LAND UT­SATT FOR KLIMAENDRINGER

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Sto­re om­rå­der i Bang­la­desh og Viet­nam kan bli over­svømt hvis hav­ni­vå­et fort­set­ter å sti­ge.

Lavt­lig­gen­de øyer i Stille­ha­vet kan for­svin­ne hvis ha­vet sti­ger kraf­tig. Øy­sta­ten Kiri­ba­ti har kjøpt land­om­rå­der på Fiji i til­fel­le be­folk­nin­gen må eva­ku­eres.

Land i Midt­østen og rundt Mid­del­ha­vet kan bli hardt ram­met av tør­ke hvis tem­pe­ra­tu­ren på jor­da fort­set­ter å sti­ge.

De­ler av Aust­ra­lia, Mex­i­co og den sør­li­ge de­len av USA er også ut­satt for tør­ke som føl­ge av klima­end­rin­ge­ne.

Pa­kis­tan, In­dia og fle­re and­re land ri­si­ke­rer både mer flom og vann­man­gel hvis is­bre­ene i Hi­ma­laya fort­set­ter å smel­te og etter hvert for­svin­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.