Ber om til­tak mot sek­su­ell tra­kas­se­ring

• – Vi har med­lem­mer som er blitt sek­su­elt tra­kas­sert på jobb i NRK, sier klubbleder

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - BERNT ERIK PEDERSEN GERD ELIN STAVA SANDVE kul­tur@dags­avi­sen.no

Klubbleder i NRK ber NRK lage egne ret­nings­lin­jer for å hånd­te­re sek­su­ell tra­kas­se­ring. Norsk Jour­na­list­lag set­ter i gang en om­fat­ten­de un­der­sø­kel­se.

De­bat­ten om sek­su­ell tra­kas­se­ring i nors­ke medie­be­drif­ter har skutt fart de sis­te da­ge­ne etter Nrk-pro­fil Alek­san­der Schaus ut­fall på det åpne nett­ver­ket Twit­ter, om seksuelle over­grep i Me­die-nor­ge. Schau har be­kref­tet at de fles­te av dis­se over­g­reps­his­to­rie­ne kom­mer fra Schaus tid­li­ge­re ar­beids­gi­ver TV 2, men at det også er sa­ker som om­hand­ler NRK. TV 2 har un­der­stre­ket at det er fem kon­kre­te sa­ker som Schau har tatt opp, som er hånd­tert og av­slut­tet fra TV 2s side.

– De sakene Alek­san­der Schau nev­ner, er i stor grad de jeg kjen­ner til. De har blitt hånd­tert på en se­riøs måte. Det er vi gla­de for, sier klubbleder for NJ i TV 2, Hen­rik­ke Hel­land.

– Alek­san­der Schau trakk fram hele kul­tur- og medie­bran­sjen. Jeg vet ikke om TV 2 er en ver­sting, siden jeg ikke kjen­ner kul­tu­ren i and­re be­drif­ter. Men det er klart at om man er i dis­se bran­sje­ne, i kul­tur el­ler me­dia, bør man ha en sa­er­lig opp­merk­som­het på sek­su­ell tra­kas­se­ring, un­der­stre­ker Hel­land.

Al­vor­lig

Kring­kas­tings­sjef Thor Gjermund Erik­sen ut­tal­te i hel­gen til NRK at han ikke har kjenn­skap til kon­kre­te sa­ker Schau om­ta­ler, men at NRK tar sek­su­ell tra­kas­se­ring på stort al­vor.

– De kon­kre­te epi­so­de­ne Schau om­ta­ler er ikke noe Nj­klub­ben i NRK kjen­ner til, sier Richard Au­ne.

Han er le­der for Norsk Jour­na­list­lags klubb i NRK, som har over 1.700 med­lem­mer.

– Vi har med­lem­mer som for­tel­ler at de er blitt sek­su­elt tra­kas­sert på jobb i NRK. Sli­ke sa­ker duk­ker opp med jev­ne mel­lom­rom, og det er al­vor­lig hver gang. Jeg vet ikke om det­te pro­ble­met er stør­re i NRK enn and­re ste­der. Men det vik­ti­ge er at det­te er et pro­blem i NRK, og det må vi job­be mer med, un­der­stre­ker Au­ne.

– I for­ri­ge uke send­te NRKJ en for­mell hen­ven­del­se til Nr­kle­del­sen, der vi øns­ker at til­tak mot sek­su­ell tra­kas­se­ring ut­pe­kes som et for­melt Hms-mål for 2018, for­tel­ler Au­ne.

– NRK har go­de ru­ti­ner for for trus­ler og tra­kas­se­ring. Men vi tren­ger også egne ru­ti­ner spe­si­fikt for sa­ker med sek­su­ell tra­kas­se­ring.

– Det som er bra med Alek­san­der Schaus ut­spill, er at det leg­ger an­sva­ret på de som tra­kas­se­rer, ikke of­re­ne. Og jeg tror at Schau bi­drar til at fle­re får opp øyne­ne for at tra­kas­se­ring skjer.

Un­der­sø­kel­se

Norsk Jour­na­list­lag i sam­ar­beid med Me­die­be­drif­te­nes Lands­for­bund og Norsk Re­dak­tør­for­bund sen­der den­ne uken ut en om­fat­ten­de spørre­un­der­sø­kel­se om sek­su­ell tra­kas­se­ring, til både jour­na­lis­ter, re­dak­tø­rer og medie­le­de­re.

– Tall fra vår sto­re ar­beids­miljø­un­der­sø­kel­se i 2012 vis­te at ti til 15 pro­sent av jour­na­lis­ter had­de opp­levd tra­kas­se­ring og trus­ler på ar­beids­plas­sen. Noe av det­te er sek­su­ell tra­kas­se­ring, men det var ikke spe­si­fi­sert i un­der­sø­kel­sen. Vi tren­ger stør­re kunn­skap om om­fan­get av sek­su­ell tra­kas­se­ring. Vi set­ter i gang den­ne un­der­sø­kel­sen nå som føl­ge av av­slø­rin­ge­ne i Hol­ly­wood, og sakene som har va­ert i Nor­ge, sier råd­gi­ver Trond Id­ås i Norsk Jour­na­list­lag. Han del­tar også på de­batt­møte i Oslo i dag, i regi av Oslo Jour­na­list­lag: «#metoo – hvor­dan en glo­bal medie­storm ble til opp­vask i nors­ke medi­er».

Ber Nrk-le­del­sen om egne ret­nings­lin­jer mot sek­su­ell tra­kas­se­ring: Le­der av NRKS jour­na­list­lag Richard Au­ne.

FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT/NTB SCAN­PIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.