig i møte med selve bur­ge­ren, som lig­ger i et brød som er rik­tig godt, og fint stekt.

Nes­te gjest er en Purple Rain med rød­bet­salsa, jala­peño og ched­dar. Sal­sa­en er god, jala­peño­en gir bur­ge­ren en fin spiss, men vi skul­le gjer­ne hatt mer av den. Så føl­ger de på rek­ke og rad. Say Che­ese. Sun­day Fun­day. Og Spiced.

Å ser­ve­re ham­bur­ge­re i Oslo i 2017 er ikke vel­dig in­no­va­tivt. De sis­te åre­ne har nye bur­ger­ste­der duk­ket opp i et hese­ble­sen­de tem­po. For bur­ger­gla­de men­nes­ker på et bur­ger­mar­ked do­mi­nert av kjede­ba­sert masse­pro­duk­sjon av mer el­ler mind­re smak­løse ham­bur­ge­re har det­te va­ert kjaer­kom­ment. Men aer­lig talt: Hol­der deg ikke nå? Tren­ger vir­ke­lig Oslo enda ett ham­bur­ger­sted? Kra­vet til å skil­le deg ut blir uan­sett ikke mind­re. En­ten ved å gå en egen vei, el­ler å ut­klas­se de and­re. Ide­en med sli­de­re er god, men det er som kjent ikke stør­rel­sen som tel­ler. Det kre­ver noe mer.

Bur­ger­ne på Ett Sted er gans­ke gode, men de kan ikke måle seg med de bes­te på by­ens bur­ger­mar­ked. Det er fint å kun­ne sma­ke på fle­re for­skjel­li­ge bur­ge­re, men det kre­ver at bur­ger­ne skil­ler seg fra hver­and­re. På Ett Sted blir de litt for like. Og de blir litt for sau­se­te.

– Den­ne kun­ne dess­uten levd litt mer opp til nav­net, sier by­lø­ven og set­ter ten­ne­ne i en bur­ger ved navn Spiced.

Pris­ni­vå­et lig­ger om­trent der det lig­ger hos and­re lig­nen­de ste­der. De små bur­ger­ne kos­ter 59 kro­ner hver, og du en­der gjer­ne på opp mot 200 kro­ner per per­son om du vil bli mett.

Ett Sted går i kjen­te spor, men har en hyg­ge­li­ge­re kafé­stem­ning enn man­ge and­re bur­ger­ste­der. BEG­GE FOTO: MIMSY MØL­LER

ETT STED

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.