E be­stem­mer ikke

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - Tor.sandberg@dags­avi­sen.no

gen­de pas­sa­sjer. Trans­fer­pas­sa­sje­ren er på inn­si­den av sik­ker­hets­kon­trol­len. Re­du­sert av­gift til trans­fer­pas­sa­sje­rer til­bys kun de som rei­ser på en sam­men­hen­gen­de fly­rei­se til en uten­lands de­sti­na­sjon. Trans­fer­pas­sa­sje­rer el­lers be­ta­ler full pas­sa­sjer­av­gift.

Re­duk­sjo­nen i pas­sa­sjer­av­gif­ten for­kla­rer hun slik:

– Re­duk­sjon i pas­sa­sjer­av­gif­ten fra 2015 til 2016 skyl­des en kor­ri­ge­ring i kost­nads­ba­sen, hvor en stør­re an­del ble al­lo­kert til security-av­gif­ten. Re­duk­sjon i pas­sa­sjer­av­gif­ten vil vi­ses i en til­sva­ren­de øk­ning på security-av­gif­ten.

– Klima­mål­set­ting

Om kra­vet i ved­tek­te­ne om miljø­venn­lig drift, skri­ver Ulve­rud:

– Når det gjel­der klima­gass­ut­slipp fra egen virk­som­het har Avi­nor en mål­set­ting om at ut­slip­pe­ne i 2020 skal hal­ve­res sam­men­lik­net med 2012. Vi har også tatt en pro­ak­tiv rol­le i å leg­ge til rett for bruk av ba­ere­kraf­tig bio­driv­stoff i luft­far­ten. Som et ledd i det ar­bei­det ble Oslo luft­havn i ja­nu­ar 2016 ver­dens førs­te luft­havn som kan til­by jet bio­fu­el til alle fly­sel­skap som tan­ker der. I dag til­bys det­te også ved Ber­gen luft­havn, Fles­land. Vi­de­re har Avi­nor tatt et ini­tia­tiv for å så tid­lig som mu­lig kun­ne fase inn hele­lek­tris­ke el­ler hy­bridelek­tris­ke fly i norsk luft­rom. Fle­re sto­re ak­tø­rer på fly­pro­du­sent­si­den vars­ler at det er rea­lis­me i at el­fly kan set­tes i rute på kor­te­re strek­nin­ger al­le­re­de fra 2030.

Ulve­rud vi­ser også til stor­tings­mel­din­gen om «Verk­sem­da til Avi­nor AS», hvor det går fram at «For­må­let og sam­funns­opp­dra­get til Avi­nor er å eige, dri­ve og ut­vik­le et lands­om­fat­tan­de nett av luft­ham­ner for den si­vi­le luft­far­ten og fly­sik­rings­te­nes­ter for den si­vi­le og mi­li­ta­ere luft­far­ten».

Hun vi­ser også til ved­tek­te­ne som til­si­er at at Avi­nor i størst mu­lig grad skal va­ere selv­fi­nan­siert gjen­nom inn­tek­ter fra ho­ved­virk­som­he­ten og an­nen for­ret­nings­virk­som­het i til­knyt­ning til luft­hav­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.