– Det er alt­for man­ge vel­dig lite se­riø­se ope­ra­tø­rer

Stian Fjeld­stad fra Hurum er en av Nor­ges 684 ser­ti­fi­ser­te drone­ope­ra­tø­rer. Han kan lov­lig fly far­kos­ter på over 25 kilo og med en has­tig­het på over 150 km/t, og me­ner det er for man­ge som ikke ope­re­rer se­riøst.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - KEN­NETH LIA SOL­BERG Ken­neth.lia.sol­berg@dags­avi­sen.no

DRO­NER: Så langt har 684 per­soner tatt «drone­lap­pen» i Nor­ge. Drone­or­ga­ni­sa­sjo­nen UAS Nor­way skul­le øns­ke det var langt fle­re.

Stian Fjeld­stads dro­ne sve­ver ma­jes­te­tisk over Dram­mens­elva. Vi­deo fra ka­me­ra­et vi­ses på en ip­ad, og den er­far­ne drone­pi­lo­ten vi­ser fram hvor­dan dro­nen kan ma­nøv­re­res i alle slags vink­ler og ret­nin­ger. Når han set­ter opp far­ten, kom­mer det vel­dig ty­de­lig fram at det­te ikke er et hvil­ket som helst le­ke­tøy. Der­som den­ne dro­nen had­de kol­li­dert med et hode, kun­ne det utvil­somt fått et fa­talt ut­fall.

– Det er alt­for man­ge vel­dig lite se­riø­se ope­ra­tø­rer, sier Fjeld­stad.

Drone­ope­ra­tø­ren, som kom­mer fra Fil­tvet i Hurum, har holdt på med mo­dell­fly i 24 år, og er en av et gans­ke eks­klu­sivt, lite an­tall drone­ope­ra­tø­rer som har Ro3-ser­ti­fi­kat. Det be­tyr at han kan ope­re­re dro­ner på mer enn 25 kilo og som kan fly i ras­ke­re 150 kilo­me­ter i ti­men.

Sam­ti­dig me­ner han re­gel­ver­ket for drone­fly­ging er så pass kom­pli­sert at man­ge – spe­si­elt blant dem uten ek­sa­men – en­der opp med å fly ulov­lig.

– Det er vel­dig få som stik­ker ut på et flatt jor­de for å fly med dro­ner, sier Fjeld­stad.

Nye krav til ek­sa­men

På lands­ba­sis er det nå 684 per­soner som har tatt drone­ek­sa­men el­ler «drone­lap­pen» etter at det ble inn­ført nye krav til drone­ope­ra­tø­rer fra nytt­år, vi­ser tall fra Luft­farts­til­sy­net.

Nå må alle som ope­re­rer in­nen RO2 og RO3 ta ek­sa­men. RO2 er virk­som­he­ter som flyr dro­ner på inn­til 25 kilo og som kan gå i inn­til 80 knop (148 km/t). I RO3 drei­er det seg om dro­ner som kan veie over 25 kilo og som kan fly ras­ke­re enn 80 knop. Man kan også ope­re­re dro­ner uten­for syns­rekke­vid­de med RO3, og i litt mind­re grad med RO2. For RO1 tren­ger man bare å sen­de mel­ding til Luft­farts­til­sy­net med vis­se på­krev­de opp­lys­nin­ger om drone­ope­ra­tø­ren. Det­te gjel­der dro­ner på opp til 2,5 kilo og som har en has­tig­het på inn­til 60 knop, og man må ope­re­re in­nen­for syns­rekke­vid­de.

UAS Nor­way, som er Nor­ges størs­te in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon for ube­man­net luft­fart, ser gjer­ne at kra­ve­ne blir stram­met inn.

– Vi skul­le øns­ke at alle ope­ra­tø­re­ne

Vi går fra en bran­sje med lite til­syn til mer til­syn.

An­ders Martinsen

tar det­te. Når du ser hvor stort vo­lum det er i Ro1­klas­sen, skul­le vi øns­ke at de også får en ob­li­ga­to­risk ek­sa­men, og vi opp­ford­rer uan­sett alle til å gjø­re det, sier dag­lig leder i UAS Nor­way, An­ders Martinsen.

Mang­ler prak­sis­ek­sa­men

I dag er det bare teori på drone­ek­sa­men, som kan av­leg­ges på tra­fikk­sta­sjo­ner hos Sta­tens veg­ve­sen. Prak­tis­ke prø­ver er ikke en del av kra­vet.

– Vi har gått i bre­sjen for at man også må ha prak­sis, slik at man har en grunn­kom­pe­tan­se på plass. Vi går vel­dig ty­de­lig fra en usko­lert til en sko­lert bran­sje. Vi går fra en bran­sje med lite til­syn til mer til­syn, sier Martinsen.

For­styr­rer fly­tra­fik­ken

Martinsen er ikke helt enig med Fjeld­stad i at det kryr av use­riø­se drone­ope­ra­tø­rer.

– Vi fikk ny­lig inn re­sul­ta­te­ne fra en spørre­un­der­sø­kel­se sendt ut til 3.100 re­gist­rer­te ope­ra­tø­rer i Nor­ge. Nes­ten 900 svar­te på un­der­sø­kel­sen, og de som svar­te, vis­te at de er sva­ert opp­tatt av re­gel­ver­ket, sier han. Han tar li­ke­vel et for­be­hold. – Vi vet vel­dig lite om dem som kjø­per en dro­ne og ikke re­gist­re­rer det. Det er langt fle­re dro­ner på hen­de­ne til dem som ikke har re­gist­rert seg enn hos dem som har re­gist­rert seg. Til sam­men er det solgt rundt 50.000 dro­ner i Nor­ge, opp­ly­ser han.

Han nev­ner tre ek­semp­ler han kjen­ner til, bare i lø­pet av de sis­te må­ne­de­ne, på dro­ner som har for­styr­ret fly­tra­fik­ken på en måte som har ført til at man ikke kan ha nor­mal tra­fikk­av­vik­ling ved fly­plas­se­ne. Sist ut var Stavanger luft­havn, hvor man for­ri­ge lør­dag måt­te sten­ge i 25 mi­nut­ter på grunn av en ulov­lig dro­ne.

– Vi vil ikke ha ek­semp­ler hvor dro­ner set­ter luft­far­ten i fare el­ler for­styr­rer pri­vat­li­vets fred. Vi opp­ford­rer alle som flyr

til å set­te seg inn i reg­le­ne, sier Martinsen.

Reg­le­ne lig­ger lett til­gjen­ge­lig på Luft­farts­til­sy­nets egne nett­si­der, og på nett­si­den Drone­lek. no som også er la­get av Luft­farts­til­sy­net.

Man­ge stry­ker

Luft­farts­til­sy­nets over­sikt vi­ser at det ikke nød­ven­dig­vis er så en­kelt å be­stå drone­ek­sa­men. I Nor­ge som hel­het er stryk­pro­sen­ten på 17 pro­sent. I Dram­men er den på hele 31 pro­sent.

Drone­ek­sa­men kos­ter 1.010 kro­ner, og den kan av­leg­ges på alle vei­tra­fikk­sta­sjo­ner i hele lan­det.

FLYGENDE KA­ME­RA: De fles­te dro­ner som bru­kes i Nor­ge er ka­mera­d­ro­ner som bru­kes til foto og fil­ming.

ALLE FOTO: KEN­NETH LIA SOL­BERG

RO3: Stian Fjeld­stad har Ro3-ek­sa­men, og kan der­med fly sto­re dro­ner. STREN­GE RE­STRIK­SJO­NER: Det er man­ge re­strik­sjo­ner på hvor­dan en dro­ne kan bru­kes i Nor­ge. Stian Fjeld­stad har litt faer­re re­strik­sjo­ner, et­ter­som han har av­lagt Ro3-ek­sa­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.