LAND­MAKT­UT­RED­NIN­GEN

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Re­gje­rin­gen la i går fram en pro­po­si­sjon om land­mak­ten etter et ut­red­nings­ar­beid som ble inn­le­det i fjor. Her er noen av kon­klu­sjo­ne­ne:

■ Re­form av første­gangs­tje­nes­ten, som blant an­net in­ne­ba­erer 16 må­ne­ders tje­nes­te for en­kel­te stil­lin­ger i Ha­eren og fle­re år­li­ge inn­rykk av verne­plik­ti­ge.

■ Økt til­stede­va­er­el­se i Finn­mark, ikke minst ved å etab­le­re en ka­va­leri­ba­tal­jon på

Por­sang­moen. Det fore­slås også å sam­le Ha­erens og Heime­ver­nets av­de­lin­ger i Finn­mark un­der en fel­les le­del­se.

■ Opp­rett­hol­del­se av de el­le­ve Hv-dis­trik­te­ne samt Tele­mark ba­tal­jon med da­gens høye ver­vings­grad. Heime­ver­net re­du­se­res fra 45.000 til 38.000 sol­da­ter, i tråd med den ved­tat­te lang­tids­pla­nen for For­sva­ret, som Ar­bei­der­par­ti­et sik­ret re­gje­rin­gen gjen­nom­slag for.

■ In­ves­te­ring på 54 mil­li­ar­der kro­ner i nytt ma­te­ri­ell og 6 mil­li­ar­der kro­ner i nød­ven­dig in­fra­struk­tur. Det­te om­fat­ter blant an­net nye strids­vog­ner og nytt ar­til­le­ri, men re­gje­rin­gen an­be­fa­ler ikke inn­kjøp av egne he­li­kopt­re til Ha­eren.

Kil­de: NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.