Nor­ges førs­te pro­fes­sor i avis­teg­ning

Dags­avi­sens Si­ri Dok­ken er Nor­ges førs­te sa­ti­re­teg­ner til å bli opp­nevnt som pro­fes­sor ved Kunst­høg­sko­len i Oslo.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - IDA MAD­SEN HEST­MAN ida.mad­sen.hest­man@dags­avi­sen.no

– Si­ri Dok­kens avis­teg­nin­ger hol­der et in­ter­na­sjo­nalt høyt nivå, sier Ka­ri­an­ne Bjel­l­ås Gil­je, de­kan ved av­de­ling De­sign på Kunst­høg­sko­len i Oslo (KHIO).

Tirs­dag etter­mid­dag ved­tok KHIOS sty­re at sa­ti­re­teg­ne­ren er kom­pe­tanse­vur­dert til pro­fes­sor, og dess­uten kal­let til en pro­fes­sor 2-stil­ling ved KHIO. Hun blir der­med den førs­te ak­ti­ve avis­teg­ne­ren i Nor­ge med pro­fes­sor­stil­ling.

Frust­rert stu­dent

Den fers­ke pro­fes­so­ren, som fort­set­ter å teg­ne i Dags­avi­sen, er selv sva­ert for­nøyd med an­set­tel­sen:

– Yr­kes­li­vet mitt hand­ler først og fremst om å va­ere bra dag for dag, og sam­le­de vur­de­rin­ger er sjel­dent. Nett­opp der­for blir det fan­tas­tisk når 25 års ar­bei­de verd­set­tes slik. Og en­da mer når det skjer på min gam­le sko­le, hvor jeg tror jeg var en tem­me­lig frust­re­ren­de stu­dent, sier Dok­ken.

Na­sjo­nalt teg­ner­an­svar

Teg­ning har va­ert en sen­tral del av ut­dan­nin­gen på KHIO si­den «tegne­sko­len» som var for­lø­pe­ren til in­sti­tu­sjo­nen, ble etab­lert i 1818. I an­led­ning 200-års­ju­bi­le­et nes­te år, har KHIO vil­let mar­ke­re det­te, blant an­net ved å gi tegne­fa­get et løft gjen­nom sat­sin­gen på pro­fes­sor­stil­lin­gen.

– Si­ri Dok­ken har en fag­lig dyb­de og et stort spenn i sin kom­pe­tan­se, og et vik­tig norsk og nor­disk nett­verk som vil kom­me vårt fag­mil­jø og våre stu­den­ter til gode, sier Bjel­l­ås Gil­je.

Hva sa­ti­re be­tyr i dag

Det er kva­li­te­ten og om­fan­get av ar­bei­det Dok­ken har gjort, og at hun er ak­tiv avis­teg­ner i dag, som først og fremst gjør hen­ne til en kom­pe­tent kan­di­dat som pro­fes­sor 2 ved KHIO. Alt fra ut­stil­lings­ar­beid, til pri­ser, men også fag­lig nett­verk tel­ler i vur­de­rin­gen av sa­ti­re­teg­ne­ren, som har va­ert an­satt i Dags­avi­sen si­den 1995.

– Sa­er­lig etter ka­ri­ka­tur­stri­den ble det et økt sam­ar­beid mel­lom nor­dis­ke avis­teg­ner-kol­le­ger. Med KHIO som platt­form kan hun vi­dere­ut­vik­le det nett­ver­ket i sam­ar­beid med våre stu­den­ter og fag­an­sat­te, sier Bjel­l­ås Gil­je.

Sam­funns­re­le­vant

Stil­lin­gen i 20 pro­sent er den førs­te pri­vat­fi­nan­sier­te i sitt slag ved KHIO, gjen­nom mid­ler fra Fritt Ord. Bjel­l­ås Gil­je me­ner det­te sen­der et vik­tig sig­nal om at fle­re ser den­ne sat­sin­gen som vik­tig.

– Det er en eks­tra fja­er i hat­ten at en pri­vat stif­tel­se er vil­lig til å gå inn og fi­nan­siere en pro­fes­sor 2-stil­ling. Det sier noe om sam­funns­re­le­van­sen, og hvor vik­tig det er å ar­bei­de med yt­rings­fri­het også i våre fag. Yt­rings­fri­he­ten er ikke vun­net en gang for alle. Makt må sta­dig kritiseres og de­bat­te­res i det of­fent­li­ge rom, og folk i makt­po­si­sjo­ner i sam­fun­net må kun­ne kik­kes i kor­te­ne, også av sa­ti­re­teg­ne­re, sier Bjel­l­ås Gil­je.

– Både i pa­pir­me­di­er og di­gi­ta­le medi­er er det in­gen tvil om at teg­ning har en enorm slag­kraft. På sitt bes­te kla­rer teg­ne­re med bok­sta­ve­lig talt få stre­ker å fan­ge es­sen­sen i en sak, og stil­le vik­ti­ge spørs­mål. Før skul­le teg­nin­gen stå på en halv­side i en full­for­mata­vis. Nå skal den fun­ge­re på en halv mo­bil­skjerm. Hva for­ma­tet og uli­ke verk­tøy be­tyr, hå­per jeg Si­ri Dok­ken vil fin­ne in­ter­es­sant å ut­fors­ke i prak­sis, og i sam­ar­beid med stu­den­te­ne og sti­pen­dia­te­ne våre.

Det sier noe om sam­funns­re­le­van­sen, og vik­tig­he­ten av yt­rings­fri­het. Ka­ri­an­ne Bjel­l­ås Gil­je, de­kan ved KHIO

Avis­teg­ner Si­ri Dok­ken er i dag Nor­ges førs­te ak­ti­ve avis­teg­ner med pro­fes­sor­stil­ling. FOTO: KRISTER SØRBØ

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.