Frps hard­kjør på asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk i fire år som re­gje­rings­par­ti, har be­talt seg.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside -

NOBELKOMITEEN: Frem­skritts­par­ti­ets stor­tings­grup­pe kan den­ne uka peke på parti­ve­te­ran Carl I. Ha­gen som nytt med­lem av Nobelkomiteen. Fle­re kan­di­da­ter er ak­tu­el­le. Al­le­re­de i midt­en av ok­to­ber slo Ha­gen fast over­for NTB at han igjen øns­ker seg inn i Nobelkomiteen. For seks år siden ble partines­to­rens No­beldrøm knust da par­ti­et i ste­det gjen­valg­te In­ger-marie Yt­ter­horn. 76 år gam­le Yt­ter­horn har hatt Frps plass i ko­mi­te­en siden 2000 og øns­ker også den­ne gang gjen­valg. I til­legg til Ha­gen og Yt­ter­horn nev­nes de to tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Kris­ti­an Nor­heim og Ken­neth Svend­sen som ak­tu­el­le.

Valg­ko­mi­te­en i Frp skal mø­tes på nytt før ons­da­gens gruppe­møte, der en av­gjø­rel­se etter pla­nen skal fat­tes. Etter det NTB for­står, er det en re­ell mu­lig­het for at par­ti­et sam­ler seg om Ha­gen, selv om det er reist be­ty­de­li­ge spørs­mål ved hans valg­bar­het. Frp gikk til det skritt å be Stor­tin­gets kon­sti­tu­sjo­nel­le av­de­ling rede­gjø­re for Ha­gens even­tu­el­le valg­bar­het. I no­ta­tet, som først var unn­tatt of­fent­lig­het, men som nå er fri­gitt, går det fram at sit­ten­de stor­tings­re­pre­sen­tan­ter ikke kan vel­ges til Nobelkomiteen. Ha­gen er vara­re­pre­sen­tant, men vil ven­te­lig møte i så vel uten­riks­ko­mi­te­en som kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­te­en i in­ne­va­eren­de pe­rio­de. Spørs­må­let som ikke har et en­ty­dig svar, er alt­så om det er i strid med reg­le­ne å vel­ge en vara­re­pre­sen­tant til ko­mi­te­en. Carl I. Ha­gen har ikke øns­ket å kom­men­te­re sa­ken, ut­over å be­kref­te at han øns­ker ver­vet. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.