– Har in­gen­ting i ret­ten å gjø­re

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - BIBIANA PIENE

KLIMA­RETTS­SA­KEN: Søks­må­let mot sta­ten for olje­bo­ring i Ba­rents­ha­vet er en «ame­ri­ka­ni­se­ring» av norsk rett, me­ner re­gje­rings­ad­vo­kat Fred­rik Se­jer­sted.

■ I går åp­net den his­to­ris­ke klima­retts­sa­ken som Gre­en­peace, Na­tur og Ung­dom og Beste­for­eld­re­nes klima­ak­sjon har an­lagt mot sta­ten i Oslo ting­rett. Miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne me­ner til­de­lin­gen av 40 blok­ker for olje­le­ting i Ba­rents­ha­vet, den så­kal­te 23. kon­se­sjons­run­den, er i strid med Grunn­lo­vens pa­ra­graf 112 som slår fast at et godt mil­jø skal sik­res for fram­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner, og at sta­ten skal gjen­nom­føre til­tak i tråd med det­te. Men å gå til ret­ten for det­te er en ren ame­ri­ka­ni­se­ring av dom­sto­len og et for­søk på å flyt­te makt fra Stor­tin­get til dom­sto­le­ne, me­ner re­gje­rings­ad­vo­ka­ten.

– Det er nytt at en retts­sal bru­kes som en po­li­tisk are­na. Av alle sam­funns­spørs­mål er mil­jø og kli­ma noe av det som de­bat­te­res mest. Men det er ikke en de­batt som bør retts­lig­gjø­res på ame­ri­kansk vis, sa Se­jer­sted da han star­tet sitt inn­led­nings­fore­drag i går.

Stor in­ter­es­se

Retts­sa­ken er møtt med stor in­ter­es­se både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt, og ut­fal­let kan få mye å si for fram­ti­dig miljø­kamp.

– En av­gjø­rel­se i miljø­be­ve­gel­ses fa­vør vil bli lagt mer­ke til og vil ska­pe en vik­tig pre­se­dens. Så det som kan vin­nes er mye, sier juss­pro­fes­sor Ole Kristian Fau­chald ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo til NRK.

Retts­sa­ken er om­talt som «et bik­kje­slags­mål» om en be­tent del av norsk klima­po­li­tikk, nem­lig olje­le­ting i nord. 23. kon­se­sjons­run­de åp­ner helt nye om­rå­der for olje­le­ting, len­ger nord og øst enn no­en gang tid­li­ge­re.

– Ald­ri tid­li­ge­re har vi i Nor­ge hatt olje­bo­ring i is­kant­so­nen og så langt fra land. Olje­søl vil va­ere en ka­ta­stro­fe i det­te om­rå­det. Dis­se ved­ta­ke­ne er full­sten­dig uak­sep­tab­le sett fra et miljø­per­spek­tiv, slo miljø­ver­ner­nes ad­vo­kat Ca­thri­ne Ham­bro fast i ret­ten.

Både Miljø­di­rek­to­ra­tet og Norsk Po­lar­in­sti­tutt har fra­rå­det olje­bo­ring i 20 av de 40 blok­ke­ne som 13 olje­sel­ska­per har fått ret­tig­he­te­ne til.

– Stort inn­grep

Miljø­ver­ner­ne me­ner til­de­lin­gen er ugyl­dig for­di det re­pre­sen­te­rer et for stort inn­grep i fram­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ners kli­ma, og for­di klima­kon­se­kven­se­ne ikke er ut­re­det.

– Vi ber ret­ten om å fore­ta en kva­li­tets­kon­troll av ved­ta­ket og se om det er in­nen­for de ret­nings­lin­je­ne som gjel­der for ved­tak som kan ha ir­re­ver­sib­le kon­se­kven­ser, sier Ham­bro.

I ret­ten gikk hun de­tal­jert til verks for å vise at det å lete etter og bore opp mer olje er i strid med Nor­ges in­ter­na­sjo­na­le klima­for­plik­tel­ser. Sak­sø­ker­ne me­ner også at de øko­no­mis­ke ana­ly­se­ne sta­ten har lagt til grunn for til­de­lin­ge­ne, ikke hol­der vann. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

SMEKKFULL: Retts­sal 250 i Oslo ting­rett un­der klima­retts­sa­kens førs­te dag i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.