NAVNEDAG

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

I dag har Kaia og Kai navnedag. Opp­rin­nel­sen til dis­se nav­ne­ne er usik­ker. Kaia kan va­ere en kja­ele­form av Kata­ri­na som sann­syn­lig­vis be­tyr «ren, kysk» – av det gres­ke ka­tharós. Det kan også kom­me fra gres­ke gaia, som be­tyr «jord» el­ler «mo­der jord». Tro­lig stam­mer de ro­mers­ke nav­ne­ne Cai­us og Caia fra gaia. Gutte­nav­net Kai stam­mer mu­li­gens fra det la­tins­ke cai­us – el­ler gai­us. Nav­net kan også kom­me av det fri­sis­ke kaye – som be­tyr «høne». Nav­net har tra­di­sjon i Dan­mark fra 1300tal­let.

Søn­dag er det Hed­vig og Hed­da som har navnedag. Hed­vig kom­mer fra det tys­ke nav­net Ha­du­vig. Både førs­te og and­re navne­ledd be­tyr «strid, kamp». En for­kla­ring på det­te kan va­ere at jen­ta ble opp­kalt etter to for­fed­re, med ett ledd fra hver. Hed­da er en nor­disk kort­form av Hed­vig. En ita­li­ensk ver­sjon er Ed­da. (NTB)

Hed­vig Molle­stad, jazz­mu­si­ker. FOTO: AR­NE OVE BERGO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.