På kino

Dagsavisen Fremtiden - - Kulturscene -

6

«Bla­de Run­ner 2049»

Det tok gans­ke nøy­ak­tig 35 år før fort­set­tel­sen på «Bla­de Run­ner» en­de­lig kom, noe som vi­ser seg å va­ere et mi­ra­kel til ak­ku­rat rett tid.

«Dun­kirk»

En av de mest in­ten­se, med­ri­ven­de og nåde­løst spen­nen­de film­opp­le­vel­se­ne vi har hatt fått sjan­sen til å ta del i på lang tid.

5

«Cries from

Sy­ria»

Den­ne rys­ten­de Hbo­do­ku­men­ta­ren er ikke redd for å skri­ke høyt, og tvin­ger oss til å se gru­som­he­ter in­gen vil ha flim­ren­de på nett­hin­nen, men som har blitt en del av sy­rer­nes hver­dag.

«Nat­ta pap­pa hen­ta oss»

En sva­ert per­son­lig do­ku­men­tar om å vokse opp med en al­ko­ho­li­sert mor. Like sterk som den også er varm.

«The Squa­re»

Et sa­ti­risk og tid­vis hys­te­risk mor­somt an­grep på men­nes­ket som flokk­dyr, hvor­dan vi er vil­li­ge til å gå inn i de mest ube­ha­ge­li­ge, pin­li­ge si­tua­sjo­ne­ne, enn så øde­leg­gen­de de kan va­ere.

«The Big Sick»

For­uten å fun­ge­re over all for­vent­ning som ro­man­tisk dra­ma og ko­me­die, er «The Big Sick» dess­uten et ny­an­sert por­trett av mo­der­ne, ur­ba­ne inn­vand­re­re.

«Thel­ma»

Joa­chim Tri­ers sjan­ger­film plas­se­rer seg et sted mel­lom thril­ler og grøs­ser, der det over­na­tur­li­ge blir en driv­kraft i spen­nings­for­tel­lin­gen om en ung kvin­nes kamp med egne de­mo­ner.

«Mot­her!»

Et pri­mal­skrik av en film om hvor­dan vi øde­leg­ger ver­den rundt oss, om re­li­giøst hys­te­ri, miljø­vern og jak­ten på me­ning i til­va­er­el­sens to­ta­le me­nings­løs­het.

«It»

Man vet ald­ri helt hva man kan få av en Step­hen King­film­a­ti­se­ring, men det­te er en over­ras­ken­de vel­lyk­ket klovne­skrekk.

«Ame­ri­can Ma­de» Vel­opp­lagt Tom Crui­se som fly­gen­de narko­smug­ler i en slags «Top Gun» på ko­kain.

«Den and­re si­den av hå­pet»

En dypt hu­man film som er la­get med flyktningkrisen som bak­tep­pe, pep­ret med svart, sto­isk finsk hu­mor og dit­to blues­mu­sikk som ly­ser opp hans farge­rike por­trett av den fins­ke ho­ved­sta­dens un­der­liv.

4 «Elias og Sto­re­gaps hem­me­lig­het» Lun­vik blir byt­tet ut med Stor­havn og Elias gjør noen nye be­kjent­ska­per, men det mes­te er li­ke­vel som før i red­nings­skøy­ta Elias sin ver­den.

«Tom of Fin­land» Fin­lands of­fi­si­el­le Os­car­bi­drag er en hø­ve­lig kon­ven­sjo­nell, vel­re­gis­sert bio­gra­fi om den fins­ke kunst­ne­ren Tou­ku Laak­so­nen.

«En ube­ha­ge­lig opp­føl­ger»

El­le­ve år etter at Freds­pris­vin­ne­ren Al Go­re ga oss noen ube­ha­ge­li­ge sann­he­ter om kli­ma­kri­sen er han til­ba­ke for å si: «hva var det jeg sa?!»

«Kings­man:

The Gol­den Cir­cle» Den­ne «Kings­man»-opp­føl­ge­ren er mer ufo­ku­sert, over­les­set og mang­ler over­ras­kel­ses­fak­to­ren, er men fort­satt mye moro.

«Jord­mo­ren» Kon­trast­fylt fransk ka­rak­ter­dra­ma som ut­fors­ker mors­rol­ler, venn­skap, til­gi­vel­se og hva som for­mer liv­e­ne våre.

«The Be­gui­led»

Året er 1864, og den ame­ri­kans­ke bor­ger­kri­gen na­er­mer seg slut­ten. Den yngs­te ele­ven på en pike­sko­le opp­da­ger en ska­det blå­jak­ke ute i sko­gen. Den­ne bars­ke sol­da­ten for­and­rer dy­na­mik­ken blant kvin­ne­ne dras­tisk. 3

«Aske­lad­den i Dovre­gub­bens hall»

På­fal­len­de svakt film­even­tyr der gode skue­spil­ler­pre­sta­sjo­ner og dels pust­fra­rø­ven­de land­skaps­bil­der gir størst va­lu­ta for inn­gangs­bil­let­ten.

«Vic­to­ria

And Ab­dul»

«Vic­to­ria & Ab­dul» er en dan­net drama­ko­me­die som selv im­pe­ri­ets gam­le hers­ke­re kun­ne ha satt pris på, med Ju­di Dench i nok en glans­rol­le.

«Bi­ler 3»

Nok et sør­ge­lig be­vis på at Pixar solg­te sje­len da de ble kjøpt opp av Dis­ney. «Bi­ler 3» er mer et le­ve­rings­sys­tem for snik­re­kla­me enn en kino­film, dre­vet av ky­nis­ke mar­keds­kref­ter og ikke krea­ti­vi­tet.

2

«Snø­man­nen»

Mest av alt min­ner «Snø­man­nen» om en ti epi­so­ders Tv-se­rie snau­set ned til to ti­mer. Løs­rev­ne øye­blikk fun­ge­rer bruk­bart, men som hel­het­lig his­to­rie svik­ter det­te to­talt.

«Ho­me Again»

Jepp, det er på tide med en av dis­se ro­man­tis­ke ko­me­die­ne vi hel­dig­vis ser sta­dig sjeld­ne­re på kino, og som for­hå­pent­lig­vis er i ferd med å dø ut.

«Bla­de Run­ner 2049». FOTO: FILMWEB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.