Pa­ra­dis­pa­pi­re­ne må føre til po­li­tisk end­ring

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar - CATHARINA BU Ut­vik­lings­po­li­tisk råd­gi­ver i Redd Bar­na

Vi li­ker å ten­ke at plynd­ring og ut­byt­ting av fat­ti­ge land er noe som hø­rer histo­ri­en til, men Pa­ra­dis­pa­pi­re­ne vi­ser oss at prak­si­sen le­ver i bes­te vel­gå­en­de.

Så skjed­de det igjen: Do­ku­ment­lek­ka­sjer vi­ser hvor­dan enor­me penge­sum­mer gjem­mes unna i skatte­pa­ra­dis. Når sel­ska­per og en­kelt­per­soner unn­drar skatt fø­rer det til mind­re vel­ferd, økt øko­no­misk ulik­het og ikke minst et de­mo­kra­tisk un­der­skudd. De som ta­per er van­li­ge folk som deg og meg. De som ta­per al­ler mest er ver­dens fat­ti­ge.

Det an­slås at nes­ten 1.000 mil­li­ar­der dol­lar tap­pes fra ut­vik­lings­land år­lig. En del av dis­se sum­me­ne skyl­des kri­mi­na­li­tet og kor­rup­sjon, men mest kom­mer fra kom­mer­si­ell virk­som­het. Ved å be­nyt­te seg av kom­plek­se hem­me­lig­hold­struk­tu­rer, lyk­kes glo­ba­le sel­ska­per i å flyt­te pen­ger fra lan­de­ne der pro­fit­ten ska­pes til skatte­pa­ra­dis.

For­ri­ge sto­re lek­ka­sje, Pa­nama­pa­pi­re­ne, vis­te for ek­sem­pel hvor­dan et in­ter­na­sjo­nalt olje­sel­skap for­søk­te å unn­dra na­er 3,2 mil­li­ar­der kro­ner i skatt ved salg av et olje­felt i Ugan­da. Det­te er mer enn hele Ugan­das helse­bud­sjett sam­me året.

Pa­nama­pa­pi­re­ne før­te til en rek­ke retts­sa­ker og etter­forsk­nin­ger. Det er bra og vik­tig. Men det er ikke lek­ka­sjer som vil stop­pe bru­ken av skatte­pa­ra­dis. Vi tren­ger po­li­tis­ke til­tak.

Hva gjør Nor­ge? I 2015 ved­tok Stor­tin­get å få på plass to av de vik­tigs­te virke­mid­le­ne som kan gjø­re noe med bru­ken av skatte­pa­ra­dis: ut­vi­det land-for-land­rap­por­te­ring. Det vi si at alle sel­skap, uav­hen­gig av stør­rel­se og sek­tor, rap­por­te­rer of­fent­lig på nøk­kel­tall fra alle land hvor de ope­re­rer. Samt et of­fent­lig til­gjen­ge­lig re­gis­ter over egent­li­ge ei­ere. To år og to lek­ka­sjer se­ne­re er ikke re­gje­rin­gen i naer­he­ten av å kvit­te­re ut Stor­tin­gets en­stem­mi­ge ved­tak.

Pro­ble­met er at de­par­te­men­tet le­ner seg på OECDS re­gel­verk som dess­ver­re ikke syn­lig­gjør uøns­ket skatte­til­pas­ning og ba­se­res på at in­for­ma­sjo­nen i stor grad fort­satt skal va­ere unn­tatt of­fent­lig­he­ten.

En an­nen ut­ford­ring er at OCED er en or­ga­ni­sa­sjon for de ri­kes­te lan­de­ne. Skal ut­vik­lings­lan­de­ne del­ta på like fot, må FN få en stør­re rol­le i po­li­tikk­ut­for­min­gen av in­ter­na­sjo­na­le skatte­reg­ler. Pa­ra­dis­pa­pi­re­ne vi­ser at spørs­må­let om skatte­pa­ra­di­se­nes ek­sis­tens er ett av de mest pre­ka­ere glo­ba­le spørs­må­le­ne vi som ver­dens­sam­funn står over­for. For deg og meg hand­ler det om hvor­dan vi skal fi­nan­siere of­fent­lig vel­ferd fram­over. For et sykt barn i Ugan­da hand­ler det om liv og død.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.