Co­nexus kap­ret Driv

• 2.300 kvad­rat­me­ter med start­hjelp for grün­de­re

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - PERNILLE VESTENGEN pernille.vestengen@dags­avi­sen.no

NAERING: Driv in­ku­ba­tor gikk en usik­ker frem­tid i møte, etter at mor­sel­ska­pet gikk kon­kurs. Så gikk Co­nexus inn på ei­er­si­den.

– Dram­men skal bli lan­dets Hum­tech-ho­ved­stad, sa Stei­nar Even­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Co­nexus, ube­skje­dent un­der man­da­gens pre­sen­ta­sjon i Gummi­ba­ren på Grøn­land.

Han kun­ne av­slø­re for de spe­si­elt in­vi­ter­te til­hø­rer­ne at dram­mens­fir­ma­et, som le­ve­rer di­gi­ta­le la­e­rings­verk­tøy til om­kring 2.500 nors­ke sko­ler, nå had­de kjøpt opp Driv fra kon­kurs­ram­me­de Pa­pir­bred­den In­no­va­sjon (PINN).

Og se­rie­grün­de­ren har sto­re pla­ner.

Lav ver­di

PINN gikk kon­kurs i ok­to­ber. De an­sat­te ble sagt opp og inn­bo­et solgt. Spørs­må­let var hva som skul­le skje med dat­ter­sel­ska­pet Driv in­ku­ba­tor, et fritts­tå­en­de sel­skap som hjel­per grün­de­re in­nen hel­se og vel­ferd fra for­ret­nings­idé til egen be­drift.

– Et kon­kurs­bo er en sår­bar ei­er, så det­te var en god løs­ning for Driv, me­ner bo­be­sty­rer Hans V. Haug i Svens­son Nøkle­by.

Han for­tel­ler at Co­nexus al­le­re­de før kon­kur­sen i PINN prøv­de å for­hand­le om kjøp, uten å kom­me fram til no­en av­ta­le. Nå end­te det hele med en bu­drun­de mel­lom Co­nexus og en an­nen ak­tør. Først­nevn­te fikk til­sla­get – på 350.000 kro­ner.

– Når bud­gi­vin­gen stop­pet på den­ne pri­sen er det mar­keds­ver­di­en her og nå. Da skal vi hus­ke at to an­sat­te var på vei ut, og i prak­sis var bare dag­lig leder igjen. Sel­ska­pet had­de no­en av­ta­ler om pro­sjek­ter, men i et sel­skap som det­te er jo de an­sat­te den vir­ke­li­ge res­sur­sen, for­kla­rer Haug.

Alle lønns­krav fra de opp­sag­te i Pa­pir­bred­den In­no­va­sjon er nå over­sendt Nav.

Nå ut­vi­der Co­nexus kon­tor­area­let i Energi­byg­get (Sma­rag­den) med 600 kvad­rat­me­ter – og al­le­re­de har de fått med seg et par nye be­drif­ter i lo­ka­le­ne.

Folk og inn­hold

– I Co­nexus har vi den di­gi­ta­le in­fra­struk­tu­ren. Det­te kan nye be­drif­ter dra nyt­te av. Vi øns­ker nå å kob­le til oss sel­ska­per med in­fra­struk­tur in­nen and­re sek­to­rer og bran­sjer. Må­let er et full­rig­get start up-mil­jø, med in­ves­to­rer, kunn­skap og ka­pi­tal. Det vi kal­ler en start up-hub. Vi har al­le­re­de byg­get en til­sva­ren­de i Malay­sia, for å job­be mot det asia­tis­ke mar­ke­det. Det er na­tur­lig­vis uten­lands de størs­te mar­ke­de­ne be­fin­ner seg, kon­sta­te­rer Even­sen. Han pre­si­se­rer at tan­ken bak må va­ere kom­mer­si­ell, og at det of­fent­li­ge ikke kan ha ak­sje­ma­jo­ri­te­ten. Man skal ikke kun­ne star­te opp noe nytt med of­fent­li­ge kro­ner som enes­te mål. Ba­ere­kraft er et vik­tig stikk­ord.

– Det må hand­le mer om inn­hold enn om form, un­der­stre­ker Mette Thi­ele­mann, dag­lig leder for Driv.

Hun tror det blir mye let­te­re å sat­se in­ter­na­sjo­nalt med kva­li­fi­ser­te mil­jø­er i eget nett­verk.

For in­for­ma­sjo­nens skyld: Hum­tech hand­ler om å set­te men­nes­ket (hu­man) i sen­trum for tek­no­lo­gi­en – med soft­ware knyt­tet til livs­lang la­e­ring, hel­se og det å til­eg­ne seg ny kom­pe­tan­se.

BEG­GE FOTO: PERNILLE VESTENGEN

STORSATSING: Stei­nar Even­sen (midt­en) har al­le­re­de bygd en start up-hub i Malay­sia, og fra Asias svar på Si­li­con Val­ley – Cy­ber­jaya – kom Jan Lam­brechts, for å for­tel­le om Co­nexus Asia. Mette Thi­ele­mann i Driv In­ku­ba­tor (t.v.).

STO­RE PLA­NER: Ved data­ut­veks­ling mel­lom sam­lo­ka­li­ser­te sel­ska­per vil Stei­nar Even­sen nå nye mar­ke­der. Det nes­te blir Mex­i­co og Tyr­kia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.