Klimabi­stan­den ned med én tre­del

• Re­gje­rin­gen: – Re­du­sert som føl­ge av flykt­nings­trøm­men

Dagsavisen Fremtiden - - Verden - RUNA FJELLANGER Runa@dags­avi­sen.no

COP23: Det er de rike lan­de­ne som står bak klima­end­rin­ge­ne, me­ner Kir­kens Nød­hjelp. Der­for må Nor­ge bi­dra mer.

Nor­ges klimabi­stand er re­du­sert med én tre­del de sis­te tre åre­ne, iføl­ge en rapport fra Kir­kens Nød­hjelp, WWF Ver­dens na­tur­fond, Regn­skog­fon­det og Fo­rum for ut­vik­ling og mil­jø. I 2014 lå be­vilg­nin­ge­ne på 5,9 mil­li­ar­der, mens de var re­du­sert til 4 mil­li­ar­der i 2016. Det er ikke Kir­kens Nød­hjelp for­nøyd med.

– Det er de fat­tigs­te som blir ram­met. De har minst mu­lig­het tilpasse seg et end­ret kli­ma, sier Hå­kon Grind­heim, klimaråd­gi­ver i Kir­kens Nød­hjelp.

Kun ni pro­sent av Nor­ges klima­fi­nan­sie­ring går til klima­til­pas­ning, mens res­ten går til ut­slipps­kutt. Pa­ris­av­ta­len sier at det skal va­ere en ba­lan­se mel­lom dis­se to, iføl­ge Grind­heim. Han me­ner det er på tide å øke den fore­byg­gen­de inn­sat­sen, slik at fat­ti­ge land er bed­re rus­tet i møte med na­tur­ka­ta­stro­fer.

Mer eks­trem­va­er

Den­ne uka rei­ser både nors­ke myn­dig­he­ter og fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner til Bonn i Tysk­land for å del­ta på FNS 23. klima­kon­fe­ran­se (COP 23).

Ver­dens me­teoro­logi­or­ga­ni­sa­sjon (WMO) vars­ler om en øk­ning i eks­trem­va­er og na­tur­ka­ta­stro­fer i 2017. Li­ke­vel er det stor for­skjell på hvor mye opp­merk­som­het eks­trem­va­er får, me­ner Grind­heim.

– Or­ka­ner som når USA får sto­re over­skrif­ter, sam­ti­dig som flom i Sør­øst-asia ram­mer 40 mil­lio­ner og tør­ke i Øst­afri­ka ram­mer 20 mil­lio­ner. Eks­trem­va­er får først opp­merk­som­het når det skjer na­er vår egen dør­stokk, sier han.

Has­ter

Det has­ter med fore­byg­gen­de til­tak, me­ner Kir­kens Nød­hjelp. Ek­semp­ler på klima­til­pas­ning er:

■ Vann­høs­tings­sys­te­mer, der regn lag­res til tør­re­re ti­der.

■ For­bed­ring av jord­bruk så det tå­ler tør­ke bed­re.

■ Mer va­riert dyr­king.

– Va­e­ret blir vil­le­re, vå­te­re, tør­re­re og mer for­ut­sig­bart, sier Grind­heim. Der det er vått, blir det vå­te­re og der det er tørt, blir det tør­re­re. Mer regn, mind­re regn og høy­ere tem­pe­ra­tu­rer gjør det vans­ke­lig for bøn­der å plan­leg­ge av­lin­ger – og det fø­rer til mer eks­trem­va­er.

En rapport fra den tys­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen Ger­man­watch vi­ser at over en halv mil­lion men­nes­ker har mis­tet li­vet som føl­ge av eks­trem­va­er mel­lom 1997 og 2016. Sår­ba­re øy­sta­ter er blant de har­dest ram­me­de, og øde­leg­gel­se­ne kos­tet 3.000 dol­lar, skri­ver NTB.

Ger­man­watch un­der­stre­ker at men­neske­skap­te klimaendringer har spilt en rol­le, et­ter­som det an­tas at høy­ere havtem­pe­ra­tur for­ster­ker stor­mer.

Nor­ges an­svar

– Nor­ge har et kjempe­stort an­svar for å bi­dra, både med tan­ke på hvor mye vi har slup­pet ut som na­sjon og for­di vi har den øko­no­mis­ke ka­pa­si­te­ten, me­ner Grind­heim.

– Pa­ris­av­ta­len for­plik­ter oss til å støt­te klima­til­pas­ning fi­nan­si­elt.

Ame­ri­kans­ke myn­dig­he­ter bru­ker dag­lig over 1,6 mil­li­ar­der kro­ner på opp­ryd­dings­ar­beid etter de tre sto­re or­ka­ne­ne Ir­ma, Har­vey og Ma­ria og om­fat­ten­de skog­bran­ner.

– Det kos­ter fryk­te­lig mye å dri­ve med nød­hjelp. Hvis man fore­byg­ger i ste­det får man mer igjen for pen­ge­ne, og man

Det er de fat­tigs­te som blir ram­met. Hå­kon Grind­heim, klimaråd­gi­ver i Kir­kens Nød­hjelp

slip­per å byg­ge opp et helt sam­funn på nytt, sier Grind­heim.

Fore­byg­ging løn­ner seg også øko­no­misk: Hver kro­ne brukt på fore­byg­ging spa­rer sju kro­ner i nød­hjelp.

Pro­vo­sert

– Rike land står bak klima­end­rin­ge­ne. Da kan vi ikke gi fat­ti­ge land lån for å tilpasse seg klima­end­rin­ge­ne, me­ner Grind­heim.

På klima­kon­fe­ran­sen i Bonn skal det job­bes med ret­nings­lin­jer for be­stem­mel­se­ne i Pa­ris­av­ta­len, blant an­net

ut­slipps­re­duk­sjon, tek­no­logi­ut­vik­ling og klima­til­pas­ning.

En av de vik­tigs­te sa­ke­ne på mø­tet er ret­nings­lin­jer for hva som tel­les som klima­fi­nan­sie­ring, me­ner Kir­kens Nød­hjelp. Man­ge land tel­ler lån som skal til­bake­be­ta­les med ren­te. Det pro­vo­se­rer Grind­heim.

– Det blir som om at jeg kra­sjer inn i din bil, og så gir deg et lån for å re­pa­re­re bi­len.

Flykt­nings­trøm­men

Ma­ri­an­ne Ha­gen, stats­sek­reta­er i Uten­riks­de­par­te­men­tet, sier kli­ma, for­ny­bar ener­gi og mil­jø er en av fem ho­ved­prio­ri­te­rin­ger i re­gje­rin­gens utenriks- og ut­vik­lings­po­li­tikk.

– Nor­ge er ver­dens­le­den­de når det gjel­der klima­fi­nan­sie­ring til ut­vik­lings­land, og re­gje­rin­gen har vi­dere­ført sat­sin­gen på et høyt nivå gjen­nom hele vår re­gje­rings­tid. Kli­ma- og skogs­sat­sin­gen og norsk støt­te gjen­nom Det grøn­ne klima­fon­det er ho­ved­ka­na­ler for vår inn­sats til klima­fi­nan­sie­ring i ut­vi- klings­land, sier Ha­gen.

Det er gode grun­ner til at Nor­ges klimabi­stand har gått ned, me­ner hun.

– I lys av den eks­tra­or­di­na­ere bud­sjett­si­tua­sjo­nen som føl­ge av flykt­nings­trøm­men i 2015 og 2016 ble be­vilg­nin­ge­ne til for­ny­bar energi­bi­stand re­du­sert, lagt om og kon­sen­trert om faer­re land, ka­na­ler og ini­tia­tiv.

Inn­sat­sen in­nen­for for­ny­bar ener­gi har blitt dreid i ret­ning av pri­va­te in­ves­te­rin­ger, me­ner Ha­gen.

– Ka­pi­tal­til­før­se­len til Nor­funds in­ves­te­rin­ger i for­ny­bar ener­gi har blitt kraf­tig trap­pet opp.

I stats­bud­sjet­tet for 2018 har re­gje­rin­ga fore­slått en opp­trap­ping av inn­sat­sen in­nen kli­ma- og skog­sat­sin­gen og for­ny­bar energi­bi­stand på til sam­men 225 mil­lio­ner kro­ner.

– I til­legg fore­slås en øk­ning på 187,5 mil­lio­ner til Nor­fund. In­ves­te­rin­ger in­nen for­ny­bar ener­gi er et av Nor­funds vik­tigs­te sat­sings­om­rå­der, sier Ha­gen.

NA­TUR­KA­TA­STRO­FER: Over­svøm­te byer i naer­he­ten av Hoi An, Viet­nam. Ty­fo­nen Dam­rey for­år­sa­ket sto­re ska­der, og drep­te 69 men­nes­ker. Iføl­ge Ver­dens me­teoro­logi­or­ga­ni­sa­sjon (WMO) har det va­ert en øk­ning i eks­trem­va­er og na­tur­ka­ta­stro­fer i 2017.

FOTO: HAU DIHN/NTB SCANPIX

FOTO: HÅ­VARD BJEL­LAND/ KIR­KENS NØD­HJELP

SPENT: – Vi hå­per på gode ret­nings­lin­jer for hva som tel­les som klima­fi­nan­sie­ring, sier Hå­kon Grind­heim i Kir­kens Nød­hjelp.

FOTO: LI­SE ÅSERUD/NTB SCANPIX

I TETEN: – Nor­ge er ver­dens­le­den­de når det gjel­der klima­fi­nan­sie­ring til ut­vik­lings­land, me­ner stats­sek­reta­er Ma­ri­an­ne Ha­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.