Det­te må hun sva­re på om SSB

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - BJØRN S. KRIS­TI­AN­SEN bsk@dags­avi­sen.no

Al­le­re­de lør­dag sa Ap-nest­le­der Trond Gis­ke til Dags­avi­sen at det of­fent­li­ge opp­gjø­ret mel­lom Frp-stats­råd Siv Jen­sen og den nå av­gåt­te Ssb-sje­fen Chris­ti­ne Mey­er etter­la­ter seg fle­re ube­svar­te spørs­mål.

I går gjor­de både SV og Ap det klart: De mener kon­troll­ko­mi­te­en på Stor­tin­get bør stil­le spørs­mål til Jen­sen om sa­ken.

I dag skal ko­mi­te­en, som fun­ge­rer som Stor­tin­gets vakt­bik­kje, ta stil­ling om de skal hen­ven­de sen­de fi­nans­mi­nis­te­ren brev, og med det er det igang­satt en pro­sess som kan ende med at Jen­sen trek­kes inn på tep­pet i Stor­tin­get.

– Det er en sak det ikke er una­tur­lig at kon­troll­ko­mi­te­en stil­ler spørs­mål om, selv om den fag­li­ge opp­føl­gin­gen lig­ger i fi­nans­ko­mi­te­en, sier le­der i Kon­troll­ko­mi­te­en, Aps Dag Ter­je An­der­sen, til Dags­avi­sen.

Fle­re spørs­mål til Jen­sen

Da had­de al­le­re­de SVS re­pre­sen­tant i ko­mi­te­en, Tor­geir Knag Fyl­kes­nes, be­kref­tet at par­ti­et mener fi­nans­mi­nis­te­ren bør be­sva­re en rekke spørs­mål. Både Sp og SV vil til bunns i på­stan­den om at en an­satt i em­bets­ver­ket skal ha ringt Ssb-sje­fen med bud­skap om at «alt vil­le «gå fint» der­som inn­vand­rings­fors­ke­ren Er­ling Holm­øy fikk be­hol­de job­ben i SSBS forsk­nings­av­de­ling».

I går hev­det de­par­te­men­tet, via kom­mu­ni­ka­sjons­sjef The­re­se Ri­i­ser Wå­len, at det­te ikke ble sagt.

SV vil også til bunns i et par and­re for­hold:

■ Har de­par­te­men­tet, og even­tu­elt hvor­dan, sig­na­li­sert syns­punk­ter på om­or­ga­ni­se­rings­pro­ses­sen i SSB?

■ Har de­par­te­men­tet for­søkt å på­vir­ke di­rek­tør Mey­ers mu­lig­he­ter til å ut­ta­le seg om om­or­ga­ni­se­rin­gen de sis­te uke­ne?

– Alvo­ret i sa­ken kre­ver at kon­troll­ko­mi­te­en stil­ler spørs­mål. Vi må få klarhet i hvil­ken kontakt det har va­ert mel­lom fi­nans­de­par­te­men­tet og Ssb-di­rek­tø­ren, og om fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen har for­søkt å på­vir­ke pro­ses­sen i SSB po­li­tisk. Po­li­tisk ma­ni­pu­le­ring av SSB er al­vor­lig og åpen­bart i strid med re­gel­ver­ket, sier Fyl­kes­nes til

Dags­avi­sen.

SSB-BRÅKET: En rekke par­ti­er på Stor­tin­get vil nå til bunns i fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sens hånd­te­ring av pro­ses­sen som end­te med Ssb-sjef Chris­ti­ne Mey­ers av­gang.

Fle­re lu­rer

– Vi har ikke lan­det ennå, men Sp kom­mer uan­sett til å stil­le Siv Jen­sen spørs­mål, en­ten skrift­lig el­ler i spørre­ti­men. Så blir nok sa­ken et tema på tirs­da­gens møte i

kon­troll­ko­mi­te­en, og så får vi vur­de­re etter­på, sier Sp-re­pre­sen­tant i ko­mi­te­en, Nils T. Bjør­ke.

Også Krfs med­lem i kon­troll­ko­mi­te­en, Hans Fredrik Grø­van, vars­ler at par­ti­et kom­mer til å søke svar.

– Det er na­tur­lig å stil­le spørs­mål om hva som har skjedd. Så langt

Alvo­ret i sa­ken kre­ver at kon­troll­ko­mi­te­en stil­ler spørs­mål. Tor­geir Knag Fyl­kes­nes, SV

har vi bare hørt én side av sa­ken, fra Ssb-sje­fen, sier Grø­van.

Han un­der­stre­ker imid­ler­tid at KRF vil drøf­te sa­ken i ko­mi­te­en først, før de be­stem­mer om Ssb-af­fa­eren skal føl­ges opp av fi­nans­ko­mi­te­en, som SSB fag­lig sor­te­rer un­der, el­ler om den bør gjø­res til en kon­troll­sak.

– De­par­te­men­tet og Jen­sen må uan­sett på ba­nen og gi ut­fyl­len­de for­kla­ring. Så må vi vur­de­re på bak­grunn av det hvor­dan Stor­tin­get skal føl­ge

det­te opp. Det un­der­lig­gen­de spørs­må­let som er vik­tig for oss alle, er i hvil­ken grad SSBS uav­hen­gig­het blir iva­re­tatt, sier Grø­van.

– Dra­ma­tisk

Det kan der­med va­ere at førs­te run­de med opp­føl­ging fra Stor­tin­get, blir gjen­nom fi­nans­ko­mi­te­en. Søn­dag sa ko­mite­le­der og Ap-nest­le­der Trond Gis­ke til Dags­avi­sen:

– Det er en dra­ma­tisk hen­del­se at en stats­råd i prak­sis av­set­ter en uav­hen­gig sjef for åpen sce­ne. Det kre­ver en god be­grun­nel­se, og den har vi ennå ikke fått.

Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) skri­ver i en kort kom­men­tar til Dags­avi­sen at hun for­står at stor­tings­po­li­ti­ke­re stil­ler spørs­mål ved det som har skjedd i SSB.

– Jeg ser frem til å sva­re Stor­tin­get ut­før­lig, slik at den­ne sa­ken blir opp­lyst på en skik­ke­lig måte.

UN­DER PRESS: Fi­nans­mi­nis­ter Siv Jensen (Frp) un­der presse­kon­fe­ran­sen fre­dag der hun gjor­de det klart at hun had­de mis­tet til­li­ten til nå av­gåt­te Ssb-di­rek­tør Chris­ti­ne Mey­er.

FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

VAKTBIKKJE: Le­der i kon­troll­ko­mi­te­en på Stor­tin­get, Dag Ter­je An­der­sen (Ap), me­ner det er na­tur­lig at Stor­tin­gets vaktbikkje går inn i den be­ten­te sa­ken.

FOTO: SI­RI ØVERLAND ERIKSEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.