Hva bur­de alle vite om Th­ra­ne?

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Hel­le Hertz­berg, le­der Drammen AUF

– Han kjem­pet gjen­nom man­ge av ret­tig­he­te­ne vi har idag, som all­menn stemme­rett, selv om vel­dig man­ge var sterkt imot. Sjukt kult at han star­tet den førs­te or­ga­ni­ser­te masse­be­ve­gel­sen i Nor­ge – her i ar­bei­der­byen Drammen!

Ben­dik Thun, le­der AUF Bus­ke­rud

– Th­ra­ne og be­ve­gel­sen hans gikk i front for grunn­leg­gen­de rett­fer­dig­het, men måt­te be­ta­le dyrt for det. Tak­ket va­ere sli­ke, som skritt for skritt job­ber for van­li­ge folks ret­tig­he­ter og mu­lig­he­ter, er Nor­ge ett av lan­de­ne i ver­den med minst for­skjel­ler mel­lom folk.

Ar­ve Vanne­bo, by­styre­med­lem (Ap)

– Jeg bor jo i gata «hans», og er fa­sci­nert og im­po­nert av hva han fikk til. Ved si­den av Hans N. Hau­ge er Th­ra­nit­ter­ne den vik­tigs­te so­sia­le be­ve­gel­sen i Nor­ge og for­lø­per til mo­der­ne ar­bei­der­be­ve­gel­se. Alt star­tet i Drammen, det gjør meg stolt.

Karo­li­ne Soot, by­styre­med­lem (Ap)

– Det alle bør vite om Mar­cus Th­ra­ne er at han var for­ut for sin tid – han snak­ket nem­lig om at so­sia­lis­te­nes mål må va­ere en euro­pe­isk fø­de­ra­sjon. Som Eu-fan syn­tes jeg det er vel­dig mor­somt!

Bent In­ge Bye, ord­fø­rer i Nedre Eiker

– Th­ra­ne var en ka­ta­ly­sa­tor, han var in­spi­ra­sjons­kil­de og fore­gangs­mann som sat­te i gang vik­ti­ge pro­ses­ser. Jeg tror det mer enn noen gang er nød­ven­dig å ha kon­takt med våre røt­ter. Hol­der vi ikke ver­di­ene til Th­ra­ne og pio­ne­rer som ham i hevd, blir vi fat­ti­ge­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.