Erik Bye på liste­top­pen

• Erik Bye årets boksuksess

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ■ GERD ELIN STAVA SAND­VE ■ MIMSY MØLLER (FOTO) gerd.elin.sand­ve@dags­avi­sen.no

Sju års ar­beid. Fem hund­re si­der på pa­pir, to hund­re og fem­ti i søp­la. To uker på best­sel­ger­lis­ta, og ut­sik­ter til å bli lig­gen­de. As­bjørn Bak­ke har va­ert dri­ta lei sitt eget pro­sjekt. Men ald­ri av Erik Bye.

– Det var in­gen i Nor­ge som ikke viss­te hvem Erik Bye var. Så når han gikk rundt på Karl Jo­han og var full, viss­te alle at det var Erik Bye som gikk der og svai­et. Han var ikke en tak­tisk per­son. Skjul­te seg ald­ri, sier As­bjørn Bak­ke til Dags­avi­sen.

Han er jour­na­list i Af­ten­pos­ten, med farts­tid fra Dags­avi­sen og Nye Tak­ter. Dess­uten for­fat­te­ren av bio­gra­fi­en «Erik Bye». Etter strå­len­de an­mel­del­ser og sek­se­re på ter­nin­ge­ne lig­ger den helt øverst på best­sel­ger­lis­ta for sak­pro­sa. Der kan boka fort bli lig­gen­de, som årets jule­gave til alle som hus­ker og lik­te Erik Bye.

For det er man­ge. Erik Bye var TV- og ra­dio­kjen­dis, san­ger og poet, jour­na­list og sam­funns­ak­tør, en for­kjem­per for van­li­ge folks liv og sa­ker, og for bort­gjem­te grup­per i sin tid, som psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de og krigs­sei­ler­ne. Blant mye an­net. Han stil­te opp på alt mu­lig. Hele tida. Had­de en enorm ener­gi. Men også mør­ke­re si­der.

– Histo­rie­ne folk for­tel­ler om Erik Bye, er vel­dig like. De for­tel­ler om sam­me per­sonen. Det fins in­gen ukjent side. Alt er åpent. Det som hele tida har over­ras­ka meg, er li­ke­vel den enor­me rast­løs­he­ten og uro­en og gjen­nom­fø­rings­kraf­ten i li­vet hans. Jeg tenk­te det kom til å duk­ke opp ro­li­ge pe­rio­der, år der

Han var en or­dent­lig dame­mag­net. As­bjørn Bak­ke om Erik Bye

han ikke gjor­de så mye nytt, kan­skje bare mer av det sam­me. Men sli­ke pe­rio­der fins ikke. Han ble 78 år, men i levd liv ble han 200, sier As­bjørn Bak­ke.

En­kelt­men­nes­ker

Det var år uten å stemp­le inn el­ler ut. Noe ni-til-fi­re-liv var det in­gen som klar­te å tvin­ge Erik BYE over i. Selv om de prøv­de. Han job­bet om da­gen og om nat­ta, blan­det jour­na­lis­tikk og pri­va­te in­ter­es­ser, skrev poe­si der det pas­set, og reis­te dit han vil­le. Møt­te folk og møt­te folk, over­alt. Var iføl­ge As­bjørn Bak­ke vel­dig opp­tatt av en­kelt­men­nes­ker, mens flokk­men­nes­ker var det ver­ste han viss­te.

– Som ung var han sam­men med gam­le folk, for­di de had­de noe å for­tel­le. Som gam­mel opp­søk­te han unge, for­di han treng­te de­res ener­gi. Han slut­ta ald­ri å in­ter­es­se­re seg for nye ting. På sin sis­te Tv-opp­tre­den, tre­fire må­ne­der før han døde, stil­te han med en ny sang, han som lett kun­ne til­brakt res­ten av li­vet med å syn­ge gam­le vi­ser. Han så fram­over, hele tida.

Al­ko­ho­len

En egen av­de­ling i NRK, kal­ler As­bjørn Bak­ke ham, med smar­te nok sje­fer til å la ham va­ere det. Erik Bye fikk hol­de på med sitt. Han le­ver­te jo va­re­ne.

– Han had­de ikke over­levd i et stramt re­gi­me. Pro­gram­me­ne hans gikk tjue mi­nutt over tida – da bare ut­sat­te man ny­he­te­ne. Reise­reg­nin­ge­ne hans var et ma­re­ritt. Han satt hjem­me i As­ker og ring­te riks­te­le­fo­ner i øst og vest, på en tid da det var kjempe­dyrt. NRK var nok rau­se med en del. In­klu­dert bar­reg­nin­ger.

For drik­kin­ga måt­te med i en bio­gra­fi som tar Erik Bye på al­vor. Selv om det ald­ri ble nevnt of­fent­lig i sam­ti­den. Slik gjor­de ikke media da.

– Bye had­de no­en svar­te si­der psy­kisk. Var de­pres­siv. Had­de vel­dig lav selv­til­lit. Det er in­ter­es­sant, den dob­belt­he­ten. Utad var han eks­tremt om­sver­met og po­pu­la­er, den man vil­le valgt til pre­si­dent om det var ak­tu­elt. Sam­ti­dig var han helt i kjel­le­ren etter pro­gram­inn­spil­ling, syn­tes alt had­de gått dår­lig. Han kjen­te nok på mot­løs­he­ten, sier Bak­ke.

Og bruk­te al­ko­hol som nerve­me­di­sin.

– Utro­lig man­ge av oss drik­ker. Men han var så synlig. Folk møt­te en full Erik Bye, og ble skuf­fa. Men det var mye ryk­ter også, his­to­ri­er som har va­ert vans­ke­li­ge å gjen­nom­gå. Han ble ob­ser­vert full ste­der han be­vi­se­lig ikke var. En gang gikk han inn et sted på Karl Jo­han og ba om et glass vann som han drakk i få slur­ker – i histo­ri­en ble van­net til vod­ka.

Dame­his­to­ri­er

Ryk­te­ne gikk, også om damer.

– Det er man­ge his­to­ri­er. Jeg har ikke brukt så mye kref­ter på å etter­gå alle ryk­te­ne. Det er eks­tremt ty­de­lig når man ser opp­ta­ke­ne at det var en helt an­nen tid, når man ser på hvor­dan kvin­ner ble be­hand­let. Menn be­hand­la kvin­ner på må­ter som had­de va­ert opp­si­gel­ses­grunn i dag. Både fy­sisk og munt­lig. Erik Bye var utvil­somt eks­tremt glad i kvin­ner. Som kjønns­ob­jek­ter, men også som res­surs­per­soner. Han bruk­te uvan­lig man­ge kvin­ne­li­ge med­ar­bei­de­re, foran og bak ka­me­ra. Opp­søk­te kvin­ne­li­ge in­ter­vju­ob­jek­ter på en tid der kvin­ner stort sett bare var «fru Ger­hard­sen», uten for­navn. Han var en or­dent­lig dame­mag­net. Husk at han var Nor­ges størs­te pop­stjer­ne!

Men ap­pel­len hand­let ikke bare om at han al­le­re­de var kjent.

– Det fins man­ge his­to­ri­er om at han er på rei­se i and­re land, stop­per på en vei­kro, og så går det to mi­nut­ter før han er om­rin­get av folk. Han had­de en fan­tas­tisk evne til kon­takt, og til å ta folk for det de var. Det var slik han fikk ener­gi. I en ene­cel­le had­de han ikke vart len­ge, sier As­bjørn Bak­ke.

Han had­de no­en svar­te si­der psy­kisk. As­bjørn Bak­ke om Erik Bye

Erik Bye (1926-2004) var et rik­si­kon: TV- og ra­dio­kjen­dis, vise­san­ger og poet, jour­na­list og sam­funns­ak­tør. As­bjørn Bak­kes bio­gra­fi «Erik Bye» for­tel­ler om li­vet hans fra fød­sel til død.

As­bjørn Bak­ke har brukt sju år på bio­gra­fi­en om Erik Bye. Kut­tin­ga var tyngst, da ma­nu­set skul­le tas ned fra 750 til 500 si­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.