I dag er det vi som sit­ter øverst

200 år etter Mar­cus Th­ra­ne

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ■ KATRINE STRØM katrine.strom@dags­avi­sen.no

I Mar­cus Th­ra­nes Drammen var to av tre ar­bei­de­re uten ret­tig­he­ter. Hans arv er å vise re­ell so­li­da­ri­tet med dem som ikke er re­pre­sen­tert ved bor­det, sier tid­li­ge­re Ap­ord­fø­rer Erik Dal­heim.

ARBEIDERHISTORIE: – I po­li­tik­ken snak­ker vi om «de som sit­ter ne­derst ved bor­det.» De Mar­cus Th­ra­ne or­ga­ni­ser­te satt ikke ved bor­det i det he­le tatt, sier Erik Dal­heim, vert for da­gens ju­bi­le­um.

– Det var jo slik den gan­gen at det man kun­ne kal­le ar­bei­der­klas­sen do­mi­ner­te i tett­ste­de­ne, som i Drammen. Da Th­ra­ne kom dit, bod­de det rundt 8.000 men­nes­ker i byen, og to tre­de­les av dis­se var ar­bei­de­re uten noen ret­tig­he­ter, opp­sum­me­rer den tid­li­ge­re ord­fø­re­ren og stor­tings­re­pre­sen­tan­ten fra Drammen Ap. Kra­ve­ne Th­ra­ne stil­te om for ek­sem­pel all­menn stemme­rett, var vel­dig skrem­men­de for bor­ger­ska­pet, og be­ve­gel­sen ble slått bru­talt ned.

– Th­ra­ne ble i ut­gangs­punk­tet fengs­let uten ver­ken lov el­ler dom, min­ner Dal­heim om.

– Ve­grer oss for å dele

Selv et så mørkt ka­pit­tel i norsk his­to­rie kan il­lust­re­re noe vik­tig, me­ner han: Når urett­fer­dig­he­ten blir stor nok i et sam­funn, vil det be­stan­dig kom­me en re­ak­sjon.

– Det ser man også i dag, men i and­re land enn vårt eget. I norsk po­li­tikk snak­ker vi jo om «de som sit­ter ne­derst ved borte». Men de Mar­cus Th­ra­ne or­ga­ni­ser­te satt ikke ved bor­det i det he­le tatt, sier Dal­heim, og pe­ker på at sto­re de­ler av ver­dens be­folk­ning be­fin­ner seg i en si­tua­sjon som lig­ner den man had­de i Nor­ge i 1848.

– Vi re­pre­sen­te­rer nå de som sit­ter øverst ved bor­det, men ve­grer oss for i til­strek­ke­lig grad dele vår po­si­sjon og vår vel­stand med and­re. Det kan va­ere dra­ma­tisk å ta inn­over seg for da­gens ar­bei­der­be­ve­gel­se at vi står over­for sto­re ut­ford­rin­ger med å vise re­ell so­li­da­ri­tet. Vi må gi av­kall på noe av vår vel­stands­øk­ning, sier Dal­heim.

Fei­rer i dag

LO Bus­ke­rud in­vi­te­rer he­le byen til Th­ra­ne-mo­nu­men­tet ved Strømsø torg kl. 13 i dag, før 200-års­ju­bi­le­et for pio­ne­rens fød­sel fei­res vi­de­re på Fol­kets Hus kl. 14 med fore­drag av Th­ra­ne-bio­graf Mo­na Ringvej.

– Hun har gått dypt i tids­ån­den og bak­grun­nen for hans engsje­ment. Man kan i etter­tid se at han traff et sterkt øns­ke om med­be­stem­mel­se i sam­fun­net, når så man­ge som 30.000 kun­ne or­ga­ni­se­res, uten an­nen kom­mu­ni­ka­sjon enn den munt­li­ge, sier eks­ord­fø­re­ren.

Også Nedre Ei­kers ord­fø­rer Bent In­ge Bye (Ap) har Mar­cus Th­ra­ne som en av sine hel­ter. – Jeg var til ste­de da Ei­nar Ger­hard­sen had­de burs­dag på et Ap-lands­møte en gang, der han sa noe vik­tig: Det er de tu­se­ner som byg­ger lan­det. Man må va­ere man­ge for å rei­se et bygg­verk, men Mar­cus Th­ra­ne var en ka­ta­ly­sa­tor, in­spi­ra­sjons­kil­de og fore­gangs­mann som sat­te i gang vik­ti­ge pro­ses­ser. I fag­be­ve­gel­sens his­to­rie fin­ner du man­ge pio­ne­rer. Men uten at man får med seg folk, får man ikke rok­ket ut­vik­lin­gen av sam­fun­net slik Th­ra­ne fikk, sier Bye.

FOTO: PRI­VAT

MARKERING: Erik Dal­heim, tid­li­ge­re ord­fø­rer i Drammen for Ap, ta­ler og leg­ger bloms­ter ved Th­ra­ne-mo­nu­men­tet på Strømsø kl. 13.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.