År­tu­se­nets retts­sak

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Da 23. kon­se­sjons­run­de i Ba­rents­ha­vet ikke ble av­lyst i fjor høst, svar­te sen­tra­le kref­ter i norsk miljø­vern med å sak­søke sta­ten for brudd på grunn­lo­vens så­kal­te miljø­pa­ra­graf 112. I går be­gyn­te retts­sa­ken i Oslo ting­rett.

Na­tu­ren og mil­jø­et ble i 1992 gitt grunn­lovs­vern, og er der­for lov av høy­ere or­den. Bak­grun­nen var FNS da ut­tal­te mål om ba­ere­kraf­tig ut­vik­ling. I lo­ven he­ter det: «En­hver har rett til et mil­jø som sik­rer helsen, og til en na­tur der pro­duk­sjons­evne og mang­fold be­va­res. Na­tu­rens res­sur­ser skal dis­po­ne­res ut fra en lang­sik­tig og all­si­dig be­trakt­ning som iva­re­tar den­ne rett også for etter­slek­ten». Lo­ven på­leg­ger også eks­pli­sitt sta­ten å gjen­nom­føre til­tak som sik­rer det­te. Lo­ven er alt­så ikke bare ord for fest­ta­ler, men den er ju­ri­disk for­plik­ten­de. Også for Stor­tin­get.

Pa­ra­graf 112 skal sik­re oss og gi oss rett til et sunt mil­jø. Hand­ler sta­ten og Stor­tin­get i strid med det­te prin­sip­pet i grunn­lo­ven når de åp­ner for mer olje­ut­vin­ning? Åpen­bart, me­ner vi. Det er be­vist hin­si­des all tvil at ut­slipp fra olje- og gass­for­bren­ning bi­drar til å øke tem­pe­ra­tu­ren i atmos­fa­eren og der­for til dra­ma­tis­ke klima­for­and­rin­ger. Å stop­pe øde­leg­gel­sen av vår fel­les klo­de, må va­ere den vik­tigs­te job­ben for ver­den de nes­te ti­åre­ne.

Å stop­pe øde­leg­gel­sen av vår fel­les klo­de, må va­ere den vik­tigs­te job­ben for ver­den de nes­te ti­åre­ne.

Sta­ten hev­der at sa­ken ikke bur­de prø­ves for ret­ten da det­te vil va­ere å over­prø­ve de­mo­kra­ti­et og dets be­myn­di­gel­se av Stor­tin­get til å fat­te av­gjø­rel­ser på fel­les­ska­pets veg­ne. Den fore­truk­ne vei vil­le va­ert po­li­ti­ke­re som viss­te å prio­ri­te­re til­tak som bi­dro til å red­de kli­ma­et. Men i po­li­ti­ker­nes vil­je til kom­pro­mis­ser og øns­ke om valg­bar­het, skju­ler det seg en de facto hand­lings­lam­mel­se. Po­li­tik­ken går ikke fort nok, og det er for li­ten evne, vil­je og mot til å fat­te upo­pu­la­ere be­slut­nin­ger.

Retts­sa­ken er unik i sitt slag, den er kalt «år­hund­rets retts­sak», og retts­av­kla­rin­gen kan ende i Høy­este­rett. En even­tu­ell dom mot sta­ten vil ska­pe pre­se­dens og et ras av retts­sa­ker over hele ver­den kan føl­ge. Vi le­ver i en dra­ma­tisk tid der klima­end­rin­ge­ne al­le­re­de er en ka­ta­ly­sa­tor for massemi­gra­sjon, krig og kon­flikt. Men­nes­ke­he­ten har dår­lig tid. En retts­lig prø­ving av sta­tens an­svar er vik­tig, rik­tig og kan va­ere star­ten på en ny tid. Det kan va­ere år­tu­se­nets retts­sak.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.