Hvem får de­res støt­te?

Bud­sjett­for­hand­lin­ger i nytt land­skap

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ■ KATRI­NE STRØM katri­ne.strom@dags­avi­sen.no

In­vi­ta­sjo­ne­ne står i kø til Kris­te­lig Folke­par­tis re­pre­sen­tan­ter som er på vip­pen i by­sty­ret.

ØKO­NO­MI: KRF har tre åpne in­vi­ta­sjo­ner til å sik­re fler­tall for kom­mune­bud­sjett. Spørs­må­let er om de står ved at de er vil­li­ge til å bry­te med Frp.

Unn­taks­til­stand har rå­det i dram­mens­po­li­tik­ken etter by­styre­mø­tet der Aps Eivind Knud­sen end­te opp som vara­ord­fø­rer­kan­di­dat, for­di Frps kan­di­da­ter stem­te blankt fram­for å støt­te kan­di­da­tu­ret til gruppe­le­der i KRF Odd Gus­rud. I hel­gen had­de Høy­re sin bud­sjett­kon­fe­ran­se, og med seg i ba­ga­sjen had­de de en klar for­vent­ning fra KRF om at FRP må «be om godt va­er» for at det skal bli fler­tall for noe nytt sam­ar­beids­bud­sjett. I til­legg kun­ne Dram­mens Ti­den­de før hel­gen mel­de at en sen­trums­grup­pe­ring an­ført av Miljø­par­ti­et De Grøn­ne had­de in­vi­tert Høy­re og KRF til et alternativt sam­ar­beid.

Fin­puss ons­dag

Men også ale­ne er KRF øns­ket vel­kom­men til det nye sen­trum, sier gruppe­le­der for MDG Stå­le Sø­ren­sen til Dags­avi­sen Frem­ti­den. – KRF har over­for oss be­kref­tet det de har sagt i me­dia om at de sø­ker en an­nen type sam­ar­beid, og vi har også tatt opp mu­lig­he­ten med Aps gruppe­le­der om å støt­te dem, sier han. Også Venst­re er ori­en­tert om ar­bei­det med en ny bud­sjett­pak­ke. Ons­dag mø­tes de seks som ut­gjør kjer­nen, for å fin­pus­se for­sla­get.

– Hvis KRF av­vi­ser å gå vi­de­re med oss i noen ret­ning, har de et enormt for­kla­rings­pro­blem slik vi ser det, sier Sø­ren­sen.

– Både V og KRF sier de av­ven­ter Høy­res for­slag. Det er sno­dig, for de be­stem­mer selv om de vil dik­te­re Høy­re sam­men med oss, sier Sø­ren­sen.

– In­nen­for ram­ma

Selv om ut­gangs­punk­tet er MDGS budsjett, for­sik­rer han at de er kom­pro­missvil­li­ge. Vik­ti­ge sa­ker for KRF er sat­sing på fat­tig­dom, rus og de sva­ke i sam­fun­net, mens for MDG står skole­vei- og syk­kel­sat­sing sen­tralt.

– Det mest ut­ford­ren­de vil va­ere for­slag til inn­dek­ning. Men vi vil vise at KRF vil få gjen­nom mer med oss enn uten, in­nen­for ram­ma, sier han.

Dags­avi­sen Frem­ti­den har for­søkt å få Odd Gus­rud (KRF) og To­ve Pau­le (H) i tale, uten å lyk­kes før de­res plan­lag­te gruppe­møte med ori­en­te­ring fra råd­man­nen man­dag. Ons­dag sa Odd Gus­rud til Dags­avi­sen Frem­ti­den at et fire par­ti­ers fel­les­skap li­der når et par­ti ikke vil høre hva de and­re har å si, og at KRF vil fin­ne «and­re funk­sjo­ner» der­som Frps hold­ning ikke end­res.

Odd Gus­rud og Bil­ly Ta­ran­ger

FOTO: KATRINE STRØM

PÅ VIP­PEN: Bil­ly Ta­ran­ger (KRF) kan fort­set­te å støt­te Høy­re, her ved Kris­tin Haft­orn Johansen (t.v.), sam­men med Frp el­ler MDG og de uav­hen­gi­ge. El­ler de kan støt­te op­po­si­sjo­nens for­slag, her ved Ni­co­li­ne Bjer­ge Schie (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.