Po­liti­be­slag for­svin­ner

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

RIKS­RE­VI­SJO­NEN: Man­ge av be­sla­ge­ne po­li­ti­et gjør, for­svin­ner ut av sys­te­met uten at det kan do­ku­men­te­res at de er de­stru­ert. Sterkt kri­tikk­ver­dig, sier riks­re­vi­so­ren. Po­li­ti­et be­slag­leg­ger hvert år sto­re meng­der ma­te­ria­le i for­bin­del­se med straffe­sa­ker, alt fra vå­pen og nar­ko­ti­ka, til kon­tan­ter, data­ma­te­ria­le og smug­ler- og tyve­gods. 20 pro­sent av be­sla­ge­ne gjø­res i Oslo. Av dis­se vi­ser Riks­re­vi­sjo­nen at 12 pro­sent, 3.800 be­slag, ikke kan lo­ka­li­se­res.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.