Kunst og le­del­se

Det som kun­ne va­ert en vik­tig ut­stil­ling om vo­kal per­for­mance­kunst fal­ler som et vis­sent løv til jor­den. Fias­ko­en rei­ser vik­ti­ge spørs­mål.

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur - LARS ELTON Kunst­kri­ti­ker lars@elton.no

BER­GEN (Dags­avi­sen): Hva slags le­de­re øns­ker vi ved nors­ke kunst­in­sti­tu­sjo­ner? Spørs­må­let blir su­per­ak­tu­elt i mø­tet med Ber­gen kunst­halls sis­te ut­stil­ling. Den om­sten­de­li­ge tit­te­len «O Su­per­man To Girls, Tricky. I Am He­re, Whe­re Are You: On Vo­cal Per­for­mance» set­ter to­nen for en ut­stil­ling som er vik­tig, men dess­ver­re dør­gen­de kje­de­lig. Søn­dag 15. ok­to­ber er ut­stil­lin­gens sis­te vis­nings­dag, og av­slut­nin­gen sam­men­fal­ler med sty­rets ar­beid med å fin­ne en ny le­der for kunst­hal­len. Bri­ten Martin Clark meld­te sin av­gang mind­re enn ett år etter at han fikk for­len­get åre­må­let. Han ble ansatt i 2013, og for­vent­nin­gen var at han skul­le va­ere i Ber­gen til 2021. Spørs­må­let er om noen and­re enn sty­ret som for­len­get åre­må­let hans grå­ter ved hans av­rei­se?

Først litt om ut­stil­lin­gen. Den ame­ri­kans­ke mu­si­ke­ren og per­for­mance­kunst­ne­ren Lau­rie An­der­son had­de ny­lig en per­for­mance på Munch­mu­se­et. Sam­ti­dig har hun va­ert nes­ten to må­ne­der i Ber­gen. hvor hun er om­drei­nings­punk­tet i ut­stil­lin­gen «O Su­per­man…». Den tar opp et vik­tig fe­no­men og set­ter det inn i en his­to­risk ram­me med pun­ken som ut­gangs­punkt. På sitt bes­te kan vo­kal per­for­mance­kunst be­ve­ge pub­li­kum inn i hjer­te­røt­te­ne. På sitt ver­ste er det gjes­pen­de kje­de­lig. Ut­stil­lin­gen byr på mye bra, men som hel­het tråk­ker den vel­dig feil. Med pun­ken som grunn­lag for pre­sen­ta­sjo­nen er det godt gjort å lage en så kje­de­lig og kli­nisk ut­stil­ling. Pun­ken var et opp­rørsk fe­no­men, men her er den pres­set inn i den hvi­te ku­bens ste­ri­le kjed­som­het. Det er dre­pen­de for en så vi­tal kunst­form.

At nett­opp Ber­gen kunst­hall la­ger ut­stil­lin­gen om den vo­ka­le per­for­mance­kuns­tens mo­der­ne his­to­rie er helt på sin plass. Ber­gen har lan­dets enes­te per­ma­nen­te lyd­gal­le­ri, og byen har et le­ven­de kunst­mil­jø for bruk av vo­kal og an­nen lyd i kunst­ne­ris­ke sam­men­hen­ger. Ut­stil­lin­gen trek­ker lin­je­ne fra Lau­rie An­der­son epoke­gjø­ren­de per­for­mance­vi­deo «O Su­per­man» (1981) til da­gens mil­jø i USA og Stor­bri­tan­nia. Men det­te pre­sen­te­res i Ber­gen, og med det som bak­grunn er ut­stil­lin­gen for­bau­sen­de na­er­synt. Den er satt sam­men av den ame­ri­kans­ke ku­ra­to­ren Mark Beas­ley. Han har ikke klart å trek­ke en enes­te lin­je til det lo­ka­le lyd­mil­jø­et i Ber­gen el­ler Nor­ge (To­ri Wrå­nes kun­ne va­ert en god kan­di­dat). Han hop­per også ele­gant over mel­lom­krigs­ti­dens eks­pe­ri­men­tel­le mil­jø­er, in­klu­dert tys­ke­ren Kurt Schwit­ters, som var na­ert knyt­tet til Nor­ge.

Ut­stil­lin­gen er så feil­slått at rygg­margs­re­flek­sen nor­malt vil­le sagt at det­te bur­de jeg la lig­ge. Ut­stil­lin­gen er in­gen ny­het len­ger, men jeg så den først sist uke. Opp­le­vel­sen sjok­ker­te meg så­pass grun­dig at jeg be­stem­te meg for å over­tale min re­dak­tør om nød­ven­dig­he­ten av å skri­ve om ut­stil­lin­gen. Den vik­tigs­te grun­nen til det er at den set­ter de se­ne­re åre­nes le­der­ka­bal ved nors­ke kunst­mu­se­er og -in­sti­tu­sjo­ner i per­spek­tiv.

Det er an­ta­ge­lig in­gen som kom­mer til å sav­ne den av­gåt­te sje­fen ved Ber­gen kunst­hall. For­vent­nin­ge­ne var sto­re, han kom tross alt fra stil­lin­gen som kunst­ne­risk di­rek­tør ved Ta­te St. Ives, en fi­li­al av ver­dens kan­skje mest kjen­te kunst­mu­se­um. Clark tok over etter Solveig Øvste­bø. Etter over ti år i Ber­gen Kunst­hall flyt­tet hun til Chi­ca­go for å ta over som di­rek­tør for The Re­nais­san­ce Socie­ty, en av de vik­tigs­te kunst- og kul­tur­in­sti­tu­sjo­ne­ne i USA.

I sin tid i Ber­gen har Clark knapt nok knyt­tet noen bånd til det nors­ke kunst­mil­jø­et. De som hå­pet at han vil­le brin­ge in­ter­na­sjo­nal kunst til Ber­gen og norsk kunst ut i ver­den har ba­re fått det førs­te. Jeg har ba­re sett en brøk­del av ut­stil­lin­ge­ne i hans pe­rio­de, men jeg har ennå til gode å møte noen i lo­kal­mil­jø­et som snak­ker om hans sjefs­pe­rio­de med en­tu­si­as­me. Si­den star­ten i 2013 har han hatt rundt 100 kunst­ne­re inn­om kunst­hal­len. Ba­re ni av dem er nors­ke. Og av dem er fem fest­spill­ut­stil­le­re, in­klu­dert nes­te års Tor­bjørn Rød­land. Det er en for­plik­tel­se di­rek­tø­ren ikke kom­mer unna, så sta­ti­stik­ken blir elen­dig.

Da Martin Clark fikk for­len­get åre­må­let i fjor var Pet­ter Sna­re styre­le­der for Ber­gen kunst­hall. Han måt­te trek­ke seg fra sty­ret da han fikk job­ben som di­rek­tør for KODE, kunst­mu­se­ene i Ber­gen. Sat­sin­gen på Sna­re er et po­si­tivt tegn. For hva er det vi tren­ger ved nors­ke kunst­in­sti­tu­sjo­ner? Jo, vi tren­ger le­de­re som kan både norsk og in­ter­na­sjo­nal kunst og som ev­ner å job­be beg­ge vei­er. Ba­re slik kan vi styr­ke det nors­ke kunst­mil­jø­et og sør­ge for at Nor­ge blir syn­lig i ver­den. Med Solveig Øvste­bø og Er­lend Høyer­s­ten (di­rek­tør ved Aros kunst­mu­se­um i År­hus) har Ber­gen eks­por­tert to ka­pa­si­te­ter som har ak­ku­rat de egen­ska­pe­ne vi tren­ger. Aros had­de al­le­re­de en nor­disk pro­fil da Høyer­s­ten over­tok, og un­der hans tid i År­hus har han byg­get vi­de­re på det­te og, blant and­re, vist en stor ut­stil­ling med Le­onard Richard.

Når Ber­gen kunst­halls sty­re nå skal fin­ne en ny le­der er det å håpe at de har la­ert av sitt eget feil­trinn. Det fin­nes man­ge dyk­ti­ge, nors­ke le­der­kan­di­da­ter med fag­lig tyng­de. Det kan vir­ke som en stor del av sty­re­ne ved nors­ke kunst­in­sti­tu­sjo­ner lar seg im­po­ne­re av ut­len­din­ger med sto­re tale­ga­ver og er­fa­ring fra mer el­ler mind­re pe­ri­fe­re in­sti­tu­sjo­ner i ut­lan­det. Det var knapt noen i Dan­mark som had­de hørt om Ka­rin Hinds­bo før hun ble di­rek­tør i Nor­ge. Nå sit­ter hun i sjefs­sto­len ved Nor­ges vik­tigs­te kunst­mu­se­um, Na­sjo­nal­mu­se­et i Oslo. At tid­li­ge­re di­rek­tør ved Nord­norsk kunst­mu­se­um, Knut Ljø­godt, ikke ble vur­dert ved an­set­tel­sen er en skan­da­le.

Lau­rie An­der­son er om­drei­nings­punk­tet i ut­stil­lin­gen om per­for­mance­kunst i Ber­gen Kunst­hall. FOTO: BER­GEN KUNST­HALL

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.