Nå kre­ver Stor­tin­get Ssb-svar

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Siv Jen­sen.

SSB-BRÅKET: Stor­tin­get ber fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen (Frp) sva­re på seks kon­kre­te spørs­mål om hva som skjed­de for­ut for Ssb-di­rek­tør Chris­ti­ne Mey­ers av­gang.

Fi­nans­mi­nis­te­ren får en uke på å sva­re. En en­stem­mig ko­mi­té sto bak spørs­må­le­ne som tirs­dag etter­mid­dag ble over­sendt de­par­te­men­tet.

Om­stridt te­le­fon­prat

Det førs­te spørs­må­let Jen­sen må sva­re på, er hva som var for­må­let med de om­strid­te sam­ta­le­ne eks­pe­di­sjons­sjef Amund Holm­sen had­de med Chris­ti­ne Mey­er, og hva som ble for­mid­let i sam­ta­le­ne.

Mey­er har til VG for­talt at hun i en slik sam­ta­le ble for­talt at der­som hun ga til­ba­ke den opp­rin­ne­lig stil­lin­gen til den pro­fi­ler­te inn­vand­rings­fors­ke­ren Er­ling Holm­øy, så skul­le alt gå fint med de plan­lag­te om­or­ga­ni­se­rin­ge­ne. Siv Jen­sen og Fi­nans­de­par­te­men­tet har på sin side av­vist på det ster­kes­te at det­te ble for­mid­let i sam­ta­le­ne. De har imid­ler­tid be­kref­tet at Er­ling Holm­øy, og and­re ikke navn­git­te Ssb-fors­ke­re, var en del av sam­ta­le­ne.

Ko­mité­le­der Dag Ter­je An­der­sen (Ap) sier det er sva­ret på det­te spørs­må­let han er mest spent på.

Munn­kurv

Ko­mi­te­en vil også vite om de­par­te­men­tet på noe tids­punkt «har va­ert kjent med, stilt seg bak og/el­ler gitt ret­nings­lin­jer for om­or­ga­ni­se­rings­pro­ses­sen i SSB», og om det i til­fel­le har blitt sendt sig­na­ler og blitt gitt til­bake­mel­din­ger un­der­veis.

Ko­mi­te­en spør vi­de­re i hvil­ken grad de­par­te­men­tet har for­søkt å på­vir­ke Chris­ti­ne Mey­ers mu­lig­het til å ut­ta­le seg. Bak­grun­nen er et in­ter­vju med Af­ten­pos­ten 10. no­vem­ber, der Mey­er opp­lys­te at «hun had­de fått munn­kurv av Jen­sen om egne for­slag for å roe ned kon­flik­ten».

– Vi stil­ler også spørs­mål om for­hol­det mel­lom til­lit og av­skje­di­gel­se. Her har fi­nans­mi­nis­te­ren ut­trykt mis­til­lit, men hun har ikke an­led­ning til å av­skje­di­ge, men ef­fek­ten er kan­skje det sam­me, sier SVS re­pre­sen­tant i ko­mi­te­en, Tor­geir Knag Fyl­kes­nes. (NTB)

FOTO: SI­RI Ø. ERIK­SEN

MÅ SVA­RE: Fi­nans­mi­nis­ter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.