– Må bli enk­le­re å få seg bo­lig­lån

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - JON EVEN AN­DER­SEN

BO­LIG: De eks­tra stren­ge reg­le­ne for bo­lig­lån i Oslo vir­ker så godt at fi­nans­mi­nis­te­ren bør lem­pe på kra­ve­ne før det en­der i øko­no­misk ned­tur, ad­va­rer Fi­nans Nor­ge.

■ – Innstram­min­ge­ne i låne­for­skrif­ten var på sin plass da de ble inn­ført 1. ja­nu­ar i år. Men nå ser vi at både bo­lig­pri­ser og op­ti­mis­men fal­ler, og da me­ner vi at fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) bør let­te på til­ta­ke­ne, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Idar Kreut­zer i Fi­nans Nor­ge.

For­vent­nings­baro­me­te­ret for fjer­de kvar­tal som Fi­nans Nor­ge la fram i går, vi­ser øken­de op­ti­mis­me blant hus­hold­nin­ge­ne på Sør- og Vest­lan­det, men da­len­de fram­tids­tro i Trøn­de­lag, Nord-nor­ge, Oslo og Akers­hus.

Stren­ge­re krav

– Vi me­ner at pris­fal­let i bo­lig­mar­ke­det er en vik­tig for­kla­ring på spri­ket mel­lom lands­de­le­ne, sier Kreut­zer.

Fra april har bo­lig­pri­se­ne i snitt falt 3 pro­sent i Oslo. Ned­gan­gen kom­mer etter en saf­tig pris­vekst året før. Der­et­ter ble reg­le­ne for å få bo­lig­lån og ban­ke­nes mu­lig­he­ter for lo­ka­le til­pas­nin­ger stram­met inn.

På top­pen av kra­vet om 15 pro­sent egen­ka­pi­tal og evne til å tåle en rente­opp­gang på 5 pro­sent­po­eng som ble inn­ført i 2015, ble av­drags­fri­het be­gren­set til lån med minst 60 pro­sent sik­ker­het. I Oslo kom det dess­uten krav om 40 pro­sent egen­ka­pi­tal for lån til se­kun­daer­bo­lig. I til­legg fikk ban­ke­ne mind­re flek­si­bi­li­tet for bo­lig­lån i press­om­rå­de­ne.

Ber om let­tel­ser

Kreut­zer be­skri­ver fjor­årets pris­vekst i Oslo på 23 pro­sent som helt eks­tra­or­di­na­er.

– En slik vekst er ikke ba­ere­kraf­tig. Det var helt nød­ven­dig å kjø­le ned mar­ke­det, dels med ge­ne­rel­le til­tak og dels med til­tak ret­tet spe­si­elt mot Oslo. Men nå er det gode grun­ner til å re­ver­se­re de spe­si­el­le til­ta­ke­ne. Ut fra det vi nå vet, vil vi an­be­fa­le fi­nans­mi­nis­te­ren å kom­me med let­tel­ser al­le­re­de tid­lig på ny­året, sier Kreut­zer. Idar Kreut­zer, Fi­nans Nor­ge

Fi­nans Nor­ge skal gjen­nom­føre en hø­ring blant 130 med­lems­ban­ker før rå­det til Jen­sen ut­ar­bei­des i de­talj.

I for­vent­nings­baro­me­te­ret trek­kes det fram at det er en for­sik­tig øken­de op­ti­mis­me å spo­re i EU. Det er snart like man­ge op­ti­mis­ter som pes­si­mis­ter i EU – og man må 16 år til­ba­ke i tid for å fin­ne til­sva­ren­de tall.

– Det er kan­skje den bes­te ny­he­ten for norsk øko­no­mi nå, sier Kreut­zer, som leg­ger til at pri­vat for­bruk kan va­ere en sta­bi­li­se­ren­de fak­tor i ut­vik­lin­gen av norsk øko­no­mi fram­over.

– Men der­som hus­hold­nin­ge­ne opp­le­ver at bo­lig­pris­fal­let blir for stort, kan de stram­me inn på for­bru­ket. Da kan vi få en ne­ga­tiv spi­ral som ikke er god for norsk øko­no­mi. Der­for er det vik­tig å ba­lan­se­re til­ta­ke­ne, un­der­stre­ker han.

Egen­ka­pi­ta­len borte

Selv om det er sto­re va­ria­sjo­ner bak ho­ved­tal­le­ne, vil en ung fa­mi­lie i etab­le­rings­fa­sen som kjøp­te en li­ten lei­lig­het i Oslo i ja­nu­ar-fe­bru­ar, ha opp­levd et verdi­fall som i prak­sis spi­ser opp hele den egen­ka­pi­ta­len de måt­te leg­ge på bor­det da lei­lig­he­ten ble kjøpt.

– Det er klart at det på­vir­ker den­ne fa­mi­li­ens vur­de­ring av egen øko­no­mi. Rik­tig nok er det er et styk­ke igjen før det­te slår inn i de sto­re tal­le­ne, men det er vik­tig at vi ikke kom­mer i en slik si­tua­sjon, sier Kreut­zer.

(NTB)

Nå er det gode grun­ner til å re­ver­se­re de spe­si­el­le til­ta­ke­ne.

FOTO: BE­RIT ROALD/NTB SCANPIX

EKSTRAORDINAERT I FJOR: Idar Kreut­zer i Fi­nans Nor­ge be­skri­ver fjor­årets pris­vekst i Oslo på 23 pro­sent som helt eks­tra­or­di­na­er. Bil­det vi­ser Kvaer­ner­byen i by­del Gam­le Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.