KRAV TIL DRONE­OPE­RA­TØ­RER

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Det er en rek­ke krav til alle som ope­re­rer dro­ner. For dem som bru­ker dro­ner til hobby og lek, gjel­der blant an­net føl­gen­de krav:

■ Du skal all­tid kun­ne se dro­nen og fly den på en hen­syns­full måte. Ald­ri fly i naer­he­ten av ulyk­kes­ste­der.

■ Ikke fly na­er­me­re enn 5 km fra luft­hav­ner med mind­re an­net er av­talt.

■ Ikke fly høy­ere enn 120 me­ter over bak­ken.

■ Ikke fly over fes­ti­va­ler, mi­li­ta­ere om­rå­der el­ler sports­ar­ran­ge­men­ter. Hold en av­stand på 150 me­ter.

■ Ro1-ope­ra­tø­rer kan fly dro­ner på inn­til 2,5 kilo med maks­has­tig­het 60 knop (111 km/t). Tren­ger ikke ek­sa­men.

■ Ro2-ope­ra­tø­rer kan fly dro­ner på inn­til 25 kilo med maks­has­tig­het inn­til 80 knop (148 km/t).

■ Ro3-ope­ra­tø­rer kan fly dro­ner på over 25 kilo med maks­has­tig­het på over 80 knop. Ek­sa­men trengs for RO2 og RO3.

Kil­de: Luft­farts­til­sy­net

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.